Consell Escolar

CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ. Curs 2022-2023

El consell escolar

És, juntament amb el claustre, un dels òrgans col·legiats del centre

Està integrat pels següents components:

a) La directora del centre, que exerceix la presidència.

b) La cap d’estudis.

c) Cinc mestres elegits pel claustre.

d) Cinc representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes.

e) Un representant del personal d’administració i serveis.

f) Un regidor o representant de l’ajuntament del municipi on es trobi situat el centre, en el nostre cas de Palma.

g) La secretària del centre, que actuarà com a secretària del consell escolar, amb veu,però sense vot.


L’elecció i renovació dels membres es fa segons la legislació vigent.


El Consell Escolar del centre té les competències següents, segons vénen detallades a la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.


a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a les quals es refereix el capítol II del títol V d’aquesta Llei orgànica.

b) Aprovar i avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del claustre del professorat, en relació amb la planificació i l’organització docent.

c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

d) Participar en la selecció del director del centre, en els termes que estableix aquesta Llei orgànica. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director o directora.

e) Decidir sobre l’admissió dels alumnes i les alumnes, amb subjecció al que estableix aquesta Llei i les disposicions que la despleguin.

f) Impulsar l'adopció i seguiment de mesures educatives que fomentin el reconeixement i protecció dels drets de les persones menors d'edat.

g) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a què es refereix l’article 84.3 d’aquesta Llei orgànica, la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

h) Conèixer les conductes contràries a la convivència i l'aplicació de les mesures correctores vetllant perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director o la directora corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares, mares o tutors legals i, si n'és el cas, de l'alumnat, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.

i) Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar i emetre informe sobre l’obtenció de recursos complementaris, d’acord amb el que estableix l’article 122.3.

j) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.

k) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participi el centre.

l) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre els altres aspectes relacionats amb la seva qualitat.

m) Aprovar el projecte de pressupost del centre.

n) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’administració educativa.

Els membres són els següents:

Representants del pares i mares

 • Mateu Reus Ferriol

 • Joan Casanovas Medina

 • Rubén Hernández Pons (designat per l'AMIPA)

 • Jerònia Lladó Vich

 • Joana Palou Rebassa


Representant de l'Ajuntament

 • Juana Maria Ballester Tomás


Representants dels mestres

 • Isabel Cabot Carbonell

 • M. Àngels Damians Alcover

 • Maria Fuster Forteza

 • Aina Reus Balaguer

 • Araceli Henares Huguet


Equip directiu

 • Pedro Marimón Camps (president)

 • Pilar Sierra Rullan (cap d'estudis)

 • Maria Soledad Trapero Cañero (secretària)


Consell escolar de dia 12 de desembre de 2022 (telemàtica)

A la sessió celebrada el dia 12 de desembre de 2022, s’ha constituït el nou Consell Escolar del centre.

Les persones que han pres possessió en aquesta constitució, com a resultat de les eleccions celebrades el mes de novembre, són:

 • La Sra. Jerònia Lladó Vich, representant del sector famílies.

 • El Sr. Mateu Reus Ferriol, representant del sector famílies.

 • El Sr. Joan Alzina Sans, representant del sector d’administració i serveis.

A més, tal i com marca la normativa, s’han nomenat les persones que han de formar part de les diferents comissions:


Comissió Permanent (preceptiva):

 • Sr. Pedro Marimón Camps, president.

 • Sra. Pilar Sierra Rullan, cap d’estudis.

 • Sra. M. Soledad Trapero Cañero, secretària.

 • Sra. Aina Reus Balaguer, representant del sector professorat.

 • Sra. Joana Palou Rebassa, representant del sector famílies.

Comissió Econòmica (preceptiva):

 • Sr. Pedro Marimón Camps, president.

 • Sra. M.Soledad Trapero Cañero, secretària.

 • Sra. Isabel Cabot Carbonell, representant del sector professorat.

 • Sr. Rubén Hernández Pons, representant de l’AMiPA.

 • Sra. Juana Maria Ballester Tomàs, representant de l’Ajuntament de Palma.

Comissió de convivència:

 • Sr. Pedro Marimón Camps, president.

 • Sra. Pilar Sierra Rullan, cap d’estudis.

 • Sra. Araceli Henares Huguet, representant del sector professorat.

 • Sr. Joan Casanovas Medina, representant del sector famílies.

 • Sr. Mateu Reus Ferriol, representant del sector famílies.

Comissió de menjador:

 • Sr. Pedro Marimón Camps, president.

 • Sra. M. Soledad Trapero Cañero, secretària.

 • Sra. Jerònia Lladó Vich, representant del sector famílies.

 • Sr. Joan Alzina Vich, representant del sector personal d’administració i serveis.

 • Sra. Maria Àngels Damians Alcover, representant del sector professorat i coordinadora del servei de menjador.

A més, s’ha designat la Sra. Maria Fuster Forteza persona responsable d’impulsar mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.


Consell escolar de dia 28 de novembre de 2022 (telemàtica)

El consell escolar de centre, en sessió iniciada el 28 de novembre de 2022, va acordar el següent:

 1. Aprovar per unanimitat el projecte lingüístic de centre (PLC).

 2. Aprovar per unanimitat la Programació Anual General de centre (PGA) per al curs 2022-2023.

 3. Aprovar el pressupost d'instal·lació de 17 ventiladors finançats, en part, per la Conselleria d'Educació i Formació Professional per complir amb el protocol d'altes temperatures.

Consell escolar de dia 27 d'octubre de 2022 (telemàtica)

El consell escolar del centre, en la sessió celebrada el 27 d'octubre de 2022, va acordar el següent:

 1. Aprovar per unanimitat l'augment del preu del menjador diari, tant de l'usuari/a fix com eventual. L'augment ve motivat per la necessitat de contractació d'un/a monitor/a més i consistirà en pujar 0'27€ el preu diari de menjador, el qual quedarà de la següent manera:

 • Alumnat fix: 6'48€/dia.

 • Alumnat eventual: 6'68€/dia.

 1. Aprovar per unanimitat una nova franja horària de recollida d'alumnat de menjador, de les 15:25 a 15:30 hores, la qual es realitzarà únicament i exclusiva per l'entrada principal del centre i que serà d'aplicació una vegada s'hagi organitzat degudament.

Consell escolar de dia 10 d'octubre de 2022 (telemàtica)

El consell escolar del centre, en sessió celebrada el dia 10 d'octubre de 2022, va acordar el següent:

 1. Aprovar per unanimitat com a dies festius de centre per al curs 2022-2023 el 31 d'octubre, el 27 de febrer i el 22 de maig.

 2. Aprovar per unanimitat diverses activitats complementàries, entre les quals destaquen:

 • Sortida a Cabrera (alumnat de 4t i 5è de primària).

 • Colònies al Casal de la Colònia de Sant Pere els dies 8 i 9 de juny de 2023 (de 1r a 5è de primària).

 • Viatge d'estudis de 6è (pendent de reunió amb les famílies).

 • Projectes Fes del pati un refugi climàtic i Una nova vida per a la casa de la portera, els quals es desenvoluparan en col·laboració amb Arquitectives.

 1. Aprovar per unanimitat la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Palma per a l'execució de projectes Fes del teu pati un refugi climàtic i Una nova vida per a la casa de la portera.

Consell escolar de dia 25 d'agost de 2022 (telemàtica)

 • Gestió del menjador escolar curs 2022-23.

El preu que, segons normativa, ha de cobrar Newrest a cada usuari és de 4,66 euros de menú i 1,55 euros de monitoratge, 6,21 euros en total. El preu per a l’alumnat eventual, que, segons les instruccions, es pot incrementar en un 10%, quedaria en 6,60 euros.

Els preus proposats són aprovats per unanimitat.

