Circulars

En aquest apartat es mostraran les circulars de caràcter general dirigides a totes les famílies. Aquestes circulars, juntament amb les específiques per a cada un dels cursos o cicles, s'envien a través del GESTIB. 

circular 29 de setembre de 2023

Benvolgudes famílies,

Consultada la composició i els anys electorals del Consell Escolar del nostre centre al GestIB i, d'acord amb el Decret 4/2023 de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d'educació secundària de la comunitat autònoma de les Illes Balears, entenem que el procés electoral del Consell Escolar s'ha realitzat de manera consecutiva els dos darrers anys i, per tant, no s'ajusta a la bianualitat del procés tal i com indica la normativa esmentada. La regularització del procés/mandat al nostre centre es donaria amb la renovació de 2 membres de la representació de professorat i 2 membres de la representació de mares/pares. 

En conseqüència, és competència del Consell Escolar del centre educatiu sistematitzar el procés electoral i aprovar els acords necessaris per complir amb la normativa. 

Així, en sessió extraordinària del Consell Escolar, celebrada el passat dilluns 25 de setembre, s'ha aprovat per acord consensuat l'establiment dels criteris per a la renovació d'alguns membres electes, mitjançant un cessament voluntari, sense perjudici que aquestes persones puguin tornar-se a presentar a les eleccions vinents. 

Per tot això, agraïm l'esforç, la responsabilitat, la implicació i la generositat dels membres electes del sector famílies i del professorat pels seus cessaments, acordats per tal de dur a terme la renovació d'acord amb la normativa establerta i confirmada des del Servei de Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Universitat. 

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb secretaria o direcció. 

Salutacions, 

El president del Consell Escolar 

Circular 22 de setembre de 2023

Benvolgudes famílies,

Complint amb les instruccions de la Conselleria d'Educació i Universitats, vos 

comunicam que hem publicat al tauler d'anuncis del centre la llista 

provisional dels ajuts de menjador. Romandrà exposada fins al 30 de 

setembre.

Per a més informació, contactau amb secretaria.

Salutacions.

L'equip directiu


circular 14 de setembre de 2023

Benvolgudes famílies,

A partir de dilluns 18 de setembre, la porta d’accés al centre des de l’aparcament

romandrà tancada per seguretat, organització i normativa del centre fins a les 8:55.

L’entrada a l’escola matinera es realitzarà per la barrera principal i per la primera

vidriera d’accés a l’interior del centre (mural de Maria Antònia Salvà).

Recordam a totes les famílies que l’accés al centre per a l’alumnat que no utilitza el

servei d’escola matinera és a les 8:55.

Les portes es continuaran obrint a les 8:55 al matí i a les 13:50 al migdia.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Salutacions,

L’equip directiu

Circular 8 de setembre de 2023

Benvolgudes famílies,

Ja s’ha acabat l’estiu i ens retrobam un altre cop. Desitjam que l’alumnat i famílies

nouvingudes us trobeu d‘allò més bé entre nosaltres.

Us volem presentar l’equip que farà feina amb els vostres fills/es, serà el següent:


Equip d’Educació Infantil:

4t EI: Irene Socias

5è EI: Antònia Maria Riutort

6è EI: Maria Fuster

Mestra +1: Araceli Henares

Equip d’Educació Primària:

1r EP: Pastora Fluxà

2n EP: Maria Vidal

3r EP: Aina Reus

4t EP: Àngel López del Amo

5è EP: Neus Pericás

6è EP: Eduard Gaviño

Especialistes:

Llengua Estrangera: María Belén Ruiz i Manel Barreda.

Educació Física: Eduard Gaviño, Àngel López i Pere Marimón.

Música: Margalida Roca.

Religió: Ramon Cunill

Equip de Suport:

Maria Àngels Damians

Maria Mulet

Bel Cabot

Maria Jesús Frontera

Pilar Sierra

Pilar Alonso (Orientadora)

ATE:

Joan Alzina (complet) i Maria del Carmen García de la Torre (3 dies)

Equip Directiu:

Director: Pere Marimón

Cap d’estudis: Pilar Sierra

Secretària: Sole Trapero


Entrades Sortides

Els horaris d’entrades i sortides del centre seran:

Educació Infantil

Accés pel jardinet: 9 a 9:10 h. pel jardinet al pati d’infantil. I recollida de 13:50 a 14:00.

Educació Primària

3r cicle a les 9 h. a la vidriera del mural Maria Antònia Salvà. Faran dues fileres al porxo de la vidriera principal d’entrada (la més propera al pati d’infantil), a l’espera de la recollida per part del professorat.

1r i 2n cicle a les 9h. Faran les fileres a la vidriera del mural Jo sóc i seré el que vulgui ser (la vidriera d’entrada més propera a l’accés del parking) i esperaran a l’arribada del mestre/a que els pertoca.

A les 14 h. pel mateix accés d’entrada s’acompanyarà a l’alumnat a la sortida.

Les entrades i sortides es realitzaran per ordre de cursos ascendents.


AGENDES: Us informam que a partir de dilluns dia 11 de setembre es repartiran les agendes escolars (alumnat de primària), així com el material.


AUTORITZACIONS: serà necessari presentar una autorització signada i emplenada si voleu que els infants surtin tots sols de l'escola ( a partir de 3r de primària). Tindreu la documentació al vostre abast a partir de dilluns. Haureu de lliurar una autorització on faceu constar nom, llinatges i dni de la mare o del pare si ja voleu que surtin el primer dia sols/es i no disposau del document. A escola matinera i a secretaria trobareu l'autorització per emplenar.

Igualment que el curs anterior, s'ha d'entregar un full d'autorització de recollida de l'alumnat que surti del centre amb una persona distinta dels/les seus tutors/es legals.

Desitjam que tingueu un bon inici de curs!


Atentament,

L’equip directiu

circular 06 de setembre de 2023

Apreciades famílies,

Desitjam que hàgiu gaudit d’un bon estiu.

Com sabeu, començarem les classes el dilluns dia 11, amb els serveis d’Escola matinera i Menjador des del primer dia.

Quant al servei de menjador, vos informam que per al curs escolar 2023-2024 els preus per dia aprovats pel Consell Escolar, en data 4 de setembre de 2023, són de 6’75€ els usuaris/es fixos i de 7’20€ els usuaris/es eventuals. Cal recordar, segons normativa, que es consideren fixos els usuaris que es queden a partir de 3 dies a la setmana i, sempre, més d’un 50% dels dies lectius .

Les famílies interessades en el servei de menjador escolar podran fer la inscripció i la domiciliació bancària per a l’alumnat fix a la pàgina web de l’empresa Comensals (www.comensals.com) i la compra de tiquets de menjador (usuaris/es eventuals) es farà cada dia de 9 a 9:30 hores.

Les famílies que han sol·licitat beca de menjador TAMBÉ han de fer la inscripció. Aquestes famílies poden contactar amb secretaria per a més informació.

El telèfon de Comensals és 971769031.

L’horari de recollida del menjador escolar serà de 15:50 a 16 hores.

