Consell Escolar

                   CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ. Curs 2023-2024

El consell escolar

És, juntament amb el claustre, un dels òrgans col·legiats del centre

Està integrat pels següents components:

a) El director del centre, que exerceix la presidència.

b) La cap d’estudis.

c) Cinc mestres elegits pel claustre.

d) Cinc representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes.

e) Un representant del personal d’administració i serveis.

f) Un regidor o representant de l’ajuntament del municipi on es trobi situat el centre, en el nostre cas de Palma.

g) La secretària del centre, que actuarà com a secretària del consell escolar, amb veu,però sense vot.


 L’elecció i renovació dels membres es fa segons la legislació vigent.


El Consell Escolar del centre té les competències següents, segons vénen detallades al Decret 4/2023 de 13 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d’educació primària, els col·legis d’educació infantil i primària, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 


a) Aprovar i avaluar el projecte educatiu, la programació general anual, el projecte lingüístic, el projecte de gestió, les normes d'organització, funcionament i convivència del centre, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d'Educació i Formació Professional, sense perjudici de les competències que el claustre del professorat té atribuïdes respecte de tots els aspectes pedagògics. 

b) Aprovar el projecte de pressupost del centre, així com supervisar-ne l'execució i aprovar-ne la liquidació. 

c) Participar en la selecció de la persona que exerceix la direcció del centre en els termes que s'estableixi en la normativa específica, valorar els projectes de direcció presentats pels candidats pel que fa a la coherència amb el projecte educatiu del centre i ser informat del nomenament i cessament dels membres de l'equip directiu, així com participar en l'avaluació de l'exercici de la funció directiva. 

d) Proposar, si escau, la revocació del nomenament de la persona titular de la direcció, amb acord previ motivat dels seus membres adoptat per majoria de dos terços del total de membres que conformen el consell escolar amb dret a vot. 

e) Proposar mesures educatives per fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

f) Impulsar l'adopció i el seguiment de mesures educatives que fomentin el reconeixement i la protecció dels drets dels infants i dels adolescents. 

g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin els estils de vida saludable, la convivència en el centre, la igualtat efectiva entre dones i homes, la no-discriminació, la prevenció de l'assetjament escolar, i de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com conèixer la resolució dels conflictes de convivència i vetlar perquè s'adeqüin a la normativa vigent. Quan les mesures correctores adoptades pel director o directora corresponguin a conductes de l'alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares, mares o tutors legals o, si s'escau, de l'alumnat, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s'escau, les mesures oportunes. 

h) Promoure progressivament la conservació i la renovació de les instal·lacions i els equipaments escolars per a la millora de la qualitat i la sostenibilitat 

i) Fixar els criteris i directrius per a l'obtenció de recursos complementaris i supervisar-ne l'execució. 

j) Decidir sobre l'admissió de l'alumnat amb subjecció al que estableix la normativa específica en aquesta matèria. 

k) Fixar les directrius per a la col·laboració amb les administracions locals, amb altres centres docents o amb entitats i organismes públics o privats. 

l) Aprovar els acords de col·laboració i els convenis amb entitats i institucions, a proposta de la direcció del centre.

m) Participar en les avaluacions del centre. 

n) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'eficàcia en la utilització dels recursos i l'evolució dels resultats acadèmics i els de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 

o) Avaluar el propi funcionament del consell escolar com a òrgan de participació i presa de decisions. 

p) Proposar mesures i iniciatives que facilitin, impulsin i millorin la participació de tota la comunitat educativa. 

q) Proposar mesures i iniciatives que garanteixin, facilitin i millorin la inclusió de tot l'alumnat en la pràctica i la vida educatives. 

r) Aprovar la carta de compromís educatiu i les seves modificacions. 

s) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l'Administració educativa, sobre el funcionament del centre docent i la millora dels processos educatius, infraestructures i equipaments. 

t) Qualsevol altra que li sigui atribuïda legalment o reglamentàriament. 

 

Els membres són els següents:

Representants del pares i mares 


Representant de l'Ajuntament


Representants dels mestres


Equip directiu


Consell escolar de dia 24 de gener de 2024 (telemàtica)

M. Soledad Trapero Cañero, secretària del CEIP Maria Antònia Salvà, CERTIFIC

QUE, en sessió extraordinària del Consell Escolar, celebrada dia 24 de gener de 2024, s’han pres els següents acords:

I, perquè consti, als efectes oportuns, expedeix aquesta certificació, sense perjudici de la posterior aprovació de l’acta de la sessió.

Son Sardina, 24 de gener de 2024

Consell escolar de dia 14 de desembre de 2023 (telemàtica)

M. Soledad Trapero Cañero, secretària del CEIP Maria Antònia Salvà, CERTIFIC


QUE, en sessió extraordinària del Consell Escolar, celebrada dia 14 de desembre de 2023,  s’han realitzat, com indica normativa, amb un únic punt a l'ordre del dia:
I, perquè consti, als efectes oportuns, expedeix aquesta certificació, sense perjudici de la posterior aprovació de l’acta de la sessió.


Son Sardina, 14 de desembre de 2023

Consell escolar de dia 8 de novembre de 2023 (telemàtica)

M. Soledad Trapero Cañero, secretària del CEIP Maria Antònia Salvà, CERTIFIC


QUE, en sessió ordinària del Consell Escolar, celebrada dia 8 de novembre de 2023,  s’han pres els següents acords:
I, perquè consti, als efectes oportuns, expedeix aquesta certificació, sense perjudici de la posterior aprovació de l’acta de la sessió.