El president aprofita per comunicar que, per millorar i facilitar la gestió del servei de menjador, que en el nostre cas la realitza l’equip directiu amb la col·laboració de la Sra. Lladó, el pagament de les quotes i tiquets es realitzarà de la següent manera:

- Alumnat fix (usuari de tota la setmana o de 3 o 4 dies fixos setmanals): domiciliació bancària. En cas de malaltia o altra causa justificada es tornarà l’import dels dies que no s’ha utilitzat el servei a partir del quart dia d’absència.

- Alumnat eventual: compra de tiquets, amb un mínim de 5. S’habilitarà un horari setmanal. Els tiquets no utilitzats no caducaran, es tornarà l’import a final de curs.

Per últim, pren la paraula la secretària per explicar que hi ha 8 alumnes de 6 famílies sol·licitants de beques de menjador. El termini per sol.licitar-les va acabar dia 30 de juny; hi ha fins dia 1 de setembre per baremar-les. Les llistes provisionals s’han d’exposar dia 6 de setembre. Abans de dia 5 de setembre el centre ha de comunicar per valisa online (VALIB) l’acord del Consell Escolar per lliurar l’ajut rebut a cada alumne. La proposta de l’equip directiu és que es divideixi l’import de l’ajut obtingut entre 176 dies lectius. La quantitat resultant es restarà de l’import diari del menú i això serà el que pagarà l’alumne. El centre s’encarregarà de pagar mensualment la diferència a l’empresa subministradora del servei. Les famílies estaran assabentades que, en el cas de no gaudir del servei algun dels 176 dies lectius, hauran de tornar al centre les quantitats rebudes pels esmentats dies. La proposta és aprovada per unanimitat.

Consell escolar de dia 15 de juliol de 2022 (telemàtica)

 • Lectura i aprovació de l’acta anterior. S’aprova l’acta de la sessió anterior amb el vot a favor de totes les persones que hi assistiren.

 • Informe de la gestió econòmica del primer semestre de 2022. La secretària exposa la situació econòmica del centre. Explica que el compte de gestió des de gener no s’ha d’enviar a Conselleria, sinó que s’ha de desar a la secretaria del centre. Conclou informant que el saldo actual haurà disminuït considerablement quan arribi setembre, doncs al llarg del mesos d’estiu hi haurà pagaments diversos ineludibles que han quedat pendents (IRPF d’algunes factures, serveis dels quals els proveïdors encara no han enviat les factures corresponents, telèfon…).

 • Programa per al finançament de llibres i material didàctic. Pren la paraula el president per recordar que totes les persones membres d’aquest Consell Escolar han rebut un email amb les diferents propostes que el centre ha elaborat arran de la reunió mantinguda el passat dimecres 13 amb un grup de membres de la comissió de llibres.

Les propostes tenen la seva base legal en la normativa vigent tant estatal com autonòmica i es basen en el principis d’oferir un ensenyament de qualitat, igualitari en qüestions de gènere, fomentador del consum responsable i equitatiu. Incideix en el fet que la normativa no parla en cap cas de gratuïtat, sinó d’estalvi econòmic. Recorda que la proposta de material didàctic la fa l’equip docent, que la comissió de llibres no té la capacitat de modificar la proposta pedagògica i que és obligació de les famílies que l’alumnat porti tot el material necessari per al seu aprenentatge. El president informa que del debat es desprèn que, de les quatre opcions ofertades pel centre, les dues primeres han quedat obsoletes. També diu que no hi ha hagut cap família que hagi manifestat no seguir en el programa de reutilització. També manifesta que la proposta que engloba més àmpliament el tarannà de l’equip docent és la número 3. Es fa una doble votació: Primera votació: Estau d’acord en posar una quota que complementi l’aportació de la Conselleria al programa de reutilització? 11 vots a favor, 1 vot en contra, 1 abstenció. Per tant, es passa a la segona votació: Segona votació: Quina és la proposta que tries? 11 vots a favor de l’opció 3 i 2 abstencions. Queda per tant aprovada la proposta 3. D’aquest resultat, s’informarà a la comissió de llibres i a les famílies del centre.

 • Torn obert de paraula. El president comunica que:

- S’estan duent a terme obres de millora al centre per part de l’Ajuntament: reparació del trespol del pati interior a la zona de les moreres i recol.locació del tobogan del pati d’educació infantil que ha estat fora de servei durant una part del curs, doncs no guardava la distància adequada amb la paret.

- Hi ha el compromís de l’equip directiu de tornar quant abans al cost zero del llibres de text.

- Aquest matí s’ha rebut un correu electrònic de la Conselleria notificant la resolució de la pròrroga del contracte administratiu del menjador escolar per a al curs 2022-23 a l’empresa Newrest.

Consell escolar de dia 1 de juliol de 2022 (telemàtica)

 • El president informa que la Sra. Morey ha estat substituida amb data d’avui com a cap d’estudis per la Sra. Sierra i, per tant, ja no forma part del Consell Escolar. La Sra. Sierra ocupa el lloc de cap d’estudis i la substitueix com a representant del professorat la Sra. Henares.

 • Lectura i aprovació de l’acta anterior. S’aprova l’acta per majoria de les persones assistents a la sessió.

 • Aprovació de la participació en els programes 25N/8M i Centres Ecoambientals. La cap d’estudis explica que la participació en aquests dos programes ha estat aprovada pel claustre i que també ha de ser aprovada pel Consell Escolar. S’aprova la participació als dos programes per unanimitat de les persones presents a la sessió. El president aprofita per comentar que ens hem tornat a adherir al programa de dinamització lingüística.

 • Canvi ROF: hora de sortida del menjador escolar. El President exposa que al ROF s’indiquen uns horaris de sortides del menjador escolar que actualment no tenen raó de ser, doncs han canviat les circumstàncies que els afavorien. El canvi d’horari de l’hora de sortida de menjador s’aprova per unanimitat de les persones assistents a la reunió.

 • Pla lingüístic de centre. El PLC s’hauria d’haver aprovat enguany, però les tasques derivades de la implantació de la LOMLOE han fet que no haguem pogut arribar a temps. L’estat actual és d’aprovació per part del claustre, però la importància d’aquest document fa que sigui necessari que compti amb la participació de tota la comunitat educativa abans de ser aprovat pel Consell Escolar.

 • Informe de resultats acadèmics de la tercera avaluació. El president informa que aquest document és de caràcter merament informatiu i, ja que totes les persones membres d’aquest Consell Escolar l’han rebut per correu electrònic, en fa un breu resum i llegeix les conclusions de l’equip directiu.

 • Aprovació de la memòria de final de curs. La memòria de final de curs s’aprova per unanimitat de les persones assistents a la sessió.

 • Comunicacions sobre menjador escolar. El president resumeix la situació del menjador arran de l’ús del monitor extra: el desembre i el gener vàrem assumir el cost del segon monitor. El mes de febrer acabava el segon monitor i vàrem decidir no renovar-lo per una qüestió d’espais reunificats degut a la nova situació sanitària. El monitor no se va renovar el tercer trimestre perquè ja vàrem poder utilitzar un únic espai de menjador. El cost d’aquest monitor va tornar a sortir de les famílies. Els doblers de menjador no eren suficients per al segon monitor i, per tant no ha quedat romanent i no es podrà retornar l’import del segon monitor. A més, explica que al llarg del curs hi ha hagut queixes sobre un dels monitors, no només per part de les famílies, sinó també de membres del claustre i d’altres persones treballadores del servei de menjador. Hi ha hagut una actuació directa del Sr. Marimón amb l’esmentat monitor, però no ha servit per millorar la tasca del monitor, així que s’ha demanat a l’empresa que no torni el proper curs.