Respecte a l’escola matinera, es continua amb el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears. Donat que ens han confirmat la continuïtat del Pla Corresponsables per a aquest curs 2023-24 (al manco fins desembre de 2023) per al finançament parcial de l’escola matinera en centres educatius públic, us confirmam que els preus de l’escola matinera a partir de setembre de 2023 seran els següents:

Per poder fer ús del servei hauran de fer arribar o presentar el justificant bancari, dins els primers 7 dies del mes en curs en paper (a la monitora responsable), per WhatsApp 668 850 611 o correu electrònic a oficina@kcodril.org

Inscripcions: per poder inscriure l’alumnat necessiten que envieu (per WhatsApp 668 850 611 o correu electrònic a oficina@kcodril.org ) la següent informació:

Quant a les reunions informatives de principi de curs de l’etapa de primària, es comunicaran les dates properament. El contingut de les reunions serà el següent: presentació del professorat, explicació de l’aplicació de la LOMLOE a totes les etapes i aspectes organitzatius i curriculars del curs.

Salutacions cordials,

L’equip directiu

circular 04 de setembre de 2023

Bon dia,

Us recordam que fins dia 20 de setembre es poden sol·licitar les ajudes per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. És convenient que dugueu a l'escola tota la documentació amb temps suficient perquè la puguem revisar abans de dia 20 de setembre.

Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa i al portal «Becas de Educación»:

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la secretaria del centre.

Salutacions,

L'equip directiu

circular 03 de juliol de 2023

Benvolgudes famílies, 

El curs vinent s’aplicarà la nova llei d’educació a tota l’etapa d’Educació Infantil i a Educació Primària. 

Tot l’alumnat de primària es beneficia dels materials que formen part del Banc de Llibres (llibres de text, Innovamat, diccionaris, llibres de lectura, instruments musicals...). 

La venda de llibres i material d’Educació Infantil es realitzarà, per part de l’AMIPA, la primera setmana de setembre. 

Per tot això, al curs escolar 2023 – 2024, i seguint la normativa establerta per la Conselleria d’Educació mitjançant la Resolució del Programa pel Finançament de Llibres de Text i Material Didàctic, serà necessària l’aportació de les famílies d’una quantitat de 22€ per alumne/a per formar part i gaudir del material i llibres del programa de reutilització. 

Si algú vol adquirir el material i no formar part del programa de reutilització teniu a la web del centre www.ceipmasalva.org el llistat de llibres. 

A més, també disposau dels preus de venda al públic (PVP) dels llibres de text de nova adquisició de les editorials Anaya/Barcanova i Santillana/Richmond (INNOVAMAT s’hauria d’adquirir a través del centre) i del pressupost amb les despeses generals de llibres i materials didàctics. 

Aquesta quantitat s’ha d’abonar al compte corrent del CEIP Maria Antònia Salvà: ES25 2100 6914 5113 0019 2135 

En el CONCEPTE cal posar PF Nom de l’alumne/a i Curs

BENEFICIARI: CEIP Maria Antònia Salvà

El període per fer l’ingrés és del 5 de juliol fins al 15 d’agost de 2023

Per poder validar el pagament, us pregam que, una vegada s'hagi fet, ens envieu el justificant bancari de la transferència o ingrés al correu info@ceipmasalva.org, indicant PF Nom de l’alumne/a i Curs a l’assumpte. 

També, previ acord del Consell Escolar, demanam l'aportació econòmica a les famílies del nostre Centre. 

Aquesta aportació queda establerta amb les següents quantitats: 

- Educació Infantil (3 anys, 4 anys o 5 anys): 53 € per alumne/a.

- Educació Primària: 

1 r cicle: 30 € per alumne/a. 

2 n i 3r cicle: 38€ per alumne/a. 

Aquests doblers es destinaran a pagar material divers de classe per a l’alumnat, activitats complementàries, sortides escolars, fotocòpies i altres necessitats de la classe, permetent fer-ne compres comunes. Enguany no es donarà llistat de material de principi de curs a primària. El centre farà una primera compra de material per a l’alumnat (bolis, llapis, goma d’esborrar, folis, cola d’aferrar, retoladors de classe...). El material individual comprat pel centre serà responsabilitat de l’alumnat, qui s’haurà de comprometre a cuidar-lo i fer-ne un ús assenyat, essent les properes compres particulars a càrrec de les famílies. Sí que us demanam que, com a centre ecoambiental, reutilitzeu i guardeu els quaderns inacabats d’aquest curs per al curs vinent. Evidentment, qui vulgui portar material personal o estoig personalitzat és lliure de fer-ho. 

Queda entès que aquesta aportació és voluntària. Les famílies que no la facin, d’acord amb la normativa vigent estatal i autonòmica (l'article 4 de la LODE, Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears-LEIB-,Decret 4/2023 de 13 de febrer -ROC-, etc...) i al ROF del centre, hauran d'aportar el material necessari per a classe, pagar les sortides i pagar les fotocòpies que es facin en el centre

Podeu fer l'ingrés al compte corrent de l’escola: IBAN ES25-2100-6914-5113-0019-2135, mitjançant transferència bancària. 

En el CONCEPTE cal posar ME Nom de l’alumne/a i Curs, (no el nom de les mares o pares). 

BENEFICIARI: CEIP Maria Antònia Salvà

El període per fer l’ingrés és del 5 de juliol fins al 15 d’agost de 2023

Cal enviar el justificant de pagament a l’adreça electrònica info@ceipmasalva.org 

Finalment, per l’alumnat de primària, es farà la venda de l’agenda, que s’entregarà el primer dia de classe als infants. 

El preu de l’agenda és de 5’50€

Es pot fer l’ingrés al compte de l’escola: IBAN ES25-2100-6914-5113-0019-2135

En el CONCEPTE: cal posar Agenda Nom de l’alumne/a i Curs, (no el nom de les mares o pares). 

BENEFICIARI: CEIP Maria Antònia Salvà

El període per fer l’ingrés, igualment, és del 5 de juliol fins al 15 d’agost de 2023

Cal enviar el justificant de pagament a l’adreça electrònica info@ceipmasalva.org 

Per a més informació, podeu parlar amb secretaria. 

Atentament, 

L’equip directiu

circular 26 de juny de 2023

Benvolgudes famílies,

A partir de les 15 hores d'avui, dilluns 26 de juny, podeu consultar els butlletins de les vostres filles i fills.

Salutacions,

L'equip directiu


circular 22 de juny de 2023 (II)

Benvolgudes famílies,

Demà, divendres 23 de juny, posam termini a un any escolar ple de vivències, emocions i molts

d’aprenentatges profitosos per a tota la comunitat educativa.

El darrer dia de classe aprofitam per fer activitats d’acomiadament de l’alumnat i, principalment,

dels infants de 6è, que passen a una nova etapa educativa.

Avui dijous han celebrat la tradicional classe de psicomotricitat amb les nostres psicomotricistes

col·laboradores, Pilar Morey i Lluïsa Urtasun, com a festa de recordatori i acomiadament de

vivències viscudes al centre, recordant l’activitat amb, probablement, més bons records d’educació

infantil.