Son Sardina, 8 de novembre de 2023

Consell escolar de dia 25 de setembre de 2023 (telemàtica)

El Consell Escolar de centre, en reunió extraordinària celebrada el 25 de setembre de 2023, va acordar el següent:

1.Aprovar per consens el sistema que s'utilitzarà per regularitzar les properes convocatòries d'eleccions al Consell Escolar del centre.

Consell escolar de dia 08 de setembre de 2023 (telemàtica)

La Comissió Permanent del Consell Escolar del centre, en la sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2023, va acordar el següent:

Consell escolar de dia 4 de setembre de 2023 (telemàtica)

El Consell Escolar de centre, en reunió celebrada el 4 de setembre de 2023, va acordar el següent:

1.Aprovar, amb el vot unànime de les persones presents a la sessió, els preus del servei de menjador escolar per al curs 23-24.

2. Aprovar, amb el vot unànime de les persones presents a la sessió, el repartiment dels ajuts de menjador al alumnat sol·licitant que el rebi, seguint el criteri de dividir l'import de l'ajud entre els 176 dies lectius.

Consell escolar de dia 30 de juny de 2023 (presencial)

El Consell Escolar de centre, en reunió celebrada el 30 de juny de 2023, va acordar el següent:

1.Aprovar, amb el vot unànime de les persones presents a la sessió, la Memòria del curs 2022-2023.

2. Aprovar, amb el vot unànime de les persones presents a la sessió, la sol·licitud de servei de l'escola matinera per al curs 23-24.

3. Aprovar, amb el vot unànime de les persones presents a la sessió, el compte de gestió del centre a 30 de juny de 2023.

Consell escolar de dia 10 de maig de 2023 (telemàtica)

El Consell Escolar del centre, en la sessió celebrada el dia 10 de maig de 2023, va acordar el següent:

Consell escolar de dia 18 d'abril de 2023 (telemàtica)

Consell escolar de dia 24 de gener de 2023 (telemàtica)

M. Soledad Trapero Cañero, secretària del CEIP Maria Antònia Salvà, CERTIFICA 

QUE el Consell Escolar del centre, en la sessió celebrada el dia 24 de gener de 2022, va acordar el següent:I, perquè consti, als efectes oportuns, expedeix aquesta certificació, sense perjudici de la posterior aprovació de l’acta de la sessió.


Son Sardina, 7 de febrer de 2023

Consell escolar de dia 12 de desembre de 2022 (telemàtica)

A la sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2022, s’ha constituït el nou Consell Escolar del centre.

Les persones que han pres possessió en aquesta constitució, com a resultat de les eleccions celebrades el mes de novembre, són:

A més, tal i com marca la normativa, s’han nomenat les persones que han de formar part de les diferents comissions:


Comissió Permanent (preceptiva):

Comissió Econòmica (preceptiva):

Comissió de convivència: 

Comissió de menjador:

A més, s’ha designat la Sra. Maria Fuster Forteza persona responsable d’impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.


Consell escolar de dia 28 de novembre de 2022 (telemàtica)

El consell escolar de centre, en sessió iniciada el 28 de novembre de 2022, va acordar el següent:

Consell escolar de dia 27 d'octubre de 2022 (telemàtica)

El consell escolar del centre, en la sessió celebrada el 27 d'octubre de 2022, va acordar el següent:

Consell escolar de dia 10 d'octubre de 2022 (telemàtica)

El consell escolar del centre, en sessió celebrada el dia 10 d'octubre de 2022, va acordar el següent:

Consell escolar de dia 25 d'agost de 2022 (telemàtica)

El preu que, segons normativa, ha de cobrar Newrest a cada usuari és de 4,66 euros de menú i 1,55 euros de monitoratge, 6,21 euros en total. El preu per a l’alumnat eventual, que, segons les instruccions, es pot incrementar en un 10%, quedaria en 6,60 euros. 

Els preus proposats són aprovats per unanimitat. 

El president aprofita per comunicar que, per millorar i facilitar la gestió del servei de menjador, que en el nostre cas la realitza l’equip directiu amb la col·laboració de la Sra. Lladó, el pagament de les quotes i tiquets es realitzarà de la següent manera: 

- Alumnat fix (usuari de tota la setmana o de 3 o 4 dies fixos setmanals): domiciliació bancària. En cas de malaltia o altra causa justificada es tornarà l’import dels dies que no s’ha utilitzat el servei a partir del quart dia d’absència. 

- Alumnat eventual: compra de tiquets, amb un mínim de 5. S’habilitarà un horari setmanal. Els tiquets no utilitzats no caducaran, es tornarà l’import a final de curs. 

Per últim, pren la paraula la secretària per explicar que hi ha 8 alumnes de 6 famílies sol·licitants de beques de menjador. El termini per sol.licitar-les va acabar dia 30 de juny; hi ha fins dia 1 de setembre per baremar-les. Les llistes provisionals s’han d’exposar dia 6 de setembre. Abans de dia 5 de setembre el centre ha de comunicar per valisa online (VALIB) l’acord del Consell Escolar per lliurar l’ajut rebut a cada alumne. La proposta de l’equip directiu és que es divideixi l’import de l’ajut obtingut entre 176 dies lectius. La quantitat resultant es restarà de l’import diari del menú i això serà el que pagarà l’alumne. El centre s’encarregarà de pagar mensualment la diferència a l’empresa subministradora del servei. Les famílies estaran assabentades que, en el cas de no gaudir del servei algun dels 176 dies lectius, hauran de tornar al centre les quantitats rebudes pels esmentats dies. La proposta és aprovada per unanimitat. 