 • Tancament de protocol d’assetjament. Els protocols d’assetjament es comuniquen a la comissió de convivència, però en el darrer cas la comissió no es va poder reunir així que, per no carregar de reunions molt seguides, s’ha esperat a la sessió d’avui. El protocol del qual es tracta es va iniciar degut a un problema a un aula. Es van donar mesures de protecció per a la presumpta víctima i mesures de correcció per al presumpte agressor. S’ha de fer menció a la col·laboració de les famílies d’ambdós alumnes. El protocol s’ha comunicat tant a Inspecció Educativa com a Convivèxit.

 • Manteniment del servei de neteja als matins. El president exposa que el nostre, juntament amb altres centres educatius de Palma, sol.licita seguir comptant amb el servei de neteja durant l’horari de classes. El Sr. Mascaró, representant de l’Ajuntament, ho corrobora i explica que, degut a aquesta demanda, el seu departament ha parlat amb el d’Infraestructures. Una possible solució que han trobat és que una de les dues persones que treballen en el servei de neteja del centre comenci una mica abans, a partir de mitjan matí.

 • Programa de reutilització de llibres de text curs 2022-23. Pren la paraula el Sr. Marimón per exposar que des de fa dies manté converses amb les persones membres de la comissió de llibres de text. La qüestió és que el banc de llibres de l’escola està obsolet (llibres vells, espanyats, desfasats quant a continguts, no aptes per al tractament de la diversitat i la coeducació…) i que ja no passa el filtre per part de l’equip docent. A més, la implantació de la LOMLOE demana un canvi de materials didàctics que ens obliga a fer una despesa important (com a exemple més destacat, Innovamat). El tema queda pendent de la reunió de dia 13 de juliol i d’una nova sessió de Consell Escolar a celebrar el proper 15 de juliol on, si no hi ha hagut consens, es votaran les diferents propostes.Consell escolar de dia 19 de maig de 2022 (telemàtica)

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informe resultats acadèmics de la segona avaluació.

3. Calendari escolar 2022-23

4. Represa activitats pedagògiques

5. Canvis LOMLOE.

6. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió Preliminar. El president obre la sessió sol.licitant la introducció i l’aprovació d’un punt que no consta a l’ordre del dia. Aquest punt va en relació a la consulta que s’ha realitzat sobre les comissions de serveis. Consisteix en formalitzar l’actuació de la comissió permanent per al tractament i el vist i plau de temes i tràmits d’urgència que requereixen votació. El resultat de la consulta és afirmatiu per unanimitat de totes les persones membres del Consell Escolar.

A continuació, es passa a desenvolupar la sessió:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. L’acta de la sessió anterior, enviada per mitjans telemàtics per a la seva lectura a totes les persones que formen el Consell Escolar, s’aprova per unanimitat dels membres presents a la sessió.

2. Informe resultats acadèmics de la segona avaluació. El president explica que els resultats són molt similars als de l’anterior avaluació i, a més, fa lectura de les conclusions de l’equip directiu.

3. Calendari escolar 2022-23. Per tal de complir amb la normativa vigent, el president informa del calendari escolar del curs 2022, el qual comptarà amb 176 dies lectius, s’inicia el 12 de setembre, finalitza el 23 de juny i, a més de les vacances de Nadal i Pasqua i els festius corresponents, també comptarà amb dos dies de lliure elecció de centre i dos dies no lectius corresponents a les dues festes locals. El calendari es penjarà a la pàgina web de l’escola.

4. Represa activitats pedagògiques. Havent millorat la situació sanitària, es comencen a reprendre: diada de Sant Jordi-dia del llibre, aules agermanades, tres dies setmanals de Psico, padrinets lectors, programa de mediadors escolars per a l’alumnat de 4t i 5è, dinamitzador lingüístic, sortides de final de curs, concert primavera… El president informa que ja tenim reserva per al casal de colònies de la Colònia de Sant Pere per als propers dos cursos, evitant-nos així els problemes que hem tengut enguany per trobar llocs. Aquesta reserva és independent de si es fa o no viatge d’estudis. El Sr. Casanovas aprofita per demanar quan se decidirà si hi ha viatge d’estudis. El Sr. Marimón explica que el més aviat possible, doncs s’han de preparar moltes coses, però que s’ha de tenir en compte la disponibilitat dels mestres per participar en aquest tipus de sortida. Quant al concert de primavera, previst per a divendres 3 de juny, la representació de les famílies demana si es permetrà l’entrada a familiars. El president respon que està previst oferir dues invitacions a cada família, doncs l’espai que tenim és molt limitat. Així mateix, es reprendrà el tradicional sopar de final de curs organitzat per l’AMiPA (fideuà/pamboliada). Serà el dijous 23 de juny. S’iniciarà a les 17:00 hores amb activitats coordinades per l’IME. El sopar començarà a les 20:30 hores.

5. Canvis LOMLOE. El president en fa un resum, de tots els canvis que suposarà la implantació de la nova llei educativa, la qual, el curs vinent, afecta especialment els cursos senars. Aquestes novetats es penjaran a la web de l’escola.

6. Torn obert de paraules. - La Sra. Sierra demana al Sr. Mascaró com a representant de l’Ajuntament si hi hauria possibilitat d’esbucar el mur i les reixes del pati de 1r cicle per tal de convertir-lo en un espai únic. A la vegada, també s’indica que les finestres enreixades de les aules de 3r, 4t, 5è i 6è suposen un greu risc en el cas d’un incendi i que una solució seria l’eliminació d’aquestes reixes i l'obertura d’unes portes que comunicassin les aules esmentades amb el pati. El Sr. Mascaró recolleix la consulta i demanarà a qui correspondria realitzar les obres pertinents per a realitzar aquests canvis (Conselleria o Ajuntament). També s’informa que les famílies rebran pròximament una circular on s’explicarà la realització d’un simulacre d’incendi amb la col·laboració d’uns pares del centre que són bombers. El president aixeca la sessió a les 17:35.

Consell escolar Extraordinari de dia 10 de maig de 2022 (telemàtica)

 • Acord favorable, si escau, a la participació de la Sra. Maria Jesús Espinola Cámara i la Sra. Maria Antònia Sánchez Riera, en la convocatòria de comissions de serveis per al curs 2022-23.

El president informa que dues mestres funcionàries de carrera, ambdues amb plaça definitiva a dos centres públics de l’illa, s’han interessat per participar en la convocatòria de comissions de serveis per al curs 2022-23 amb la intenció de sol.licitar el nostre centre. Ho farien ajustant-se a l’apartat 2 (Raons de serveis als centres educatius), subapartat 2.b (Ocupació de places que no requereixen titulació específica).

El Sr. Marimon exposa que la convocatòria exigeix tant un informe favorable del director del centre com l’acord favorable del Consell Escolar. Oïda l’exposició del president, totes les persones que formen part d’aquest Consell Escolar, emeten vot favorable i, per tant, es farà arribar a les dues candidates el certificat d’aquesta decisió.

Consell escolar de dia 17 de març de 2022 (telemàtica)

 • Lectura i aprovació de les actes anteriors de sessions anteriors. S’aproven per unanimitat de les persones assistents les dues actes pendents d’aprovació (23 de febrer i 11 de març).

 • Aprovació del PEC. El president, el sr. Marimón, dóna inici a aquest punt exposant que la part del PEC que avui es du a aprovació tracta les línies pedagògiques del centre i, per tant, les seves redacció i aprovació són potestat del claustre. Afegeix que hi ha altres documents del centre que sí requereixen la participació de tota la comunitat educativa. A més, indica que, el document, una vegada aprovat, sí es penjarà a la web de l’escola. A continuació dóna la paraula a la cap d’estudis, la sra. Morey, qui explica que s’han fet algunes correccions al document respecte a l’esborrany tramès als membres del Consell Escolar. Es tracta de esmenes a algunes errades tipogràfiques o similars, a més d’un afegit al punt 2.1. La sra. Morey llegeix la redacció actual de l’esmentat punt. Aclarits aquests punts, es sotmet a votació el PEC, que queda aprovat per unanimitat de les persones assistents.