Demà divendres disputarem el també tradicional partit de futbol de l’alumnat de 6è contra el

professorat, i gaudirem d’una festa d’aigua amb els aspersors del camp de futbol de Son Sardina.

Convé que l’alumnat de primària porti una muda i tovallola.

L’alumnat de 6è d’educació infantil celebrarà la seva graduació amb el professorat d’aquesta

etapa.

Així mateix, a les 13:55 hores, per seguir amb la tradició, tot l’alumnat i professorat de l’escola

farem el pont per acomiadar-nos de l’alumnat que passa a l’institut. Les famílies estau

convidades a participar en aquesta activitat.

Aprofitam per recordar-vos que dimarts 27 i dimecres 28 de juny de 2023 estan programades les

tutories finals en cada grup (segons disponibilitat de les tutores i tutors).

Agraïm la vostra participació i col·laboració al llarg d’aquest curs i aprofitam per desitjar-vos un

bon estiu.

Salutacions,

L’equip directiu

circular 8 de setembre de 2023

Benvolgudes famílies,

Ja s’ha acabat l’estiu i ens retrobam un altre cop. Desitjam que l’alumnat i famílies nouvingudes us trobeu d‘allò més bé entre nosaltres.

Us volem presentar l’equip que farà feina amb els vostres fills/es, serà el següent:

Equip d’Educació Infantil:

4t EI: Irene Socias

5è EI: Antònia Maria Riutort

6è EI: Maria Fuster

Mestra +1: Araceli Henares

Equip d’Educació Primària:

1r EP: Pastora Fluxà

2n EP: Maria Vidal

3r EP: Aina Reus

4t EP: Àngel López del Amo

5è EP: Neus Pericás

6è EP: Eduard Gaviño

Especialistes:

Llengua Estrangera: María Belén Ruiz i Manel Barreda.

Educació Física: Eduard Gaviño, Àngel López i Pere Marimón.

Música: Margalida Roca.

Equip de Suport:

Maria Àngels Damians

Maria Mulet

Bel Cabot

Maria Jesús Frontera

Pilar Sierra

Pilar Alonso (Orientadora)

ATE:

Joan Alzina (complet) i Maria del Carmen García de la Torre (3 dies)

Equip Directiu:

Director: Pere Marimón

Cap d’estudis: Pilar Sierra

Secretària: Sole Trapero


Els horaris d’entrades i sortides del centre seran:

Entrades Sortides

Educació Infantil

Accés pel jardinet: 9 a 9:10 h. pel jardinet al pati d’infantil. I recollida de 13:50 a 14:00.

Educació Primària

3r cicle a les 9 h. a la vidriera del mural Maria Antònia Salvà. Faran dues fileres al porxo de la vidriera principal d’entrada (la més propera al pati d’infantil), a l’espera de la recollida per part del professorat.

1r i 2n cicle a les 9h. Faran les fileres a la vidriera del mural Jo sóc i seré el que vulgui ser (la vidriera d’entrada més propera a l’accés del parking) i esperaran a l’arribada del mestre/a que els pertoca.

A les 14 h. pel mateix accés d’entrada s’acompanyarà a l’alumnat a la sortida.

Les entrades i sortides es realitzaran per ordre de cursos ascendents.


AGENDES: Us informam que a partir de dilluns dia 11 de setembre es repartiran les
agendes escolars (alumnat de primària), així com el material.

AUTORITZACIONS : serà necessari presentar una autorització signada i emplenada si voleu que els infants surtin tots sols de l'escola ( a partir de 3r de primària). Tindreu la documentació al vostre abast a partir de dilluns. Haureu de lliurar una autorització on faceu constar nom, llinatges i dni de la mare o del pare si ja voleu que surtin el primer dia sols/es i no disposau del document. A escola matinera i a secretaria trobareu l'autorització per emplenar.
Igualment que el curs anterior, s'ha d'entregar un full d'autorització de recollida de l'alumnat que surti del centre amb una persona distinta dels/les seus tutors/es legals.
Desitjam que tingueu un bon inici de curs!

Atentament,

L’equip directiu

circular 22 de juny de 2023 (I)

Benvolgudes famílies,

Recordau retornar els llibres que formen part del banc de llibres del centre (Programa de Finançament i Reutilització de llibres i material escolar) i revisar el seu estat.

Per qualsevol incidència, avisau a la secretaria o direcció del centre.

Atentament,

L'equip directiu 


circular 19 de juny de 2023

Benvolgudes famílies,

Us fem retorn dels resultats del qüestionari de valoració del curs 22-23.

Agraïm la participació i ens encomanam a continuar millorant. També, cal informar que les aportacions i suggeriments, que tenen relació directa amb la gestió de l'equip directiu, respectant la normativa del centre i de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, es tindran en compte a la memòria de final de curs. Aquelles aportacions que no són de gestió directa per part nostra, les remetrem a les entitats que correspongui.

No volem perdre l'oportunitat d'informar-vos que els 200€ recaptats de la venda de xapes i llibres del dia de portes obertes s'han destinat al GOB, i també, s'ha acabat el mural de coeducació al pati d'infantil finançat pel programa "Accions 25N i 8M".

Salutacions,

L'equip directiu 

circular 9 de juny de 2023

Benvolgudes famílies,

Ara que el curs escolar està arribant al seu acabament, us fem arribar un qüestionari de valoració sobre el desenvolupament del curs escolar 2022 - 2023.

https://forms.gle/NKmpfPVnioMEFJgT6

El termini per poder contestar el formulari, i facilitar la recollida de dades, serà fins dimarts 13 de juny de 2023.

Agraïm la vostra participació i col·laboració per a la millora del centre.

Atentament,

L'equip directiu

circular 1 de juny de 2023

Benvolgudes famílies,

Vos informam que avui, dijous 1 de juny, s’ha publicat al BOIB la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per al curs 2023-24.

Vos deixam l’enllaç per accedir a la web del Servei de Comunitat Educativa on trobareu tota la informació relativa a la convocatòria (*):

Convocatòria ajuts menjador 2023-24.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb la secretaria del centre o amb el Servei de Comunitat Educativa (menjadorsescolars@dgpice.caib.es)

Salutacions,

L’equip directiu

(*) Les sol.licituds es podran tramitar telemàticament a la Seu electrònica de la CAIB i s’han de lliurar al centre educatiu del 23 al 30 de juny, prèvia cita, per a la seva comprovació i tramitació. 

circular 31 de maig de 2023

Bon dia famíles,

Vos informam que demà dematí està previst que l'alumnat d'Educació Infantil i Primer Cicle de primària participin en la confecció d'un mural . Aconsellam que els infants aquest dia duguin roba vella ja que el tipus de pintura que usaran és difícil de llevar. La pintora amb qui el pintaran es Victòria Garcia Masdeu.