Consell escolar de dia 15 de juliol de 2022 (telemàtica)

Les propostes tenen la seva base legal en la normativa vigent tant estatal com autonòmica i es basen en el principis d’oferir un ensenyament de qualitat, igualitari en qüestions de gènere, fomentador del consum responsable i equitatiu. Incideix en el fet que la normativa no parla en cap cas de gratuïtat, sinó d’estalvi econòmic. Recorda que la proposta de material didàctic la fa l’equip docent, que la comissió de llibres no té la capacitat de modificar la proposta pedagògica i que és obligació de les famílies que l’alumnat porti tot el material necessari per al seu aprenentatge. El president informa que del debat es desprèn que, de les quatre opcions ofertades pel centre, les dues primeres han quedat obsoletes. També diu que no hi ha hagut cap família que hagi manifestat no seguir en el programa de reutilització. També manifesta que la proposta que engloba més àmpliament el tarannà de l’equip docent és la número 3. Es fa una doble votació: Primera votació: Estau d’acord en posar una quota que complementi l’aportació de la Conselleria al programa de reutilització? 11 vots a favor, 1 vot en contra, 1 abstenció. Per tant, es passa a la segona votació: Segona votació: Quina és la proposta que tries? 11 vots a favor de l’opció 3 i 2 abstencions. Queda per tant aprovada la proposta 3. D’aquest resultat, s’informarà a la comissió de llibres i a les famílies del centre.  

- S’estan duent a terme obres de millora al centre per part de l’Ajuntament: reparació del trespol del pati interior a la zona de les moreres i recol.locació del tobogan del pati d’educació infantil que ha estat fora de servei durant una part del curs, doncs no guardava la distància adequada amb la paret. 

- Hi ha el compromís de l’equip directiu de tornar quant abans al cost zero del llibres de text.

- Aquest matí s’ha rebut un correu electrònic de la Conselleria notificant la resolució de la pròrroga del contracte administratiu del menjador escolar per a al curs 2022-23 a l’empresa Newrest. 

Consell escolar de dia 1 de juliol de 2022  (telemàtica)Consell escolar de dia 19 de maig de 2022  (telemàtica)

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Informe resultats acadèmics de la segona avaluació. 

3. Calendari escolar 2022-23 

4. Represa activitats pedagògiques 

5. Canvis LOMLOE. 

6. Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió Preliminar. El president obre la sessió sol.licitant la introducció i l’aprovació d’un punt que no consta a l’ordre del dia. Aquest punt va en relació a la consulta que s’ha realitzat sobre les comissions de serveis. Consisteix en formalitzar l’actuació de la comissió permanent per al tractament i el vist i plau de temes i tràmits d’urgència que requereixen votació. El resultat de la consulta és afirmatiu per unanimitat de totes les persones membres del Consell Escolar. 

A continuació, es passa a desenvolupar la sessió: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. L’acta de la sessió anterior, enviada per mitjans telemàtics per a la seva lectura a totes les persones que formen el Consell Escolar, s’aprova per unanimitat dels membres presents a la sessió. 

2. Informe resultats acadèmics de la segona avaluació. El president explica que els resultats són molt similars als de l’anterior avaluació i, a més, fa lectura de les conclusions de l’equip directiu. 

3. Calendari escolar 2022-23. Per tal de complir amb la normativa vigent, el president informa del calendari escolar del curs 2022, el qual comptarà amb 176 dies lectius, s’inicia el 12 de setembre, finalitza el 23 de juny i, a més de les vacances de Nadal i Pasqua i els festius corresponents, també comptarà amb dos dies de lliure elecció de centre i dos dies no lectius corresponents a les dues festes locals. El calendari es penjarà a la pàgina web de l’escola. 

4. Represa activitats pedagògiques. Havent millorat la situació sanitària, es comencen a reprendre: diada de Sant Jordi-dia del llibre, aules agermanades, tres dies setmanals de Psico, padrinets lectors, programa de mediadors escolars per a l’alumnat de 4t i 5è, dinamitzador lingüístic, sortides de final de curs, concert primavera… El president informa que ja tenim reserva per al casal de colònies de la Colònia de Sant Pere per als propers dos cursos, evitant-nos així els problemes que hem tengut enguany per trobar llocs. Aquesta reserva és independent de si es fa o no viatge d’estudis. El Sr. Casanovas aprofita per demanar quan se decidirà si hi ha viatge d’estudis. El Sr. Marimón explica que el més aviat possible, doncs s’han de preparar moltes coses, però que s’ha de tenir en compte la disponibilitat dels mestres per participar en aquest tipus de sortida. Quant al concert de primavera, previst per a divendres 3 de juny, la representació de les famílies demana si es permetrà l’entrada a familiars. El president respon que està previst oferir dues invitacions a cada família, doncs l’espai que tenim és molt limitat. Així mateix, es reprendrà el tradicional sopar de final de curs organitzat per l’AMiPA (fideuà/pamboliada). Serà el dijous 23 de juny. S’iniciarà a les 17:00 hores amb activitats coordinades per l’IME. El sopar començarà a les 20:30 hores. 