 • La Sra. Bordoy demana informació sobre dos dubtes que li han sorgit arran de la lectura del document. Reb explicació d’ambdues coses per part del president.

Consell escolar de dia 11 de març de 2022 (telemàtica)

 • Elecció de les persones representants dels sectors famílies i Ajuntament que han d’actuar com a membres de la Comissió de selecció de director.

Obre la sessió la Sra. Morey, qui actua com a presidenta, doncs es dóna la circumstància que el president és precandidat a la direcció. La Sra. Morey explica la normativa recollida al punt 4 de l’annex 1 (bases de la convocatòria) de la resolució del Conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de gener de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears.

A continuació, pren la paraula el Sr. Marimón per exposar que es precandidat per a la direcció del centre per als pròxims quatre anys. També repassa la normativa referent a la sessió i explica que el Sr. Mascaró, representant de l’Ajuntament, és membre directe de la comissió de valoració i, que per tant, s’ha de triar la persona representant de les famílies. Qui obtingui més vots serà titular i qui quedi en segon lloc serà suplent. Es resolen dos dubtes que planteja el Sr. Hernández sobre la funció de la comissió de valoració i sobre l’existència de candidats del sector famílies a l’esmentada comissió.

La secretària, té el torn de paraula i exposa el sistema de votació: només poden votar els representants dels sectors famílies i Ajuntament que hi són presents, però també són elegibles els absents. Explica que el vot serà anònim perquè la normativa exigeix que aquesta votació sigui secreta. El resultat és el següent: - Voten les quatre persones que ho poden fer. - La Sra. Palou obté 3 vots i el Sr. Casanovas n’obté 1. Per tant, els membres de la comissió de selecció de director triats en la sessió d’avui que es comunicaran a la Direcció General de Planificació i Centres són: Titular: Sr. Sebastià Mascaró Cabrer Titular: Sra. Joana Palou Rebassa Suplent: Sr. Joan Casanovas Medina

Consell escolar de dia 23 de febrer de 2022 (telemàtica)

 • El president parla de l’informe de resultats acadèmics que s’ha d’enviar a Inspecció educativa i s’ha enviat a tots els membres del consell escolar. Ressalta els aspectes que l’equip directiu considera importants de tractar i com s’ha fet el tractament

 • Es comenten alguns aspectes que no formen part de l'ordre del dia referits a la subvenció de l’Ajuntament, l’ús de la casa de l’antiga portera...Així mateix el president informa que es convocarà un consell escolar ordinari per aprovar el PEC i un altre extraordinari convocat i presidit per la cap d’estudis per elegir els membres no docents del centre que han d’estar a la comissió de valoració del projecte de direcció.

Consell escolar de dia 27 de gener de 2022 (telemàtica)

 • La secretària presenta la liquidació de l’any 2021 explicant també que la gestió econòmica es fa a partir del programa ECOIB de la Conselleria. A la vista dels documents a presentar, resumeix d’on surt cada partida d’ingressos i despeses i el romanent a dia 31 de desembre.

Seguidament la Sra Cloquell presenta el pressupost del centre de l’any 2022, elaborat a partir del pressupost que envia la Conselleria, la previsió i la liquidació de l’any 2021.

S’aproven el compte de gestió de 2021 i el pressupost de 2022.


 • La secretària presenta una proposta de l’equip directiu pel que fa al segon monitor/a de menjador. Donada la situació que la Conselleria no ha subvencionat tota la despesa que suposa e1 monitor/a extra de menjador per la situació COVID, i no ens assegura que es pugui comptar amb la totalitat de la despesa en el que queda de curs, es proposa no comptar amb un segon monitor extra (que va comença el desembre tal com s’havia acordat en consell escolar) ja que suposaria un augment del preu de menjador.

S’aprova la proposta.


 • El president recorda que a principi de cada any s’ha de fer una valoració del menjador i enviar-la a Conselleria juntament amb la proposta de seguiment o no de l’empresa concessionària.

Cada membre atorga a cada punt de la valoració una puntuació de 0 a 10 que recull el president i en fa la mitjana. El resultat és el que s’enviarà a Conselleria. S’acorda continuar amb la mateixa empresa concessionària.


 • El president explica que, tal i com ja es va dir a un consell escolar del mes de maig de l’any passat la raó principal per no demanar auxiliar de conversa va ser la situació creada per la COVID. També comenta que els mestres han comentat tota una sèrie d’inconvenients per dur a terme el programa, tot i considerar-lo d’entrada una molt bona idea (falta de preparació pedagògica, falta d’interès, dificultat de coordinació, molt poc temps real d’interacció amb l’alumnat, incorporació tardana al centre amb el que implica d’organització d’horaris).


 • La Sra Lladó demana per la situació de l’ampliació horària del personal de neteja per poder fer una altra sessió de psicomotricitat. El Sr Mascaró explica que pel març sortirà la resolució de les peticions a l’Ajuntament.

 • Les mares representants de famílies demanen també per la situació de la casa de l’antiga portera. S’explica que falta informe, plànols i posterior a això es podran demanar 3 pressuposts.

Consell escolar de dia 19 de gener de 2022 (telemàtica)

 • El Sr Marimón se presenta com a director i nou president del Consell Escolar. Explica que el seu nomenament a director està fet per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de forma extraordinària, amb un informe favorable d’Inspecció Educativa i és fins a finals de juny de 2022. Durant aquest temps que queda fins aleshores, s’obrirà el termini per fer eleccions a direcció per la via ordinària. El sistema pot variar en alguns aspectes de com es feia fins ara, ja que en aquests moment hi ha un canvi de normativa en procés.

 • El president llegeix els aspectes més destacats de la normativa que regeix el consell escolar referits a competències, composició, ordre del dia, convocatòria, actes, representació de pares, mares, tutors i mestres, les comissions... (Decret 119/2002 on s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques, Llei orgànica 3/2020 per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2002 d’educació i Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público).

Fa esment que la LOMLOE ha fet unes modificacions al que regia fins ara i actualment s’està pendent que la Llei educativa balear, a punt d’aprovar-se, concreti alguns aspectes.

 • La secretària informa que hi ha un romanent de les ajudes de menjador i que per normativa es poden adjudicar a les famílies que el consell escolar consideri amb dret i necessitat. Es fa la proposta d’adjudicar aquest romanent a una família amb 2 infants a l’escola que, tot i reunir els requisits necessaris se’ls va concedir l’ajut sense assignació econòmica.

S’aprova aquesta concessió.

 • El president informa que el mes de desembre s’ha concedit i ingressat una subvenció al centre dins el Pla de conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears. Es per abaratir el cost del matinet a les famílies i s’ha de dirigir a subvencionar el pagament dels monitors que fan aquest servei.

 • El Sr Marimón destaca alguns aspectes de la PGA per poder passar a la seva aprovació. S’aprova per unanimitat. Els aclariments i preguntes es recullen en el darrer punt.

 • La Sra Bordoy demana si les famílies poden fer alguna cosa en relació a tenir un sol ATE al centre, situació que s'esmenta a la PGA. La sra Damians, coordinadora de l’equip de suport, explica la situació que es dona també a altres centres i pareix que es tracta d’una qüestió de pressupost de la Conselleria.