Aquesta activitat s'emmarca dins el programa “Accions de sensibilització per a la promoció

de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc dels projectes

coeducatius de centre i de la celebració del 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de

la violència contra les dones i el dia 8 de març, dia internacional de les dones per al curs

2022-2023”. El programa cerca el disseny, la implementació i l'avaluació d'accions de sensibilització i

prevenció per generar canvis que permetin avançar cap a la condemna i eradicació de les diferents

formes de violència contra les dones als centres educatius i de manera especial entorn de dates tan

significatives com el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les

dones i el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 

Salutacions

L'equip directiu.


circular 30 de maig de 2023

Benvolgudes famílies,

Per tal de millorar l’organització del Servei de Menjador de cara a l’any vinent,

obrirem el plaç de preinscripcions de dia 1 a 18 de juny del 2023.

Les famílies que ja tenguin previst continuar o iniciar amb l’ ús d’aquest Servei,

podeu fer la inscripció accedint al link que teniu al final d’aquesta carta o per

escrit al full que teniu a la vostra disposició en el Centre Escolar.

El mes de setembre tornarem a obrir les inscripcions i podreu fer les

modificacions pertinents.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a

través del teléfon 971769031 o a info@comensals.com.

Per consultar els menús, recordar-vos la nostra página web:

www.comensals.com

Link per accedir a la inscripció: Inscripcion Usuarios | Comensals

Gràcies per la seva col.laboració

Bon estiu!

Comensals. Menjadors Escolars 

circular 15 de maig de 2023

Benvolgudes famílies,
Us feim arribar la informació sobre l'escola d'estiu que organitza l'empresa Kcodril al CEIP Maria Antònia Salvà.
Podreu trobar més informació, pagament i inscripció online a la web: www.kcodril.org

La data màxima per fer la inscripció és el 20 de juny.
Link directe: https://www.kcodril.org/escoles/escoles_estiu_23/escolaestiumas
La durada de l'escoleta d'estiu seria dels mesos de juliol i agost. L'horari base seria: 9:00h a 14:00h.
Com a servei extra, hi hauria escola matinera. El matinet es duria a terme de 7:30h a 9:00h.
Quan es faci la inscripció, s'haurà de fer el pagament de 20€ en concepte de reserva.Sense aquest pagament, no es podran reservar places encara que tinguin la fitxa emplenada.

Salutacions,
L'equip directiu

circular 11 de maig de 2023

Benvolgudes famílies, 

Us informam que en Consell Escolar de dia 10 de maig de 2023 s’han aprovat els nous plans d’escola: el Pla d’Igualtat i Coeducació i el Pla Digital de Centre. Els podeu trobar al GestIB, a l’apartat de Centre/Documents del Centre i a la pàgina web de l’escola: https://www.ceipmasalva.org/ 

Així mateix, us volem recordar que l’alumnat de 1r a 5è de primària, que ha d’anar de colònies, ha de signar l’autorització de consentiment al GestIB, a l’apartat Autoritzacions/Notificacions, abans de dia 4 de juny de 2023.

Salutacions, 

L’equip directiu

circular 4 de maig de 2023

Benvolgudes famílies,

Us informam que dilluns dia 15 de maig l'alumnat de 4t i 5è de primària realitzaran una sortida per realitzar un taller de 3 hores al port del Portitxol.

El que s'ofereix és introduir l'esport del piragüisme entre l'alumnat de la nostra illa i, així, poder-lo tenir com una opció esportiva real a l'abast.

És obligatori saber nedar.

L'activitat té un cost de 4,5 €.

La sortida és a l'escola a les 9 hores i la tornada a les 14 hores aproximadament.
Cal autoritzar la sortida al GestIB a FAMÍLIES/AUTORITZACIONS, i pagar a la tutora, abans de dia 12 de maig de 2023.

Salutacions,

L'equip directiu


circular 29 d'abril de 2023

CALENDARI ESCOLAR PEL CURS 2023 - 2024

El curs escolar 2023-2024 començarà dia 11 de setembre i acabarà el 21 de juny

El Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2023-2024 presentada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en la reunió celebrada aquest horabaixa per videoconferència. 

El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2022-2023. 

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà l’11 de setembre de 2023 i acabarà el 21 de juny de 2024. 

Vacances escolars 

Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre de 2023 fins al 5 de gener de 2024 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 28 de març al 5 d’abril de 2024 (ambdós inclosos). 

Dies festius 

Tenen la consideració de dies festius: 

Dia 12 d’octubre de 2023 (Festa Nacional) 

Dia 1 de novembre de 2023 (Dia de Tots Sants) 

Dia 6 de desembre de 2023 (Dia de la Constitució) 

Dia 8 de desembre de 2023 (Immaculada Concepció) 

Dia 6 de gener de 2024 (Epifania del Senyor) 

Dia 1 de març de 2024 (Dia de les Illes Balears) 

Dia 1 de maig de 2024 (Festa del Treball) 

Té la consideració de dia no lectiu: Dia 29 de febrer de 2024 (Festa Escolar Unificada). 

Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració. 

Així mateix els centres poden establir dos dies festius de lliure disposició

Han de fer constar els dies triats a la programació general anual i ho han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars a l’inici de curs, un cop hagin estat aprovats 

circular 28 d'abril de 2023

Ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2023-2024.

Es convoquen, per al curs 2023-2024, ajudes individualitzades per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a discapacitat, trastorns greus de conducta o trastorns greus de la comunicació i del llenguatge, incloent-hi l'alumnat amb TDAH (Trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat) l'alumnat amb TEA (Trastorn de l'espectre autista). Així com, ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

Termini de presentació de sol·licituds: des del dia 8 de maig de 2023 fins al dia 20 de setembre de 2023, tots dos inclusivament.

Accés a la sol·licitud: https://sede.educacion.gob.es/portada.html

circular 27 d'abril de 2023

Benvolgudes famílies,

Us informam que FRUITA BONA HORTOFRUTICOLA SAT ha estat licitada per dur a terme el pla de distribució de fruita i sucs als centres escolars el curs 2022-2023.

El pla consisteix en el repartiment, un dia per setmana durant un període de set setmanes, de suc de taronja i fruita.

El CEIP Maria Antònia Salvà s'ha adherit a aquest programa en les etapes d'educació infantil i primària.

Des de Fruita Bona Hortofruticola ens informen que el dia 2/05/2023 DIMARTS començarà el repartiment de fruita i suc a la nostra escola.

Aquesta fruita i suc de taronja seran distribuits durant 7 setmanes, dins dels mesos de maig i juny de 2023. Per tant, el repartiment per cada nin/nina serà el següent:

DIA DE LA SETMANA DIMARTS

1r dia de lliurament: 02/05/2023

2n dia de lliurament: 09/05/2023

3r dia de lliurament: 16/05/2023

4t dia de lliurament: 23/05/2023

5è dia de lliurament: 30/05/2023

6è dia de lliurament: 06/06/2023

7è dia de lliurament: 13/06/2023

Salutacions,

L'equip directiu

Circular 26 d'abril de 2023

Benvolgudes famílies, 

Una vegada revisada la previsió d'assistència a les colònies de primària per part de l’alumnat de 1r a 5è , amb un alt grau de voluntarietat de participació, us volem comunicar que per complir amb els terminis d’organització amb el casal i l’empresa de monitoratge encarregada de les activitats durant les colònies, hem d’establir un període de pagament per confirmar l’assistència i engirgolar els preparatius finals. 