5. Canvis LOMLOE. El president en fa un resum, de tots els canvis que suposarà la implantació de la nova llei educativa, la qual, el curs vinent, afecta especialment els cursos senars. Aquestes novetats es penjaran a la web de l’escola. 

6. Torn obert de paraules. - La Sra. Sierra demana al Sr. Mascaró com a representant de l’Ajuntament si hi hauria possibilitat d’esbucar el mur i les reixes del pati de 1r cicle per tal de convertir-lo en un espai únic. A la vegada, també s’indica que les finestres enreixades de les aules de 3r, 4t, 5è i 6è suposen un greu risc en el cas d’un incendi i que una solució seria l’eliminació d’aquestes reixes i l'obertura d’unes portes que comunicassin les aules esmentades amb el pati. El Sr. Mascaró recolleix la consulta i demanarà a qui correspondria realitzar les obres pertinents per a realitzar aquests canvis (Conselleria o Ajuntament). També s’informa que les famílies rebran pròximament una circular on s’explicarà la realització d’un simulacre d’incendi amb la col·laboració d’uns pares del centre que són bombers. El president aixeca la sessió a les 17:35.

Consell escolar Extraordinari de dia 10 de maig de 2022  (telemàtica)

El president informa que dues mestres funcionàries de carrera, ambdues amb plaça definitiva a dos centres públics de l’illa, s’han interessat per participar en la convocatòria de comissions de serveis per al curs 2022-23 amb la intenció de sol.licitar el nostre centre. Ho farien ajustant-se a l’apartat 2 (Raons de serveis als centres educatius), subapartat 2.b (Ocupació de places que no requereixen titulació específica). 

El Sr. Marimon exposa que la convocatòria exigeix tant un informe favorable del director del centre com l’acord favorable del Consell Escolar. Oïda l’exposició del president, totes les persones que formen part d’aquest Consell Escolar, emeten vot favorable i, per tant, es farà arribar a les dues candidates el certificat d’aquesta decisió. 

Consell escolar de dia 17 de març de 2022  (telemàtica)

Consell escolar de dia 11 de març de 2022 (telemàtica)

Obre la sessió la Sra. Morey, qui actua com a presidenta, doncs es dóna la circumstància que el president és precandidat a la direcció. La Sra. Morey explica la normativa recollida al punt 4 de l’annex 1 (bases de la convocatòria) de la resolució del Conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears. 

A continuació, pren la paraula el Sr. Marimón per exposar que es precandidat per a la direcció del centre per als pròxims quatre anys. També repassa la normativa referent a la sessió i explica que el Sr. Mascaró, representant de l’Ajuntament, és membre directe de la comissió de valoració i, que per tant, s’ha de triar la persona representant de les famílies. Qui obtingui més vots serà titular i qui quedi en segon lloc serà suplent. Es resolen dos dubtes que planteja el Sr. Hernández sobre la funció de la comissió de valoració i sobre l’existència de candidats del sector famílies a l’esmentada comissió. 

La secretària, té el torn de paraula i exposa el sistema de votació: només poden votar els representants dels sectors famílies i Ajuntament que hi són presents, però també són elegibles els absents. Explica que el vot serà anònim perquè la normativa exigeix que aquesta votació sigui secreta. El resultat és el següent: - Voten les quatre persones que ho poden fer. - La Sra. Palou obté 3 vots i el Sr. Casanovas n’obté 1. Per tant, els membres de la comissió de selecció de director triats en la sessió d’avui que es comunicaran a la Direcció General de Planificació i Centres són: Titular: Sr. Sebastià Mascaró Cabrer Titular: Sra. Joana Palou Rebassa Suplent: Sr. Joan Casanovas Medina 

Consell escolar de dia 23 de febrer de 2022  (telemàtica)

Consell escolar de dia 27 de gener de 2022  (telemàtica)

Seguidament la Sra Cloquell presenta el pressupost del centre de l’any 2022, elaborat a partir del pressupost que envia la Conselleria, la previsió i la liquidació de l’any 2021.

S’aproven el compte de gestió de 2021 i el pressupost de 2022.


S’aprova la proposta.


Cada membre atorga a cada punt de la valoració una puntuació de 0 a 10 que recull el president i en fa la mitjana. El resultat és el que s’enviarà a Conselleria. S’acorda continuar amb la mateixa empresa concessionària.Consell escolar de dia 19 de gener de 2022  (telemàtica)

Fa esment que la LOMLOE ha fet unes modificacions al que regia fins ara i actualment s’està pendent que la Llei educativa balear, a punt d’aprovar-se, concreti alguns aspectes.

S’aprova aquesta concessió.

Consell escolar de dia 16 de desembre de 2021  (telemàtica)

La presidenta llegeix la Normativa referida al consell escolar i les funcions que li pertoquen. Així mateix explica que hi ha un esborrany que modificarà el Decret 119/2002 pel qual ens regirem el proper curs 2022-23.

En aquest moment es considera constituït el nou consell escolar del centre.

El proper mes de gener es farà una avaluació del menjador, amb la participació de famílies amb fills usuaris i també es tindrà en compte l’opinió dels alumnes de 6è.

També explica que es farà una sessió informativa sobre la normativa.