 • Sr Casanovas demana per la subvenció sol·licitada a l’Ajuntament en relació a les activitats del projecte de centre. S’explica que sabrem si la tenim o no ja dins el curs qui ve, a l’igual que la quantitat atorgada. Per tant de moment les famílies han d’ingressar la quantitat demanada, en tres pagaments si els va millor o la meitat si son socis de l’AMIPA. Si finalment es concedeix la subvenció, es faria un retorn durant el curs qui ve.

 • A la PGA figura com a un dels objectius específics el Pla de digitalització, fomentat per la Conselleria d’Educació. Arran d’això es comenta també la propera compra de 30 cromebooks, amb ajuda de l’APIMA.

 • La Sra Morey aclareix que en el punt F. 4 Projectes institucionals del centre, el 6 i 7 ja es varen aprovar el curs passat i no han de figurar a la PGA per revisar, així com el document 3 si s’ha de revisar i actualitzar. S’ha de fer aquesta rectificació.

Consell escolar de dia 16 de desembre de 2021 (telemàtica)

 • La presidenta fa una presentació de tots el membres representants de famílies i mestres i de Sebastià Mascaró com a representant de l’Ajuntament.

La presidenta llegeix la Normativa referida al consell escolar i les funcions que li pertoquen. Així mateix explica que hi ha un esborrany que modificarà el Decret 119/2002 pel qual ens regirem el proper curs 2022-23.

En aquest moment es considera constituït el nou consell escolar del centre.

 • Es constitueix la Comissió permanent amb l’equip directiu, una mestre (Aina Reus) i una mare (Miquela Bordoy).

 • Es mantén la comissió del servei de menjador amb la directora, la secretària, la coordinadora de menjador de les monitores, la sra Lladó i alumnat de 6è usuaris de menjador.

El proper mes de gener es farà una avaluació del menjador, amb la participació de famílies amb fills usuaris i també es tindrà en compte l’opinió dels alumnes de 6è.

 • La comissió de convivència, prescriptiva, queda constituïda amb la cap d’estudis, la director/a, l’orientadora el coordinador de convivència, una mestra (Pilar Sierra) i un pare (Joan Casanovas).

 • La comissió econòmica es constitueix amb el representant de l’Ajuntament, el director, la secretària,un pare Rubèn Hernández i una mestra M. Àngels.

 • Es designa a la sra Maria Fuster, que haurà de fer una formació d’un parell d’hores.

 • El sr Casanoves demana tenir a l’abast les actes el mes prest possible, així com els documents que ha de llegir i/o aprovar el consell escolar. La presidenta explica que les intervencions en aquest apartat han d’anar referides als punts de l’ordre del dia i que els nous punt que es vulguin incloure es facin arribar al president/a abans d’iniciar les sessions.

També explica que es farà una sessió informativa sobre la normativa.

 • El sr Mascaró parla de les subvencions de l’Ajuntament i que demà venen a recollir el mobiliari i material que va quedar a la casa de la portera.

 • El sr Hernández i la sra Palou fan la proposta que l’AMIPA pagui un servei de neteja per poder fer mes assíduament la psicomotricitat a E. Infantil. La cap d’estudis explica que no es poden fer 2 sessions el mateix ja que no hi ha temps material per desinfectat però si l’Ajuntament concedeix un augment de les hores de neteja el matí, si es podrien fer 2 sessions a la setmana.

Consell escolar de dia 21 de setembre de 2021 (telemàtica)


 • La presidenta informa que la Conselleria dia 13 va comunicar que s’havien d’acollir tots els alumnes de menjador i que tendríem monitors extres. Avui mateix ha arribat el formulari per sol·licitar-lo. Recorda la ràtio de monitors per alumnes. Seguidament explica que es tracta de decidir per consens o votació si aprovam el preu de menjador a 7,70 o a 8,10 (mes o manco) si se paga amb la quota de menjador un monitor mes.

S’aprova mantenir un monitor extra pagat pels rebuts, independentment del que pagui la Conselleria.

 • Es passen a comentar dos temes que han sorgit de famílies del centre:

-Hi ha algunes famílies que, sense haver tastat els menus, qüestionen la qualitat del menjar. La directora, la secretària, la sra Henares i la sra Lladó, que si ho fa periòdicament, defensen que el preu és ajustat, el menú variat, equilibrat, fet per un nutricionista.

-Algunes famílies demanen més franges perquè puguin entrar els pares al centre. La presidenta explica que, a hores d’ara, no és possible per normativa.

 • Es revisen les ajudes de menjador presentades. Hi ha les de tres germans que estan excloses per superar la renda, la de dues germanes que provisionalment també ho estan però que ja se’ls ha demanat la documentació que faltava. La resta de sol·licituds tenen dret a rebre l’ajuda i s’ha baremat al Gestib, que s’adjuntarà al certificat que s’enviarà a la Conselleria.

 • El representant de l’Ajuntament parla sobre el tema de la porteria recuperada. Explica que des de l’Ajuntament es faran càrrec de la neteja i el manteniment de les infraestructures. En cas de voler fer obra, s’ha de parlar amb la Conselleria.

 • Es recorda que aviat començarà el procés d’eleccions al consell escolar.

Consell escolar de dia 2 de setembre de 2021 (telemàtica)

 • S'aprova el preu de Matinet pel curs 2021-22.

La presidenta informa que s’oferirà des del primer dia de 7.30 a 9.00 per l’empresa Kcodril. Els preus que es presenten son: Per 1 germà quinzenal , son 25€ i mensual 40€. Per 2 germans, preu quinzenal 44€ i mensual 75€. El preu per dia es de 4€. Si s’arriba a 45 alumnes, els preus serien de 36€/mes individual i 67€/mes si son dos germans. El pagament es farà per transferència bancària i el preu ocasional diari es cobrarà en efectiu. L’empresa també ha explicat el compromís de no tornar a pujar el preu si el nombre d’alumnes tornàs a disminuir.

 • La presidenta inicia el tema del menjador recordant la dotació de monitors que està en vigor.

La normativa diu que la ràtio és de 1/25 monitors a primària i a raó de 1/15 o fracció superior a 10 a educació infantil, més 1 persona a cuina. El preu que ha passat l’empresa, comptant la pujada segons la variació de IPC, es de 7,70€ menú i monitor, sense increment de cap monitor extra. El preu amb l’increment de 1 monitor més seria de 8,37€. S’explica que tenir un monitor extra suposa cada dia 34,22€.

S’acorda així mateix, fer un escrit a la Conselleria en nom del consell escolar dient que la ràtio prevista d’alumnat/monitors en la Resolució de l’any 2003 és inviable i insuficient per atendre de forma adequada als alumnes.

 • Pel que fa a altres temes, la presidenta diu que en els Grups estables de convivència no és necessari mantenir de forma estricta les distàncies. Per altra part, també es recomana fer moltes activitats a l’exterior.


Consell escolar de dia 22 de juliol de 2021 (telemàtica)

 • La presidenta explica que, el passat 30 de juny es va realitzar el desnonament dels habitants de la casa de l’antiga portera. L’esdeveniment es va desenvolupar sense incidències.

 • S’aproven per unanimitat els següents documents: Pla d'Atenció a la Diversitat, Pla d'Acció Tutorial, Pla de contingència per al curs 2021-2022 i la Memòria del curs 2020-21.

 • Així mateix s’aprova la participació en el programa 25N- 8M (Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius)

 • La secretària del consell escolar, la Sra. Cloquell passa a llegir i fer un resum de la situació econòmica. Es registra a 30 de juny, al programa de gestió econòmica de la Conselleria les mateixes dades que a final d’any. Aquest curs hem acabat amb molt poc romanent, la majoria del qual correspon a partides ja assignades. La causa principal es deu al dèficit que s’ha produït en els comptes de menjador (s’ha subvencionat cada un dels menus cobrant 0,13€ menys del que pagam a l’empresa, s’han pagat monitors extres de menjador) també i per respondre a les necessitats d’enguany, s’han instal·lat 2 tendals al pati interior i s’ha fet el muntatge de la megafonia (que feia anys que estava pendent).