El preu de les colònies NO SOCI de l’AMIPA és de 80,20 € per alumne/a

El preu per l’alumnat SOCI de l’AMIPA és de 66,20 € per alumne/a

El preu inclou: el transport de Son Sardina a la Colònia de Sant Pere i la tornada, el dinar, berenar i sopar de dia 8 de juny i l’esmorzar i dinar de dia 9 de juny, a més del monitoratge de les activitats a realitzar per l’empresa ESPIRAL i l’assegurança d’activitats. 

L’ingrés s’ha de fer al compte corrent de l’escola abans de dia 5 de maig de 2023

IBAN: ES25 2100 6914 5113 0019 2135 

CONCEPTE: Colònies - Nom de l’alumne/a i curs 

BENEFICIARI: CEIP Maria Antònia Salvà 

MOLT IMPORTANT: s’ha enviar còpia del justificant de l’ingrés bancari al correu info@ceipmasalva.org 

Atentament, 

L’equip directiu

circular 20 d'abril de 2023

Benvolgudes famílies,

Vos recordam que, al llarg d'aquesta setmana i la vinent, realitzam unes jornades culturals amb moltes activitats adreçades al nostre alumnat i relacionades amb el projecte d'escola, No hi ha planeta B: som l’espurna contra el canvi climàtic.
Aquestes activitats tendran la seva culminació en la Jornada de Portes Obertes de dijous 27 d'abril i en el Concert de Primavera de divendres 28.

L’'horari lectiu de dijous 27 serà de 9:00 a 12:30 i de 15:30 a 17:00. A partir de les 15:30 les famílies estau convidades a l'exposició i mostra dels tallers que ha desenvolupat l’alumnat de l’escola. Ens sap greu si aquest canvi d’horari, aprovat per la Conselleria d’Educació i Formació Professional, pot suposar algun inconvenient, però no volem desaprofitar l'oportunitat de mostrar-vos la feina feta pels vostres fills i filles. Aquest dia es manté el servei de menjador de 12:30 a 15:30 (la recollida dels infants serà fins a les 15:30 al pati interior). L’alumnat que no sigui recollit a les 15:30 per les seves famílies quedarà a càrrec de l’equip docent. No hi haurà activitats extraescolars.

També esperam comptar amb la vostra presència divendres 28, quan celebrarem el nostre tradicional Concert de Primavera. Començarà a les 12:30. Les portes del centre s'obriran a les famílies a partir de les 12:15. Cantarem a l'exterior i, per aquest motiu, recomanam els assistents que es protegeixin del sol i la calor (capell, crema, aigua). Enguany el concert recolleix l'essència del projecte anual de centre. L'alumnat haurà d'anar vestit amb calçons texans blaus o negres i samarreta verda o blava, els colors de la terra i la mar. A la finalització del concert, les famílies que vulguin endur-se els infants ho han de comunicar prèviament a tutoria i esperar a l’exterior, on els hi seran lliurats com cada dia.

Atentament,

L’equip directiu


circular 18 d'abril de 2023

Benvolgudes famílies,

A més de les activitats pròpies de les jornades culturals, i com hem fet els darrers anys, convidam els distints membres de la comunitat educativa a aportar a l'escola aquells llibres que no en facin ús a casa i que es trobin en bon estat. Es farà una recollida durant els dies d'aquesta setmana fins dilluns 24.
De totes les aportacions realitzades, es farà una venda el dimecres al llarg del matí a una paradeta al pati, on podreu accedir les famílies a l'entrada (de 8:50 a 9:15) i sortida del centre (de 13:50 a 14:15).
Els llibres es vendran a 1 € i la recaptació serà destinada a una ONG relacionada amb el projecte anual de centre, de la qual us informarem més endavant.

Salutacions,

L’equip directiu

circular 5 d'abril de 2023

Apreciades famílies, 

A continuació us avançam les dates d’alguns dels esdeveniments prevists pel proper trimestre per tal que en tengueu coneixement: 

-Dimarts 18 d’abril comencen les activitats de la Setmana Cultural. Dijous 27 d'abril a les 15.30 serà la jornada de portes obertes. Aquest dia l'horari escolar serà de 9h a 12.30h i de 15.30h a 17h. Totes les famílies estau convidades a veure les feines que hem fet a l'escola i que giren al voltant del projecte anual: “No hi ha planeta B: som l’espurna contra el canvi climàtic”. Aquest dia no hi haurà activitats extraescolars. 

-Divendres 28 d'abril dematí serà el concert de primavera. 

D’ambdós esdeveniments us en donarem informació més detallada mitjançant circular i cartell informatiu en tornar de vacances (activitats, tallers, horaris, sortides…). 

-Dimecres 3, dijous 4 i divendres 5 de maig l’alumnat de 6è gaudirà del Viatge d’estudis a Cantàbria. 

-Dilluns 22 de maig no hi haurà classe per haver-se triat dia de lliure elecció de centre. 

-Dijous 8 i divendres 9 de juny l’alumnat de 1r a 5è de primària gaudirà de les recuperades colònies al Casal de la Colònia de Sant Pere. Més endavant rebreu un formulari sobre el tema. 

-Aprofitam per recordar a les famílies usuàries de menjador que totes les gestions relacionades amb el servei s’han de gestionar directament amb l’empresa Comensals. Vos deixam de nou les dades de contacte: 

- 971769031/658412558 (horari de 8.30 a 16.00h) 

- facturacion@comensals.com 

Us desitjam unes bones vacances de Pasqua. 

Salutacions cordials, 

L’equip directiu 

circular 4 d'abril de 2023

Bon dia,

Us informam que la Direcció General de Política Lingüística, amb la col·laboració d’altres institucions i entitats, posa en marxa el FeMA, el primer Festival de Manga i Anime en català a totes les illes, una iniciativa per fomentar l'ús de la llengua catalana entre els joves a través de dues expressions de la cultura japonesa com són el cinema anime i el còmic manga.

La programació a les diferents illes compta amb tallers d’introducció al manga o als kanji, col·loquis amb experts en anime i manga en català, karaokes, concursos de disfresses, etc., i la projecció de dues estrenes recents d’anime en català com són Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time i Blue Thermal. A més, diverses biblioteques de les Illes Balears hi col·laboren creant centres d’interès amb el seu fons de manga en català.

Us adjuntam el cartell del Festival i us convidam a fer difusió de l’esdeveniment.

Trobareu tota la informació actualitzada d’aquesta activitat a fema.caib.cat.

Salutacions,

Direcció General de Política Lingüística 

circular 13 de març de 2023

Benvolgudes famílies,

Davant la  propera convocatòria del procediment d'adscripció als instituts per l'alumnat que ara cursa 6è d'educació primària, us conviden a una reunió informativa que es durà a terme a l'IES Son Pacs dilluns 27 de març a les 19 hores.