Consell escolar de dia 21 de setembre de 2021  (telemàtica)


S’aprova mantenir un monitor extra pagat pels rebuts, independentment del que pagui la Conselleria.

-Hi ha algunes famílies que, sense haver tastat els menus, qüestionen la qualitat del menjar. La directora, la secretària, la sra Henares i la sra Lladó, que si ho fa periòdicament, defensen que el preu és ajustat, el menú variat, equilibrat, fet per un nutricionista.

-Algunes famílies demanen més franges perquè puguin entrar els pares al centre. La presidenta explica que, a hores d’ara, no és possible per normativa.

Consell escolar de dia 2 de setembre de 2021 (telemàtica)

La presidenta informa que s’oferirà des del primer dia de 7.30 a 9.00 per l’empresa Kcodril. Els preus que es presenten son: Per 1 germà quinzenal , son 25€ i mensual 40€. Per 2 germans, preu quinzenal 44€ i mensual 75€. El preu per dia es de 4€. Si s’arriba a 45 alumnes, els preus serien de 36€/mes individual i 67€/mes si son dos germans. El pagament es farà per transferència bancària i el preu ocasional diari es cobrarà en efectiu. L’empresa també ha explicat el compromís de no tornar a pujar el preu si el nombre d’alumnes tornàs a disminuir.

La normativa diu que la ràtio és de 1/25 monitors a primària i a raó de 1/15 o fracció superior a 10 a educació infantil, més 1 persona a cuina. El preu que ha passat l’empresa, comptant la pujada segons la variació de IPC, es de 7,70€ menú i monitor, sense increment de cap monitor extra. El preu amb l’increment de 1 monitor més seria de 8,37€. S’explica que tenir un monitor extra suposa cada dia 34,22€.

S’acorda així mateix, fer un escrit a la Conselleria en nom del consell escolar dient que la ràtio prevista d’alumnat/monitors en la Resolució de l’any 2003 és inviable i insuficient per atendre de forma adequada als alumnes.


Consell escolar de dia 22 de juliol de 2021  (telemàtica)


Consell escolar de dia 20 de maig de 2021 (telemàtica)

Consell escolar de dia 21 d'abril de 2021 (telemàtica)


Consell escolar de dia 25 de febrer de 2021 (telemàtica)

La presidenta de l'òrgan, Beatriz Dengra, presenta l'Informe de Resultats acadèmics del 1r trimestre, destacant els aspectes més rellevants. Recorda que la informació s'extreu del GESTIB, SEDEIB, així com de les actes elaborades pels tutors de cada un dels grups. Resumeix les propostes de millora i llegeix les conclusions elaborades per l'equip directiu arran de l'anàlisi quantitatiu i qualitaiu de les dades de l'informe. Les conclusions són les següents: 

- La situació actual causada per la pandèmia no ha afectat als resultats acadèmics. Al llarg de l’informe hem comparat la mitjana d’aquest curs amb la mitjana del curs passat -el mateix trimestre i el mateix grup d’alumnes-. Com s’ha vist, un grup té els mateixos resultats que el curs passat, un altre ha augmentat 0,1 dècima, altre grup 0,4 dècimes, dos grups 0,6 dècimes i el grup de 2n ha baixat 0,4 dècimes. Aquest darrer resultat s’explica perquè el primer trimestre de primer es fa molta incidència amb el pas d’educació infantil a educació primària i es té molt en compte que els resultats no quedin condicionats pel canvi d’etapa.


- El fet d’haver mesclat grups d’alumnes -tot i el gran repte que suposa intentar donar resposta a la gran diversitat que hi ha a l’aula- ha propiciat en la majoria de grups l’absència de conflictes per una banda i, per l’altra la distribució de l’alumnat en base a criteris d’heterogeneïtat. Aquest fet ha provocat no tenir aules “especialment difícils” (situació que es donava el curs passat).

El fet de tenir tanta diversitat en una mateixa aula -enguany de cursos-, evidencia encara més la necessitat de dissenyar programacions d’aula obertes on els objectius plantejats permetin assolir diferents nivells de consecució.


- La ràtio d’alumnes que tenim aquest curs, entre 15 i 17 alumnes, afavoreix enormement poder atendre la diversitat de l’alumnat.


- Tot l’alumnat arriba supera el 5 de nota mitjana. Per nosaltres aquest fet és indicador d’èxit educatiu. A l’alumnat que presenta NESE -i d’altres que, tot i no ser-ho presenten certes dificultats- se li fan adaptacions curriculars no significatives. A l’alumnat amb NEE (necessitats educatives especials) se li fan ACIS (adaptacions curriculars significatives).


- Relacionat amb el punt anterior i comparant amb les IB, hem pogut observar que el percentatge d’alumnes aprovats al nostre centre és molt elevat. Aquest fet és conseqüència de diferents factors, entre d’altres: context sòcio-familiar del nostre alumnat (aquest factor té molt de pes) i diversificació de propostes atenent a les particularitats de l’alumnat.

Consell escolar de dia 1 de febrer de 2021 (telemàtica)

Procés d'avaluació de la direcció.