Consell escolar de dia 20 de maig de 2021 (telemàtica)

 • La presidenta llegeix les dades extretes del Gestib i SEDEIB referides als reusltats acadèmics de l'alumnat. Per a cada curs s’especifica la mitjana per àrees, la mitjana global, les notes més altes i més baixes, el nombre de suspesos, els alumnes que superen totes les àrees i el percentatge que en suspèn alguna. Així mateix, es dona la comparativa amb la resta de centres de les Illes Balears. Recorda que arran dels resultats acadèmics de cada avaluació, l'equip docent fa propostes de millora i revisen les del trimestre anterior.

 • La presidenta informa que la Conselleria ha comunicat que sí pagarà una monitora extra de menjador per tot el curs.

 • Quant a la porteria, la Sra. Dengra informa que el Sr Jaume Ribas ja no ocupa el càrrec anterior a l’Ajuntament i que el substitueix el Sr. Llorenç Carrió. El proper dimarts vendrà amb el regidor Sr Alberto Jarabo a l’escola i es reuniran amb la direcció per tractar el tema. La presidenta informarà del contingut de la reunió als membres del consell escolar.

Consell escolar de dia 21 d'abril de 2021 (telemàtica)

 • A la sessió d'avui, s'aprova per unanimitat el document de concreció curricular del centre.

 • La presidenta explica que, vistes les dificultats organitzatives del present curs, caracteritzat per la situació de pandèmia, no es demanarà auxiliar de conversa en llengua anglesa per al curs 2021-2022. En millorar la situació, es reprendrà la petició d'aquesta figura.

 • Es comunica que han arribat 4 ordinadors per aquells alumnes que a casa no disposen d'aquests dispositius.

 • Quant a les jornades de Portes Obertes per a futures famílies, s'informa que enguany no es poden fer de manera presencial, motiu pel qual es farà un video explicatiu que es penjarà a la pàgina web del centre. També es farà una reunió virtual amb les famílies que desitgin apunter els seus fills al nostre centre.

 • La presidenta explica que en vistes al proper curs es demana més dotació de professorat en vistes a l'aula que inicialment tendrà més de 25 alumnes. Altra opció seria desdoblar aquest curs, però no és viable a causa de la manca d'espais.

 • Arran de la manca d'espais surt de bellnou el tema de la casa de l'antiga portera. Es continua el contacte amb l'Ajuntament amb l'objectiu de solventar la situació.


Consell escolar de dia 25 de febrer de 2021 (telemàtica)

 • Presentació de l'Informe de Resultats acadèmics del 1r trimestre.

La presidenta de l'òrgan, Beatriz Dengra, presenta l'Informe de Resultats acadèmics del 1r trimestre, destacant els aspectes més rellevants. Recorda que la informació s'extreu del GESTIB, SEDEIB, així com de les actes elaborades pels tutors de cada un dels grups. Resumeix les propostes de millora i llegeix les conclusions elaborades per l'equip directiu arran de l'anàlisi quantitatiu i qualitaiu de les dades de l'informe. Les conclusions són les següents:

- La situació actual causada per la pandèmia no ha afectat als resultats acadèmics. Al llarg de l’informe hem comparat la mitjana d’aquest curs amb la mitjana del curs passat -el mateix trimestre i el mateix grup d’alumnes-. Com s’ha vist, un grup té els mateixos resultats que el curs passat, un altre ha augmentat 0,1 dècima, altre grup 0,4 dècimes, dos grups 0,6 dècimes i el grup de 2n ha baixat 0,4 dècimes. Aquest darrer resultat s’explica perquè el primer trimestre de primer es fa molta incidència amb el pas d’educació infantil a educació primària i es té molt en compte que els resultats no quedin condicionats pel canvi d’etapa.


- El fet d’haver mesclat grups d’alumnes -tot i el gran repte que suposa intentar donar resposta a la gran diversitat que hi ha a l’aula- ha propiciat en la majoria de grups l’absència de conflictes per una banda i, per l’altra la distribució de l’alumnat en base a criteris d’heterogeneïtat. Aquest fet ha provocat no tenir aules “especialment difícils” (situació que es donava el curs passat).

El fet de tenir tanta diversitat en una mateixa aula -enguany de cursos-, evidencia encara més la necessitat de dissenyar programacions d’aula obertes on els objectius plantejats permetin assolir diferents nivells de consecució.


- La ràtio d’alumnes que tenim aquest curs, entre 15 i 17 alumnes, afavoreix enormement poder atendre la diversitat de l’alumnat.


- Tot l’alumnat arriba supera el 5 de nota mitjana. Per nosaltres aquest fet és indicador d’èxit educatiu. A l’alumnat que presenta NESE -i d’altres que, tot i no ser-ho presenten certes dificultats- se li fan adaptacions curriculars no significatives. A l’alumnat amb NEE (necessitats educatives especials) se li fan ACIS (adaptacions curriculars significatives).


- Relacionat amb el punt anterior i comparant amb les IB, hem pogut observar que el percentatge d’alumnes aprovats al nostre centre és molt elevat. Aquest fet és conseqüència de diferents factors, entre d’altres: context sòcio-familiar del nostre alumnat (aquest factor té molt de pes) i diversificació de propostes atenent a les particularitats de l’alumnat.

Consell escolar de dia 1 de febrer de 2021 (telemàtica)

Procés d'avaluació de la direcció.

La Sra. Carme Martorell, inspectora del nostre centre explica com es durà a terme l'avaluació de la direcció actual. Seran dues les inspectores, ella i la Sra. Catalina Más que recolliran informació de tota la comunitat educativa. Les famílies i el professorat contestaran un qüestionari a través del GESTIB.Les inspectores es reuniran amb els representants del consell escolar; per una banda amb les famílies i la representant de l'ajuntament i, per l'altra, amb els mestres. Realitzaran també una reunió amb els coordinador de cicle. Personal no docent del centre també emplenarà un qüestionari. Les inspectores també mantindran reunions amb els membres de l'equip directiu. Es revisarà tota la documentació institucional i els documents de gestió econòmica.

Consell escolar de dia 28 de gener de 2021 (telemàtica)

 1. S'aprova l'acta anterior.

 2. La presidenta explica la situació d'aquest segon trimestre. A hores d'ara hi ha un grup d'educació infantil confinat. S'explica l'incident (caiguda d'un arbre de l'escola al carrer) ocorregut dia 22 de gener a causa del vent.

 3. S'explica que dia 19 de gener entraran en vigor diferents aspectes de la vuitena llei educativa, la LOMLOE, entre d'altres les noves competències del consell escolar.

 4. S'aprova el compte de gestió de l'any 2020 i el pressupost per a l'any 2021.

 5. Es realitza la valoració anual de l'empresa Newrest, que elabora el dinar per al nostre alumnat. Es fa una valoració positiva i es vota a favor de continuar amb la mateixa empresa.


Consell escolar de dia 5 de novembre de 2020 (telemàtica)

 1. S'aprova l'acta anterior.

 2. La secretària explica les sol·licituds de beques de menjador per al present curs escolar. Tota la documentaciói presentada és correcta. S'aprova la tramitació així com l'enviament a la Conselleria.

 3. La presidenta explica que s'ha concedit al centre el programa PAE. És un programa de reforç escolar dirigit a l'alumnat de 5è i 6è.

 4. A hores d'ara i a causa de la pandèmia, no s'ha incorporat l'auxiliar de conversa en llengua anglesa.

 5. Quant al funcionament general del curs, el claustre de professors es mostra satisfet. Els serveis també funcionen bé. El nombre d'alumnes de Matines és escàs.