Salutacions,

L'equip directiu

circular 08 de març de 2023

Benvolgudes famílies,

Els vostres fills i filles tenen dret a l’educació, però també tenen el deure d’assistir a classe cada dia i de fer-ho amb puntualitat. Tant les mares, pares o tutors legals com tota la comunitat educativa hem de procurar el compliment d’aquests drets i deures.

Assistir a l’escola amb regularitat és de vital importància per als nins i nines. Aquí aprenen coneixements, però també normes de convivència, creixen en autonomia personal i s’acostumen a les rutines diàries. En aquesta línia, aprendre a ser puntual és un hàbit que, a més, duu intrínsec el respecte cap a la feina de les persones que ens envolten.

De setembre a juny, l’equip docent de la nostra escola és una part activa en aquest procés de guiatge i acompanyament en el dia a dia dels vostres fills i filles, però sense la vostra col·laboració aquesta tasca queda incompleta. Per això, vos demanam que feu tot el possible perquè els vostres infants assisteixin cada dia a l’escola i que ho facin amb puntualitat tant a les entrades com a les sortides.

Vos deixam un recordatori de l’horari del centre:

Entrades i sortides:

Educació infantil: 08:50-09:10 i 13’50-14’00 h.

Educació primària 09:00 i 14:00 h.

Menjador 15:25-15:30  i 15:50-16:00 h.

Activitats extraescolars 16:00 i 17:00 hMoltes gràcies per la vostra col·laboració,

L’equip docent del CEIP Maria Antònia Salvà.

circular 06 de març de 2023

Apreciades famílies,

Com sabeu, enguany tornam a participar en el programa “Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc dels projectes coeducatius de centre i de la celebració del 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones i el dia 8 de març, dia internacional de les dones per al curs

2022-2023”. El programa cerca el disseny, la implementació i l'avaluació d'accions de sensibilització i prevenció per generar canvis que permetin avançar cap a la condemna i eradicació de les diferents formes de violència contra les dones als centres educatius i de manera especial entorn de dates tan significatives com el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones i el 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Us convidam a visitar l’exposició “Les dones importants de la nostra vida” que inaugurarem dimecres 8 de març a les 14’00 i a on podreu contemplar algunes de les tasques que els infants han duit a terme.

L’horari per visitar l’exposició serà el següent:

Dimecres 8/03 14’00 a 14’30 i 16’00 a 17’00.

Dijous 09/03 i divendres 10/03 Famílies d’infants de matinera, quan deixeu els infants.

14’00 a 14’30 h.

8’50 a 9’10 h.

Us pregam que a l’hora de visitar l’exposició respecteu les normes d’entrades i sortides del centre.

Atentament,

L’equip directiu.

circular 23 de febrer de 2023

Benvolgudes famílies,

Us volíem recordar que el proper dilluns 27 de febrer és dia no lectiu de centre. Dia 28 de febrer és el dia de la festa escolar unificada. I dia 1 de març és el festiu de la comunitat autònoma. Per tant, ens retrobarem dia 2 de març de 2023.

Pensau també que tal com us informàrem la passada setmana mitjançant Gestib (tots els grups) a les sessions d'educació emocional es duu a terme un treball sobre "Dones importants de la nostra vida". Demanam la vostra col·laboració amb l'aportació d'una foto de la dona que hagin triat les/els vostres filles/fills (ho duran anotat també a l'agenda en el cas de primària). Els infants haurien de dur la foto la setmana vinent i el lloc a on l'aferraran mesura 15 x 20 cm.

Salutacions,

L'equip directiu

circular 09 de febrer de 2023

Benvolgudes famílies,

La setmana vinent celebrarem Sa Rua i el Rei Carnestoltes a l'escola. El Rei Carnestoltes ha donat unes ordres perquè l'alumnat del centre pugui seguir-les de dilluns 13 a dijous 16 (us adjuntam cartell). El divendres 17 de febrer, tothom anirà disfressat d'acord amb la temàtica del centre: No hi ha Planeta B: Som l'espurna contra el canvi climàtic.

L'organització serà la següent:

Al voltant de la 12 h. ens disfressarem. A les 12:15 h. els 9 grups ens trobarem al pati. Aproximadament a les 12:30 sortirem per començar la passejada pel poble per mostrar les nostres disfresses a un públic entregat. LES FAMÍLIES QUE VULGUEU VENIR A VEURE SA RUA HO PODEU FER A PARTIR DE LES 12:30 h. pel carrer Passatemps i voltants.

Perquè tot surti de la millor manera possible, serà fonamental tenir presents la següents directrius:

1. Les famílies esperaran a l'exterior del centre que surtin els diferents grups. DURANT SA RUA, TOT L’ALUMNAT HA D'ESTAR AMB EL SEU GRUP CLASSE I AMB LES/ELS MESTRES RESPONSABLES.

2. QUAN SA RUA ACABI TOT L’ALUMNAT I PROFESSORAT ENTRARÀ AL RECINTE ESCOLAR. L’horari de sortida serà l’habitual. En cas que hi hagi famílies que vulguin optar perquè l’infant surti just en acabar Sa Rua hauran de comunicar-lo al tutor/a amb antelació pels mitjans oficials establerts. Una vegada que tothom hagi entrat a l’escola una persona de l’equip docent sortirà per fer-vos entrega del/la vostre/a fill/filla.

L'horari de menjador de l'alumnat serà l'habitual. Hi haurà activitats extraescolars.

Si el vostre/a fill/a és usuari/a de menjador i aquest dia no ha de quedar a dinar, preguem que aviseu amb antelació (per no malbaratar el menjar).

Aquest dia l'APIMA convidarà als infants a berenar d'ensaïmada.

Us agraïm per endavant que respecteu l'organització prevista perquè tothom pugui gaudir d'aquest dia.

Atentament,

L'equip directiu

circular 09 de febrer de 2023 (II)

Benvolgudes famílies,

El  Grup de Tecnologia Educativa de la Universitat de les Illes Balears està treballant en el projecte de recerca Propostes metodològiques per a la flexibilització de l’ensenyament en entorns digitals als centres de primària i secundària de les Illes Balears. Un dels objectius de recerca és conèixer el  rol de les famílies entorn de la seva comunicació amb els centres educatius així com l’ús que en fan de les tecnologies digitals, i a partir d’aquí, poder treballar en el disseny d’estratègies d'intervenció pel futur.

En aquesta línia de treball,  han creat un qüestionari (COMCEFAM) que en particular explora la situació generada pel confinament provocat per la Covid-19, i les conseqüències que va tenir en l’organització familiar, el seguiment del procés d’aprenentatge dels fills i filles, i la relació amb el centre.

Per tot això, us sol·licitam la difusió  i us pregam animeu que un membre de cada família el respongui. Trobareu al final del document l’enllaç al qüestionari.

Pensam que la informació que recollirà pot ser també útil al nostre centre, així com creiem que el coneixement que generarà podrà revertir en propostes d’estratègies de futur per a noves situacions anàlogues.

Moltes gràcies per endavant per la vostra col·laboració.