La Sra. Carme Martorell, inspectora del nostre centre explica com es durà a terme l'avaluació de la direcció actual. Seran dues les inspectores, ella i la Sra. Catalina Más que recolliran informació de tota la comunitat educativa. Les famílies i el professorat contestaran un qüestionari a través del GESTIB.Les inspectores es reuniran amb els representants del consell escolar; per una banda amb les famílies i la representant de l'ajuntament i, per l'altra, amb els mestres. Realitzaran també una reunió amb els coordinador de cicle. Personal no docent del centre també emplenarà un qüestionari. Les inspectores també mantindran reunions amb els membres de l'equip directiu. Es revisarà tota la documentació institucional i els documents de gestió econòmica. 

Consell escolar de dia 28 de gener de 2021 (telemàtica)


Consell escolar de dia 5 de novembre de 2020 (telemàtica)

S'informa que la Conselleria ha dotat econòmicament als centres per tal d'adquirir detectors de CO2.

Consell escolar de dia 30 d'octubre 2020 (telemàtica)

Per part de les tutores de 1r i 2n hi ha la petició de romandre sempre a la mateixa aula i no fer el canvi previst al Pla de contingència.

S'aproven aquests canvis.

Consell escolar de dia 26 d'octubre 2020 (telemàtica)

1. Es comunica al consell escolar que la conselleria subvencionarà una de les dues monitores sol·licitades (inicialment eren tres, però una vegada iniciat el curs es varen reorganitzar els espais i es varen sol·licitar dues monitores en comptes de tres). Com a centre haurem d'assumir el cost d'una monitora. 

2. Quan al preu a pagar per les famílies, hi ha dues opcions:

Opció A: Cobrar 7,40 en comptes de 7,53. D'aquesta manera no seria tanta la pujada respecte al curs passat (pagaven 7,22). Aquest preu suposaria una despesa de 975 aproximadament euros durant tot el curs per l'escola.

Opció B:Cobrar 7,53 euros diaris, que és el que es paga a l'empresa.

S’aprova l’opció A, ja que la majoria ha votat a favor d’aquesta opció. La opció B ha tengut un vot.

Consell escolar de dia 3 d'agost de 2020 

S'aproven la Memòria del curs 2019-2020 i la Memòria del Programa de Reutilització dels llibres de text.

Consell escolar de dia 27 de juliol de 2020 (presencial)

 S'explica i posteriorment s'aprova  per unanimitat el Pla de contingència per al curs 2020-2021.

Consell escolar de dia 13 de juliol de 2020 (presencial)

1. La presidenta llegeix les aportacions i esmenes enviades per les famílies en relació al ROF (Reglament Orgànic de Funcionament). Una per una, va explicant si s'han incorporat o no al ROF, argumentant els motius.

2. Diferents membres del consell escolar fan aportacions (en concret sobre la vestimenta esportiva i els al·lergògens). Es modifica la redacció de la vestimenta i s'afegeix el que aporta la mare del consell escolar sobre els al·lergògens.

3. Famílies del consell escolar demanen què ocorr amb aquelles famílies que no fan l'aportació econòmica voluntària. La conclusió és que tots els alumnes de l'aula es beneficien de les aportacions econòmiques que voluntàriament fan les famílies. Es suggereix donar a les famílies que no fan l'aportació un llistat de material a aportar.

4. S'aprova per unanimitat el ROF

5. Una mare del consell escolar s'ofereix per col·laborar en el pla d'ambientalització.

6. Un mare del consell escolar exposa el seu parer sobre el Programa de reutilització de llibres de text.

7. Les famílies demanen com està la situació de la casa de la portera. La directora li contesta que hi continuen vivint i que no hi ha cap notícia per part de l'Ajuntament. Els pares demanen a la direcció si poden fer passes per intentar solventar aquest tema. La direcció contesta que ells per pròpia iniciativa han de fer el que considerin adient.


Consell escolar de dia 14 de maig 2020 (celebrat de manera virtual)

1. Es demana l’aprovació del retorn de la part proporcional del rebuts de menjador del mes de març, ja cobrat, i que, per mor de l’estat d’alarma no varen quedar al menjador a partir de dia16 de març. La comissió de menjador ha fet el càlcul de quan suposa per a cada família. S’aprova per unanimitat.

2. S’informa sobre les noves Instruccions de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per a l'avaluació del present curs, a causa de l'estat d'alarma.


Consell escolar de dia 3 de febrer de 2020

1. Es llegeix l'acta anterior i s'aprova.

2. Es presenta el compte de gestió. Es llegeixen i detallen les despeses i ingressos de l’any 2019. S’aprova el compte de gestió de l’any 2019.

3. Es llegeix i comenta el pressupost per l’any 2020 i s’aprova. En aquest apartat es comenten algunes propostes de despeses per millores del centre atès que tenim un romanent important. Tenim un pressupost per enrajolar la part inferior del menjador (uns 4900€); S’ha demanat un pressupost per posar megafonia i s’ha pensat amb la possibilitat de posar un monitor mes de menjador que suposarien uns 3500€. Una mare del consell escolar  proposa que tal vegada també aniria bé demanar l'aportació als pares per material a principi d’any.

4. S’elegeix a Pilar Sierra (representant de Mestres), per estar a la comissió permanent del consell escolar (s’ha presentat voluntària).

5. La directora del centre i presidenta del consell escolar explica  que puntualment s’ha donat el cas que el personal de neteja ha tengut problemes per fitxar a la sortida de la jornada laboral i que al dia següent demanen un certificat a la direcció del centre. Donat que la seva jornada finalitza en horari no lectiu i que no hi ha ningú de direcció per certificar-ho, es demana si se pot cercar altra manera de justificar ho. La representant de l’Ajuntament diu que és cosa de l’empresa. De totes maneres acordam de cercar una altra alternativa per fer la justificació en aquests casos.