S'informa que la Conselleria ha dotat econòmicament als centres per tal d'adquirir detectors de CO2.

 1. Una mestra del consell escolar explica que s'ha sol·licitat per 2n any participar en el Programa de prevenció de la violència de gènere.

Consell escolar de dia 30 d'octubre 2020 (telemàtica)

Per part de les tutores de 1r i 2n hi ha la petició de romandre sempre a la mateixa aula i no fer el canvi previst al Pla de contingència.

S'aproven aquests canvis.

Consell escolar de dia 26 d'octubre 2020 (telemàtica)

1. Es comunica al consell escolar que la conselleria subvencionarà una de les dues monitores sol·licitades (inicialment eren tres, però una vegada iniciat el curs es varen reorganitzar els espais i es varen sol·licitar dues monitores en comptes de tres). Com a centre haurem d'assumir el cost d'una monitora.

2. Quan al preu a pagar per les famílies, hi ha dues opcions:

Opció A: Cobrar 7,40 en comptes de 7,53. D'aquesta manera no seria tanta la pujada respecte al curs passat (pagaven 7,22). Aquest preu suposaria una despesa de 975 aproximadament euros durant tot el curs per l'escola.

Opció B:Cobrar 7,53 euros diaris, que és el que es paga a l'empresa.

S’aprova l’opció A, ja que la majoria ha votat a favor d’aquesta opció. La opció B ha tengut un vot.

Consell escolar de dia 3 d'agost de 2020

S'aproven la Memòria del curs 2019-2020 i la Memòria del Programa de Reutilització dels llibres de text.

Consell escolar de dia 27 de juliol de 2020 (presencial)

S'explica i posteriorment s'aprova per unanimitat el Pla de contingència per al curs 2020-2021.

Consell escolar de dia 13 de juliol de 2020 (presencial)

1. La presidenta llegeix les aportacions i esmenes enviades per les famílies en relació al ROF (Reglament Orgànic de Funcionament). Una per una, va explicant si s'han incorporat o no al ROF, argumentant els motius.

2. Diferents membres del consell escolar fan aportacions (en concret sobre la vestimenta esportiva i els al·lergògens). Es modifica la redacció de la vestimenta i s'afegeix el que aporta la mare del consell escolar sobre els al·lergògens.

3. Famílies del consell escolar demanen què ocorr amb aquelles famílies que no fan l'aportació econòmica voluntària. La conclusió és que tots els alumnes de l'aula es beneficien de les aportacions econòmiques que voluntàriament fan les famílies. Es suggereix donar a les famílies que no fan l'aportació un llistat de material a aportar.

4. S'aprova per unanimitat el ROF

5. Una mare del consell escolar s'ofereix per col·laborar en el pla d'ambientalització.

6. Un mare del consell escolar exposa el seu parer sobre el Programa de reutilització de llibres de text.

7. Les famílies demanen com està la situació de la casa de la portera. La directora li contesta que hi continuen vivint i que no hi ha cap notícia per part de l'Ajuntament. Els pares demanen a la direcció si poden fer passes per intentar solventar aquest tema. La direcció contesta que ells per pròpia iniciativa han de fer el que considerin adient.


Consell escolar de dia 14 de maig 2020 (celebrat de manera virtual)

1. Es demana l’aprovació del retorn de la part proporcional del rebuts de menjador del mes de març, ja cobrat, i que, per mor de l’estat d’alarma no varen quedar al menjador a partir de dia16 de març. La comissió de menjador ha fet el càlcul de quan suposa per a cada família. S’aprova per unanimitat.

2. S’informa sobre les noves Instruccions de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per a l'avaluació del present curs, a causa de l'estat d'alarma.


Consell escolar de dia 3 de febrer de 2020

1. Es llegeix l'acta anterior i s'aprova.

2. Es presenta el compte de gestió. Es llegeixen i detallen les despeses i ingressos de l’any 2019. S’aprova el compte de gestió de l’any 2019.

3. Es llegeix i comenta el pressupost per l’any 2020 i s’aprova. En aquest apartat es comenten algunes propostes de despeses per millores del centre atès que tenim un romanent important. Tenim un pressupost per enrajolar la part inferior del menjador (uns 4900€); S’ha demanat un pressupost per posar megafonia i s’ha pensat amb la possibilitat de posar un monitor mes de menjador que suposarien uns 3500€. Una mare del consell escolar proposa que tal vegada també aniria bé demanar l'aportació als pares per material a principi d’any.

4. S’elegeix a Pilar Sierra (representant de Mestres), per estar a la comissió permanent del consell escolar (s’ha presentat voluntària).

5. La directora del centre i presidenta del consell escolar explica que puntualment s’ha donat el cas que el personal de neteja ha tengut problemes per fitxar a la sortida de la jornada laboral i que al dia següent demanen un certificat a la direcció del centre. Donat que la seva jornada finalitza en horari no lectiu i que no hi ha ningú de direcció per certificar-ho, es demana si se pot cercar altra manera de justificar ho. La representant de l’Ajuntament diu que és cosa de l’empresa. De totes maneres acordam de cercar una altra alternativa per fer la justificació en aquests casos.

6. Les representants dels pares i mares demanen com està el tema de la casa de la portera. La presidenta explica el que se li diu des de l'Ajuntament.

7. Pilar S, representant de mestres, demana per la reunió de la junta de l’AMIPA que recentment es va celebrar. La presidenta de l'AMIPAexplica que també tractaren els comptes i el pressupost i les aportacions al ROF (els deures, la alimentació i l'aportació econòmica dels pares que es voluntària).

Consell escolar de dia 16 de gener de 2020

1. S'aprova l'acta de l'anterior consell escolar.

2. Quant a la valoració del menjador escolar, Beatriz Dengra, presidenta de l'òrgan, llegeix els diferents apartats que corresponen a la valoració del menjador que s’ha d’enviar a la Conselleria i, en general, es fa una valoració bastant bona de l’empresa de menjador. Es comenten algunes qüestions millorables (l’excés de quantitat de menjar de cullera i lo just que va quan son peces comptades, algunes dietes especials...).

3. Pel que fa a les franges horàries de sortida dels alumnes de menjador escolar, la presidenta explica que donats els pocs alumnes que surten a la primera franja i les poques excepcions de canvi de dia, es factible continuar amb les dues franges de manera que es pugui afavorir l’organització de les famílies interessades.

4. Es parla d’un cas de conducta inapropiada que va afectar a la convivència . Es varen prendre tot d’una les mesures oportunes, es posaren en contacte contacte amb els pares dels alumnes afectats, es parlà amb els alumnes i es va resoldre de forma satisfactòria.

5. La presidenta explica que es va reunir amb la directora general de Primera Infància i Comunitat Educativa pel tema de l’ATE i per tractar la carta que havia enviat sobre el tema.

Consell escolar de dia 14 de novembre de 2019

1. Es llegeix l'acta anterior i s'aprova.

2. La presidenta (directora del centre) comença per explicar les novetats pel que fa als mestres nous. Som 22 mestres, comptant la orientadora, que ve 2 cops a la setmana. A part dels 9 tutors (2 son noves al centre) i els membres de l’equip directiu, els especialistes AD, AL i de música, tenim 1 mestra interina d’anglès que completa la mitja jornada de na Sole Trapero, que ha demanat reducció de jornada, 1 mestre AL a mitja jornada i una mestra PT a temps complet, el mestre de religió que ve dos dies per setmana i la orientadora, també 2 dies per setmana. Aquest curs vendrà una mestra «Dinamitzadora lingüística» unes hores setmanals.

3. Pel que fa als projectes, recorda que el projecte de centre d’enguany és «Construïm un mon millor». S’informa que ens hem adherit al programa contra la violència de gènere i se’ns ha concedit una subvenció per dur-lo a terme.

