Comissions del centre

COMISSIONS AL CEIP M. ANTÒNIA SALVÀ. CURS 2022-2023


COMISSIÓ PERMANENT

- Pere Marimón Camps, director del centre, que n'exerceix la presidència.

- Pilar Sierra Rullan, cap d'estudis del centre.

- Aina Reus Balaguer , representant dels mestres.

- Joana Palou Rebassa, representant de les famílies.

- M. Soledad Trapero Cañero, secretària (amb veu i sense vot).


D'acord amb l'article 21 del Decret 119/2010, del 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària, i dels col·legis públics d'educació infantil i primària, la comissió permanent té les competències en matèria d'aplicació de les normes de convivència i d'altres que li delegui el consell escolarCOMISSIÓ DE MENJADOR

D'acord amb la normativa vigent, el consell escolar del centre pot constituir una comissió del servei escolar de menjador. Aquest curs la comissió està integrada pels següents membres:


a) Pere Marimón Camps, director del centre, que exerceix la presidència.

b) M. Soledad Trapero Cañero, secretària del centre.

c) Eva Maria Ruíz Nieto-Aliseda, personal no docent encarregada del servei de menjador escolar.

d) Jerònia Lladó Vich , representant dels pares i mares dels alumnes usuaris del servei de menjador.

e) Maria Àngels Damians Alcover, mestra i coordinadora del servei.

f) Joan Alzina Sans, representant del personal servei i administració

g) Alumnat de 6è d'EP usuari del servei.


Les funcions són les següents:

a) Elaborar i proposar al consell escolar un programa de participació de l'alumnat: educació per a la salut, adquisició d'hàbits socials i temps lliure.

b) Fer el seguiment del compliment d'objectius

c) Aprovar l'avantprojecte de pressupost

d) Proposar al consell escolar els menús, d'acord amb un programa d'alimentació sana i equilibrada.

e) Col·laborar, amb l'equip directiu, en la gestió econòmica administrativa del fons del servei escolar de menjador.

f) Retre comptes davant el consell escolar, òrgan màxim de representació de la comunitat educativa.

g) Fer el seguiment i l'avaluació del servei escolar de menjador, i formular propostes de millora, si escau, davant el consell escolar.

h) Qualsevol altra funció necessària per al correcte desenvolupament del servei, com també les que hi siguin encomanades per la normativa vigent.


Normativa que regula els menjadors escolars:

- Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d'Educació i cultura, per la qual es regulen l'organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitaris.

-Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 16 de juliol de 2021 per la qual s’aproven les instruccions i mesures relatives a les cafeteries dels instituts d’educació secundària, al servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i al funcionament del programa de les escoles matineres per al curs escolar 2021-2022.


COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Està constituïda pels membres següents:

a) Pere Marimón Camps, director del centre, que la presideix.

b) Pilar Sierra Rullan, cap d'estudis del centre.

c) Pilar Alonso Tarancón, orientadora del centre.

d) Carles Estruch Vidal, coordinador de convivència.

e) Araceli Henares Huguet, representant dels mestres.

f) Joan Casanovas Medina, representant dels pares, mares i tutors legals dels alumnes.

g) Marta Ocaña Ferragut, coordinadora d'igualtat.

h) Mateu Reus Ferriol, representant de les famílies de l'alumnat.Les funcions són les següents:

a) Participar en l'elaboració del pla de convivència i de les adaptacions i modificacions posteriors.

b) Fer el seguiment de l'aplicació del pla de convivència escolar i coordinar-la.

c) Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives destinades a millorar la convivència que es duguin a terme al centre educatiu.

d) Col·laborar en la planificació i implantació de la mediació escolar i la negociació d'acords educatius.

e) Impulsar el coneixement i l'observança de les normes de convivència.

f) Elaborar la proposta d'informe anual del pla de convivència.

g) Elevar al consell escolar del centre suggeriments i propostes per millorar la convivència.


Les funcions de la comissió de convivència s'han d'exercir sens perjudici de les que tenen atribuïdes, en matèria d'aplicació de les normes de convivència, els òrgans de govern, unipersonals o col·legiats, als centres docents.


Normativa de convivència:

- Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docets no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.


COMISSIÓ ECONÒMICA

D'acord amb l'article 21 del Decret 119/2010, del 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària, i dels col·legis públics d'educació infantil i primària, al consell escolar es pot constituir la comissió econòmica. En el nostre centre està integrada pels següents membres:


a) Pere Marimón Camps, director.

b) M. Soledad Trapero Cañero, secretària.

c) Juana Maria Ballester Tomás, representant de l'ajuntament.

d) M. Isabel Cabot Carbonell, representant dels mestres.

e) Rubén Hernández Pons, representant de les famílies.