6. Les representants dels pares i mares demanen com està el tema de la casa de la portera. La presidenta explica el que se li diu des de l'Ajuntament.

7. Pilar S, representant de mestres,  demana per la reunió de la junta de l’AMIPA que recentment es va celebrar. La presidenta de l'AMIPAexplica que també tractaren els comptes i el pressupost i les aportacions al ROF (els deures, la alimentació i l'aportació econòmica dels pares que es voluntària).

 

Consell escolar de dia  16 de gener de 2020

1. S'aprova l'acta de l'anterior consell escolar.

2. Quant a la valoració del menjador escolar, Beatriz Dengra, presidenta de l'òrgan, llegeix els diferents apartats que corresponen a la valoració del menjador que s’ha d’enviar a la Conselleria i, en general, es fa una valoració bastant bona de l’empresa de menjador. Es comenten algunes qüestions millorables (l’excés de quantitat de menjar de cullera i lo just que va quan son peces comptades, algunes dietes especials...).

3.  Pel que fa a les franges horàries de sortida dels alumnes de menjador escolar, la presidenta explica que donats els pocs alumnes que surten a la primera franja i les poques excepcions de canvi de dia, es factible continuar amb les dues franges de manera que es pugui afavorir l’organització de les famílies interessades.

4.  Es parla d’un cas de conducta inapropiada que va afectar a la convivència . Es varen prendre tot d’una les mesures oportunes, es posaren en contacte contacte amb els pares dels alumnes afectats, es parlà amb els alumnes i es va resoldre de forma satisfactòria. 

5. La presidenta explica que es va reunir amb la directora general de Primera Infància i Comunitat Educativa pel tema de l’ATE i per tractar la carta que havia enviat sobre el tema.

Consell escolar de dia 14 de novembre de 2019

1.  Es llegeix l'acta anterior i s'aprova.

2. La presidenta (directora del centre) comença per explicar les novetats pel que fa als mestres nous. Som 22 mestres, comptant la orientadora, que ve 2 cops a la setmana. A part dels 9 tutors (2 son noves al centre) i els membres de l’equip directiu, els especialistes AD, AL i de música, tenim 1 mestra interina d’anglès que completa la mitja jornada de na Sole Trapero, que ha demanat reducció de jornada, 1 mestre AL a mitja jornada i una mestra PT a temps complet, el mestre de religió que ve dos dies per setmana i la orientadora, també 2 dies per setmana. Aquest curs vendrà una mestra «Dinamitzadora lingüística» unes hores setmanals.

3. Pel que fa als projectes, recorda que el projecte de centre d’enguany és «Construïm un mon millor». S’informa que ens hem adherit al programa contra la violència de gènere i se’ns ha concedit una subvenció per dur-lo a terme.

4.D’ altra banda s’està revisant el ROF, al qual es demanaran aportacions de tota la comunitat educativa. s’enviarà una circular i es penjarà el Rof al blog de l’escola per tal que es puguin fer les aportacions pertinents.

5. S’informa que el mes de setembre es va comunicar a la directora que es faria una reducció de dies de la ATE . La directora llegeix una carta dirigida en principi al Conseller, que finalment s’ha enviat a la Directora general de Innovació i Comunitat Educativa, expressant el descontent pel tracte rebu . Es va demanar una entrevista amb la directora general i encara no s’ha rebut resposta.

6. Seguidament passa a llegir els aspectes mes destacats de la PGA.

7. S’aprova l’assistència de les tres voluntàries a l’escola.

Consell escolar de dia 4 de setembre de 2019

1. S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior

2. Quant al punt de Novetats pel present curs, són les següents:

 Jubilació d' Antoni Batle, s'espera l'arribada de mitja mestra més d'Anglès, ja que la mestra que ocupa la plaça ha demanat mitja jornada.

3. Es comunica als membres del consell escolar quins seran els tutors i mestres de cada grup.

4. La presidenta llegeix la circular que s'entregarà als pares explicant les novetats del menjador escolar i s'aprova el preu de menjador (7,22 euros diaris)

5. Aquest estiu s'han començat a fer millores al pati dels alumnes de 1r i 2n, a iniciativa d'un grup de mares, prèvia reunió amb dues mestres i la directora. Les millores són: pintar jocs al terra, fer una zona tranquil·la i posar gespa artificial. Encara se n'han de fer més.

6. Quant a Matinet:es comunica que hi haurà canvis de monitores, ja que actualment s'exigeix la titulació de Monitor de temps lliure i les monitores que teníem fins ara no comptaven amb aquesta titulació. 

Consell escolar de dia 4 de juliol de 2019

1. S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior 

2. Es llegeix l'Informe de Resultats acadèmics de la 3a avaluació i de l'avaluació ordinària, així com la Memòria de final de curs. Es comunica la nota més alta, la més baixa, les mitjanes globals per àrees, l’àrea amb el  menor percentatge d’aprovats, el nombre d’àrees suspeses i d’altres...Així mateix es comenten els casos especials, l’evolució general del grup i en especial la dels alumnes NESE. També la taxa d'idoneïtat que és del 100% excepte un alumne que fa una escolarització combinada.