4.D’ altra banda s’està revisant el ROF, al qual es demanaran aportacions de tota la comunitat educativa. s’enviarà una circular i es penjarà el Rof al blog de l’escola per tal que es puguin fer les aportacions pertinents.

5. S’informa que el mes de setembre es va comunicar a la directora que es faria una reducció de dies de la ATE . La directora llegeix una carta dirigida en principi al Conseller, que finalment s’ha enviat a la Directora general de Innovació i Comunitat Educativa, expressant el descontent pel tracte rebu . Es va demanar una entrevista amb la directora general i encara no s’ha rebut resposta.

6. Seguidament passa a llegir els aspectes mes destacats de la PGA.

7. S’aprova l’assistència de les tres voluntàries a l’escola.

Consell escolar de dia 4 de setembre de 2019

1. S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior

2. Quant al punt de Novetats pel present curs, són les següents:

Jubilació d' Antoni Batle, s'espera l'arribada de mitja mestra més d'Anglès, ja que la mestra que ocupa la plaça ha demanat mitja jornada.

3. Es comunica als membres del consell escolar quins seran els tutors i mestres de cada grup.

4. La presidenta llegeix la circular que s'entregarà als pares explicant les novetats del menjador escolar i s'aprova el preu de menjador (7,22 euros diaris)

5. Aquest estiu s'han començat a fer millores al pati dels alumnes de 1r i 2n, a iniciativa d'un grup de mares, prèvia reunió amb dues mestres i la directora. Les millores són: pintar jocs al terra, fer una zona tranquil·la i posar gespa artificial. Encara se n'han de fer més.

6. Quant a Matinet:es comunica que hi haurà canvis de monitores, ja que actualment s'exigeix la titulació de Monitor de temps lliure i les monitores que teníem fins ara no comptaven amb aquesta titulació.

Consell escolar de dia 4 de juliol de 2019

1. S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior

2. Es llegeix l'Informe de Resultats acadèmics de la 3a avaluació i de l'avaluació ordinària, així com la Memòria de final de curs. Es comunica la nota més alta, la més baixa, les mitjanes globals per àrees, l’àrea amb el menor percentatge d’aprovats, el nombre d’àrees suspeses i d’altres...Així mateix es comenten els casos especials, l’evolució general del grup i en especial la dels alumnes NESE. També la taxa d'idoneïtat que és del 100% excepte un alumne que fa una escolarització combinada.

3. S'explica el treball que s’ha fet amb els alumnes amb dificultats d'aprenentatge per prendre consciència del que és i treballar l’autoestima.

4. S’ha duit a terme el treball per projectes a les aules i la formació i pràctica dels alumnes mediadors de 5è . Des de Convivèxit s’ha organitzat una trobada de mediadors i els nostres alumnes hi han participat.

5. S'ha realitzat el curs de formació de matemàtiques. Queda pendent acordar el que incorporam com a línia de centre. s’han realitzat els tallers previstos internivells.

6. El projecte Artimates ha agradat. Les activitats proposades pel grup Arquitectives tot i el seu interès, els hem trobat un poc difícils i elevades, sobretot a 5è i 6è.

7. S’han fet 2 reunions de delegats.

8. S’ha tengut una relació diària i estreta amb l’AMIPA.

9. El projecte de Patis dinàmics ha estat profitós per molts. l’any qui ve passarà al pati dels grans.

10. Es parla del preu de menjador, de la pujada en base a IPC i la demanda de 2 hores més de monitor que nosaltres volem per atendre millor els alumnes.Newrest ens ha presentat quins serien els costos. Acordam que durant l'estiu la comissió de menjador farà una valoració i estudi i enviarà una proposta a tos els membres del consell escolar per aprovar per correu electrònic.

11. Beques de menjador

Es revisen els requisits de les sol·licituds presentades i s’aprova per unanimitat la relació dels qui tenen dret a ajuda i els qui no.

Els alumnes corresponents als següents codis NO compleixen requisits per tenir ajuda:

Es revisen els requisits de les sol·licituds presentades i s’aprova per unanimitat la relació dels qui tenen dret a ajuda i els qui no.

Tres alumnes NO compleixen requisits per tenir ajuda; deu sí els compleixen.

12. Es fa una valoració positiva del Programa de Reutilització de llibres i s’aprova la memòria amb les millores proposades.

13. Es comunica que en Toni Batle es jubila i na M. Àngels Damians deixa de fer de cap d’estudis. Pilar Morey serà la nova cap d’estudis.

Consell escolar de dia 20 de juny de 2019

1. S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior

2. La presidenta llegeix la carta dirigida a les famílies on s'explica que enguany tots els alumnes passen a formar part del Programa de reutilització amb una aportació de 0 euros. La Conselleria aporta 50 euros per cada alumne adscrit al Programa.

3. La presidenta i directora del centre llegeix l'Informe de resultats Acadèmics del 2n trimestre.

4. S'informa al Consell de la situació de convivència en el centre. S'ha de fer una feina molt forta i constant a dues aules del centre.

5. Newrest ha presentat els preus de menjador per al curs vinent. La direcció va demanar disposar d'una monitora dues hores més per tal de poder atendre millor en els alumnes. La Comissió de menjador estudiarà de quina manera es pot millorar l'atenció als alumnes (incrementant el personal de menjador) sense que suposi una pujada important en el preu de menjador. Es pot destinar una part del romanent de menjador a fer front en aquesta possible despesa.

6. En el torn de precs i preguntes, es comenta que els centres haurien de disposar d'un desfibril·lador.

7. També en el torn de precs i preguntes una mare comenta que el dolç hauria de deixar de ser un premi. Hi ha famílies que han manifestat que estan en desacord amb la venda de coques, pel consum de sucre que suposa.

Consell escolar de dia 2 de maig de 2019

1. S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

2. La direcció proposa contractar un monitor més en temps de menjador, ja que la ràtio segons normativa és elevada (molts alumnes per monitor). Les despeses les assumirà el centre, donat que hi ha un romanent de menjador que només es pot destinar al propi menjador. La proposta és acceptada pels membres del Consell Escolar.

3. La presidenta explica la situació quant a convivència al centre.

4. S'informa de les dates de les Colònies d'EP i del viatge d'estudis a Barcelona pels alumnes de 6è. El Consell Escolar aprova que es duguin a terme ambdues activitats.

5. Al torn de precs i preguntes, es demana quina serà la ràtio d'alumnes de 4t d'EI el curs vinent. Les úniques notícies de que disposam actualment són les que apareixen al GESTIB: 20 alumnes.


Consell escolar de dia 30 de gener de 2019

1. Es va aprovar per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

2. Es va presentar l'informe de resultats acadèmics d'educació primària del 1r trimestre d'aquest curs.

3. Es va informar de les instal·lacions actuals del nostre centre.

Consell escolar de dia 22 de gener de 2019

1. Es va aprovar per unanimitat l'acta de la sessió anterior

2. Es va presentar el compte de gestió de l'any 2018 així com el pressupost de l'any 2019. Ambdós es varen aprovar per unanimitat.

3. Es va procedir a la valoració de l'empresa Newrest, que prepara el dinar pels nostres alumnes.

Abans d'aquesta valoració varen venir dues mares del centre a veure com s'organitza el menjador de l'escola i com estan les instal·lacions (neteja, mobiliari, etc). També quedaren a dinar.

La valoració del menjador per part del membres del Consell Escolar va ser satisfactòria.

Consell escolar de dia 3 de desembre de 2018

1. Es va constituir el nou Consell escolar

2. Es va procedir a la lectura i explicació de la diferent normativa que regeix els Consells escolars.

3. Es constituïren les diferents comissions (de convivència, de menjador, econòmica i permanent).