Atentament,

L'equip directiu


Català: https://pli-tele.uib.es/limesurvey/index.php/539925?lang=ca 

Espanyol: https://pli-tele.uib.es/limesurvey/index.php/539925?lang=es

circular 09 de febrer de 2023 (III)

Benvolgudes famílies,

Des de la Fundació Deixalles ens volen convidar a participar en la campanya de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que executen gràcies a la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

La campanya es centra en els residus d’aparells elèctrics i electrònics ja que són un dels fluxos de residus que més ràpid creixen al món, 2 Mt per any. Aquest augment es deu en part a que, encara que sembli contradictori, els avenços en tecnologia contribueixen a escurçar la vida útil dels aparells (obsolescència programada i percebuda) i a la tendència a preus baixos, especialment en els petits aparells elèctrics i electrònics.

Ara tenim una oportunitat per construir un sistema més circular per els aparells elèctrics i electrònics, un en el que els recursos no s'extreuen, s’usen i es tiren, sinó un el que es revaluen i es preparen per a reutilitzar creant llocs de feina mitjançant contractes d’inserció.

Aquest propòsit es materialitza mitjançant un punt de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics, en el qual la Fundació Deixalles aportarà la gàbia amb les lones informatives i la recollirà en les dates acordades amb el centre.

Esperem que aquesta campanya sigui del vostre interès. 

 Salutacions cordials,

L'equip directiu


circular 08 de febrer de 2023

Benvolguts famílies,

Avui matí s’ha publicat al BOE núm. 33 el «Real Decreto 65/2023, de 7 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19”, el qual deixa sense efecte l’obligatorietat de l’ús de la mascareta al transport públic.

Per tant, com el transport escolar té la consideració de transport públic, a partir d’avui mateix, deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta en el servei de transport escolar.

Salutacions,

L'equip directiu

Circular 02 de febrer de 2023

Benvolgudes famílies,

Compartim amb vosaltres aquesta informació de la UIB per si és del vostre interès:

Xerrada: Ciberseguretat per a adolescents i joves. Recursos i bones pràctiques

L'objectiu d'aquesta xerrada és formar els adolescents i joves en el concepte de ciberseguretat com a factor de protecció mentre fan servir les noves tecnologies.

Destinataris: alumnat de 6è de primària i 1r i 2n d'ESO

Data i horari: Dia 16 de febrer de 2023, a les 11.30 hores

Lloc: Campus universitari (Palma) i en línia mitjançant una plataforma virtual

Més informació i inscripcions

Oficina per al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)

Universitat de les Illes Balears.

http://seras.uib.cat

Salutacions,

L'equip directiu

circular 31 de gener de 2023

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, el projecte d’escola d’enguany és “No hi ha planeta B: Som l’espurna contra el canvi climàtic”.

Per treballar-lo s’han programat a tots els grups de primària activitats curriculars que inclouen diferents àrees (matemàtiques, plàstica, socials, naturals), així com la col·laboració d’Arquitectives, amb els quals hem treballat altres cursos.

A partir de demà mateix, i al llarg del trimestre, estan programades 10 sessions a cada grup de primària, d’1 hora o més amb Arquitectives per fer el projecte «El pati com a refugi climàtic».

A més, ja podem anunciar que tenim noms de classe a totes les aules:Salutacions,

L’equip directiu

circular 30 de gener de 2023

Benvolgudes famílies usuàries del servei de menjador escolar, 

A partir de dimecres 1 de febrer, serà l’empresa adjudicatària, Comensals, qui s’encarregarà de totes les gestions amb les famílies (domiciliació de rebuts, venda de tiquets, recepció de petició de menús especials, absències…): 

- De dilluns a divendres de 9:00 a 9:30 hi haurà a l’entrada principal de l’escola una persona representant de l’empresa per atendre les vostres consultes i altres gestions. 

- De dilluns a divendres de 8:30 a 16:00 hi podeu contactar per telèfon o per email: 

📞  971 76 90 31 - 658 41 25 58 

📩  facturacion@comensals.com 

- Els tiquets del dia en curs s’han de dipositar, com fins ara, a la bústia de menjador o lliurar en mà a la persona encarregada de l’empresa. 

Vos recordam que: 

- El preu del menú per a l’alumnat fix és de 6,48 euros per dia i el cobrament per domiciliació bancària es realitza al llarg dels primers 10 dies del mes (més corrent). 

- El preu d’un menú eventual és de 6,87 euros per dia. Els tiquets es venen en blocs de cinc (34,35 euros) i es poden adquirir en efectiu o mitjançant transferència bancària al compte corrent de comensals prèvia presentació del justificant de la transferència (IBAN ES73 2100 2757 3102 0006 3626). 

Tant l’equip directiu com l’empresa adjudicatària restam a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte. 

Salutacions cordials 

circular 26 de gener de 2023 (II)

Benvolgudes famílies,

Us informam que per treballar el projecte «No hi ha Planeta B: Som l’espurna contra el canvi climàtic» comptarem a primària amb la col·laboració d’Arquitectives que amb el fil conductor «El pati com a refugi climàtic» proposarà un procés de re-disseny comunitari del pati, per tal de començar a convertir-lo en un refugi climàtic.

L’activitat d’Arquitectives es durà a terme a partir de la propera setmana i constarà de 10 sessions per grup d’1 hora de durada cadascuna.

L’import total de l’activitat és de 24€ per infant, import que quedarà reduït de la següent forma:

-Subvenció Ajuntament: 9 euros per infant.

-Subvenció AMIPA: 8 euros per infant (famílies associades).

-Aportació per part de l’escola: 3’5 euros per infant.

-Aportació voluntària famílies d'inici de curs: 3’5 euros per infant (famílies que han fet l’ingrés de l’aportació).

Així doncs, només s’haurà de fer pagament en els següent casos:

Socis AMIPA que no han abonat l’aportació voluntària anual 3’5, euros

No socis AMIPA que no han abonat l’aportació voluntària anual 11’5,-euros

No socis AMIPA que han abonat l’aportació voluntària anual 8,-euros

L’ingrés s’ha de fer al Nº COMPTE ES25 2100 6914 5113 0019 2135 abans de dia 20 de febrer de 2023 i haureu d’enviar el comprovant al correu info@ceipmasalva.org indicant:

-Concepte: Arquitectives.

-Nom, llinatges i curs del nin/nina.

Us facilitam l’enllaç de la web d’Arquitectives (https://arquitectives.com/) per si la voleu consultar.

Atentament,

L’equip docent de primària i l’equip directiu.

circular 26 de gener de 2023

Benvolgudes famílies,

L’alumnat de 2n i 3r cicle anirà properament al centre esportiu UDYR a realitzar unes jornades esportives. 2n cicle hi anirà el 2 i 9 de febrer. I 3r cicle els dies 6 i 20 de febrer. L’alumnat anirà acompanyat pels seus tutors i tutores, caminant des de l’escola al lloc de l’activitat, per la qual cosa necessitam que signeu les autoritzacions de la sortida a l’agenda escolar. L’activitat té un cost total de 5€ (2’5€ per alumne/a i dia). D’aquesta quantitat, les famílies que feren l’aportació voluntària a principi de curs només han de pagar 2’5€ (els altres 2’5€ es pagaran de l’aportació).

