Comissions del centre

                                           COMISSIONS AL CEIP M. ANTÒNIA SALVÀ. CURS 2023-2024


COMISSIÓ PERMANENT 

- Pere Marimón Camps, director del centre, que n'exerceix la presidència.

- Pilar Sierra Rullan, cap d'estudis del centre.

- Maria Àngels Damians Alcover, mestra.

- Miquela Bordoy Barceló, representant de les famílies.

- M. Soledad Trapero Cañero, secretària (amb veu i sense vot).


D'acord amb el Decret 4/2023 de 13 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d’educació primària, els col·legis d’educació infantil i primària, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la comissió permanent és d'obligatòria constitució.COMISSIÓ DE MENJADOR

D'acord amb la normativa vigent, el consell escolar del centre pot constituir una comissió del servei escolar de menjador. Aquest curs la comissió està integrada pels següents membres:


a) Pere Marimón Camps, director del centre, que exerceix la presidència.

b) M. Soledad Trapero Cañero, secretària del centre.

c) Antònia Alomar Mayol, personal no docent encarregada del servei de menjador escolar.

d) Jerònia Lladó Vich , representant dels pares i mares dels alumnes usuaris del servei de menjador.

e) Aina Reus Balaguer , coordinadora de menjador escolar.

f) Joan Alzina Sans, representant del personal servei i administració

g) Alumnat de 6è d'EP usuari del servei.


Les funcions són les següents:

a) Elaborar i proposar al consell escolar un programa de participació de l'alumnat: educació per a la salut, adquisició d'hàbits socials i temps lliure.

b) Fer el seguiment del compliment d'objectius

c) Aprovar l'avantprojecte de pressupost

d) Proposar al consell escolar els menús, d'acord amb un programa d'alimentació sana i equilibrada.

e) Col·laborar, amb l'equip directiu, en la gestió econòmica administrativa del fons del servei escolar de menjador.

f) Retre comptes davant el consell escolar, òrgan màxim de representació de la comunitat educativa.

g) Fer el seguiment i l'avaluació del servei escolar de menjador, i formular propostes de millora, si escau, davant el consell escolar.

h) Qualsevol altra funció necessària per al correcte desenvolupament del servei, com també les que hi siguin encomanades per la normativa vigent.


Normativa que regula els menjadors escolars:

- Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d'Educació i cultura, per la qual es regulen l'organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitaris.

-Resolució de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Universitats de 31 d’agost de 2023 per la qual s’aproven les instruccions relatives a les cafeteries dels instituts d’educació secundària i al servei de menjador escolar dels centres públics no universitaris per al curs escolar 2023-2024.


COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I BENESTAR

Està constituïda pels membres següents:


a) Pere Marimón Camps, director del centre, que la presideix.

b) Pilar Sierra Rullan, cap d'estudis del centre.

c) Pilar Alonso Tarancón, orientadora del centre.

d) Maria José Frontera, coordinador/a de benestar i la protecció de l'alumnat.

e) Araceli Henares Huguet, representant del professorat.

f) Mateu Reus Ferriol, representant de les famílies de l'alumnat.

g) Maria Mulet, coordinadora de coeducació.

h) Aina Reus Balaguer, responsable d'igualtat al Consell Escolar.Les funcions són les següents:

a) Participar en l'elaboració del pla de convivència i de les adaptacions i modificacions posteriors.

b) Fer el seguiment de l'aplicació del pla de convivència escolar i coordinar-la.

c) Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives destinades a millorar la convivència que es duguin a terme al centre educatiu.

d) Col·laborar en la planificació i implantació de la mediació escolar i la negociació d'acords educatius.

e) Impulsar el coneixement i l'observança de les normes de convivència.

f) Elaborar la proposta d'informe anual del pla de convivència.

g) Elevar al consell escolar del centre suggeriments i propostes per millorar la convivència.


Les funcions de la comissió de convivència s'han d'exercir sens perjudici de les que tenen atribuïdes, en matèria d'aplicació de les normes de convivència, els òrgans de govern, unipersonals o col·legiats, als centres docents.


Normativa de convivència:

- Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docets no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.


COMISSIÓ ECONÒMICA

D'acord amb l'article 50 del Decret 4/2023 de 13 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d’educació primària, els col·legis d’educació infantil i primària, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als centres públics és obligatòria la constitució d'una comissió econòmica. En el nostre centre està integrada pels següents membres:


a) Pere Marimón Camps, director.

b) M. Soledad Trapero Cañero, secretària.

c) Juana Maria Ballester Tomás, representant de l'ajuntament.

d) M. Margalida Roca Vilaret, representant del professorat.

e) Virginia Morcillo Loro, representant de famílies


COMISSIÓ DE SALUT

En el nostre centre està integrada pels següents membres:


a) Pere Marimón Camps, director.

b) M. Soledad Trapero Cañero, secretària.

c) Antònia Maria Riutort Blanes, representant del professorat.

d) Conxa Barceló Cañellas, representant de les famílies.