3. S'explica el treball que s’ha fet amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge per prendre consciència del que és i treballar l’autoestima.

4.  S’ha duit a terme el treball per projectes a les aules i la formació i pràctica dels alumnes mediadors de 5è . Des de Convivèxit s’ha organitzat una trobada de mediadors i els nostres alumnes hi han participat.

5. S'ha realitzat el curs de formació de matemàtiques. Queda pendent acordar el que incorporam com a línia de centre. s’han realitzat els tallers previstos internivells.

6. El projecte Artimates  ha agradat. Les activitats proposades pel grup Arquitectives tot i el seu interès, els hem trobat un poc difícils i elevades, sobretot a 5è i 6è.

7. S’han fet 2 reunions de delegats.

8. S’ha tengut una relació diària i estreta amb l’AMIPA.

9. El projecte de Patis dinàmics ha estat profitós per molts. l’any qui ve passarà al pati dels grans.

10. Es parla del preu de menjador, de la pujada  en base a IPC i la demanda de 2 hores més de monitor que nosaltres volem per atendre millor els alumnes.Newrest ens ha presentat quins serien els costos. Acordam que durant l'estiu  la comissió de menjador farà una valoració i estudi i enviarà una proposta a tos els membres del consell escolar per aprovar per correu electrònic.

11. Beques de menjador

Es revisen els requisits de les sol·licituds presentades i s’aprova per unanimitat la relació dels qui tenen dret a ajuda i els qui no.

Els alumnes corresponents als següents codis NO compleixen requisits per tenir ajuda:

Es revisen els requisits de les sol·licituds presentades i s’aprova per unanimitat la relació dels qui tenen dret a ajuda i els qui no.

Tres alumnes  NO compleixen requisits per tenir ajuda; deu sí els compleixen.

12. Es fa una valoració positiva del Programa de Reutilització de llibres i s’aprova la memòria amb les millores proposades.

13. Es comunica que en Toni Batle es jubila i na M. Àngels Damians deixa de fer de cap d’estudis. Pilar Morey serà la nova cap d’estudis.

Consell escolar de dia 20 de juny de 2019

1. S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior 

2. La presidenta llegeix la carta dirigida a les famílies on s'explica que enguany tots els alumnes passen a formar part del Programa de reutilització amb una aportació de 0 euros. La Conselleria aporta 50 euros per cada alumne adscrit al Programa.

3. La presidenta i directora del centre llegeix l'Informe de resultats Acadèmics del 2n trimestre.

4. S'informa al Consell de la situació de convivència en el centre. S'ha de fer una feina molt forta i constant a dues aules del centre.

5. Newrest ha presentat els preus de menjador per al curs vinent. La direcció va demanar disposar d'una monitora dues hores més per tal de poder atendre millor en els alumnes. La Comissió de menjador estudiarà de quina manera es pot millorar l'atenció als alumnes (incrementant el personal de menjador) sense que suposi una pujada  important en el preu de menjador. Es pot destinar una part del romanent de menjador a fer front en aquesta possible despesa.

6. En el torn de precs i preguntes, es comenta que els centres haurien de disposar d'un desfibril·lador.

7. També en el torn de precs i preguntes una mare comenta que el dolç hauria de deixar de ser un premi. Hi ha famílies que han manifestat que estan en desacord amb la venda de coques, pel consum de sucre que suposa.

Consell escolar de dia 2 de maig de 2019

1. S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

2. La direcció proposa contractar un monitor més en temps de menjador, ja que la ràtio segons normativa és elevada (molts alumnes per monitor). Les despeses les assumirà el centre, donat que hi ha un romanent de menjador que només es pot destinar al propi menjador. La proposta és acceptada pels membres del Consell Escolar.

3. La presidenta explica la situació quant a convivència al centre.

4. S'informa de les dates de les Colònies d'EP i del viatge d'estudis a Barcelona pels alumnes de 6è. El Consell Escolar aprova que es duguin a terme ambdues activitats.

5. Al torn de precs i preguntes, es demana quina serà la ràtio d'alumnes de 4t d'EI el curs vinent. Les úniques notícies de que disposam actualment són les que apareixen al GESTIB: 20 alumnes.


Consell escolar de dia 30 de gener de 2019

 1. Es va  aprovar per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

 2. Es va presentar l'informe de resultats acadèmics d'educació primària del 1r trimestre d'aquest curs.

 3. Es va informar de les instal·lacions actuals del nostre centre.

Consell escolar de dia 22 de gener de 2019 

1. Es va  aprovar per unanimitat l'acta de la sessió anterior

2. Es va presentar el compte de gestió de l'any 2018 així com el pressupost de l'any 2019. Ambdós es  varen aprovar per unanimitat.

3. Es va procedir a la valoració de l'empresa Newrest, que prepara el dinar pels nostres alumnes.

Abans d'aquesta valoració varen venir dues mares del centre a veure com s'organitza el menjador de l'escola i com estan les instal·lacions (neteja, mobiliari, etc). També quedaren a dinar.

La valoració del menjador per part del membres del Consell Escolar va ser satisfactòria.

Consell escolar de dia 3 de desembre de 2018

1. Es va constituir el nou Consell escolar  

2. Es va procedir a la lectura i explicació de la diferent normativa que regeix els Consells escolars.

3. Es constituïren les diferents comissions (de convivència, de menjador, econòmica i permanent).