El pagament s’ha de realitzar abans de dia 1 de febrer de 2023 a les tutores i tutors dels vostres infants.

Atentament,

L’equip docent de 2n i 3r cicle d’educació Primària.


circular 19 de gener de 2023

Benvolgudes famílies, 

Us informam que els infants de primària participaran a l'activitat "Idees Rodones" del Centmat. Es tracta d'una activitat matemàtica que inclou visita d'exposició i taller manipulatiu al centre cultural de la Misericòrdia.

Les dates de visita a l'exposició seran les següents:

-2n i 5è divendres 3 de febrer

-3r i 4t dimecres 8 de febrer

-1r i 6è dijous 9 de febrer

L'activitat és gratuïta i ens desplaçarem en metro. Caldrà que signeu l'autorització a l'agenda. 

Us adjuntam calendari d'activitats per si voleu participar pel vostre compte. 

Atentament,

L'equip directiu.


circular 18 de gener de 2023

Benvolgudes famílies,

Us informam que per justificar les faltes d’assistència dels infants no basta que ho faceu saber telefònicament o de paraula. Tal i com diu la normativa, ens ho heu de comunicar per escrit pels mitjans establerts (agenda, correu corporatiu de tutoria o Gestib).

Us recordam que només són justificables les absències que contempla la normativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Salutacions,

L’equip directiu.  


circular 13 de gener de 2023

Benvolgudes famílies, 

us informam que dijous 19 de gener celebrarem Sant Antoni i Sant Sebastià amb fogueró, caretes, gloses i torrada. Aquest dia els infants acostumen a venir vestits de color vermell o negre (si duen forques o banyes convé que duguin el nom marcat). Per berenar poden dur llonganissa, botifarró o salsitxes i pa dins una carmanyola (evitau embolicar els aliments amb paper d’alumini). El professorat torrarà el berenar dels infants al fogueró (les mestres d’educació infantil posaran graelles a les portes de rebuda de les classes a partir del proper dilluns on les famílies haureu d’anotar el que els infants duran per berenar el dijous) .

La propera setmana a l’entrada principal de l’escola trobareu Sant Antoni i el dimoni . També trobareu una tauleta amb post-its on tothom qui vulgui podrà anotar allò que li agradaria cremar al nostre fogueró. Els infants poden dur un tió per aconseguir que el nostre fogueró sigui encara més gran durant el transcurs de la setmana vinent o el mateix dia 19. En l’organització d’aquest festa comptam amb la col·laboració de l’AMIPA.

Atentament,

L’equip directiu. 

circular 12 de gener de 2023

Benvolgudes famílies,

Com us vàrem informar, des del 9 de gener una nova empresa (Comensals) gestiona el menjador de l'escola. Els preus, nombre de monitores i horaris continuen igual, però els usuaris fixos han de signar un nou full d'inscripció i la domiciliació bancària. Aquestes gestions s'han de realitzar abans de dimecres 18 de gener (darrer dia). Us demanam que passeu per secretaria a fer aquest tràmit entre demà matí, dimarts 17 i dimecres 18 de 8:30 a 14:30 hores. Ha de signar els documents la mateixa persona que fins ara tenia domiciliat el rebut.

A partir del mes de febrer, tota la gestió, tant econòmica com de personal, la farà l'empresa «Comensals», així com l'atenció directa a les famílies. Més endavant us informarem d'horaris d'atenció, telèfons, etc...

Salutacions,

L'equip directiu


circular 03 de gener de 2023

Benvolgudes famílies, 

Primer de tot, esper que esteu gaudint d’aquestes festes amb salut i en família. 

Us volia informar que el servei de contractació de la Conselleria d’Educació i Formació Professional autoritza la cessió condicionada del contracte administratiu de servei de menjador escolar del CEIP Maria Antònia Salvà, per part de Newrest Group Holding SA a favor de Comensals Menjadors Escolars SL. 

A partir del 9 de gener començarà aquesta nova empresa a gestionar el menjador de l’escola. Els preus, nombre de monitors/es i horaris continuen igual. S’haurà de signar un nou full d’inscripció al servei de menjador i la domiciliació bancària per l’alumnat fix. Aquestes gestions les anirem realitzant al mes de gener des de secretaria. 

A partir del mes de febrer, tota la gestió, tant econòmica com de personal, la realitzarà l’empresa «Comensals», així com l’atenció directa a les famílies. 

Atentament, 

L’equip directiu

circular 19 de desembre de 2022

Apreciades famílies,


Us comunicam una sèrie d’informacions diverses d'interès per a aquest final de trimestre:Us desitjam molt bones festes i un venturós i pròsper 2023.

Salutacions cordials,

L'equip directiu 

Circular 13 de desembre de 2022

Des de Cáritas Mallorca ens emanen col·laboració amb el "REBOST", una de les iniciatives emmarcades dins la Campanya de Nadal "Només l'amor ho il·lumina tot" que té per objectiu donar la millor resposta a les persones més empobrides de la nostra illa i donar un missatge d'esperança i compromís amb els que més pateixen. 

Enguany se continua impulsant la Campanya del Rebost que té com a finalitat promoure l'accés a l'alimentació com a dret de la ciutadania, des de la perspectiva de la dignitat i l'autonomia de les persones. Per això ens proposen dues maneres de col·laborar amb Càritas en aquest sentit: 

• Recaptant fons perquè cada infant aporti 1€ solidari o el que desitgi, que es destinarà a ajudes econòmiques per a famílies en situació d'exclusió o vulnerabilitat, pera que puguin realitzar la seva compra de forma normalitzada. Així donam autonomia a les persones perquè puguin adaptar el seu menú a les seves necessitats i costums, llibertat per anar a comprar a les botigues que decideixin, segons proximitat, abaratiment,etc... i sense cap identificació que les estigmatitzi com a persones vulnerables. En cas d'escollir aquesta modalitat, podeu fer l'ingrés a CAIXA COLONYA DE POLLENÇA - ES46 2056 0004 46 1001677119 o un BIZUM 38191 amb el concepte: REBOST i nom del centre escolar CEIP Maria Antònia Salvà. 

• Fent una recollida de productes bàsics d'alimentació (OLI, BRIKS DE BROU, LLET, SUCRE, GALETES, CEREALS I CONSERVES, com tomàtiga, paté, sardines, tonyina...) i productes d'higiene i neteja de la llar (XAMPÚ, SABÓ, DENTÍFRICS, BOLQUERS, RASPALLS DE DENTS, LLEIXIU, DETERGENT DE ROBA, entre d'altres). Aquests seran encaminats cap a les persones que ho necessitin a través dels nostres 16 Centres de Distribució d'Aliments (CDA) o als punts de repartiment parroquials. 

Els dies que es podrà dur al centre aquests productes seran del 14 al 20 de desembre. 

Agraïm la vostra col·laboració. 

Salutacions, 

L’equip directiu 

circular 02 de desembre de 2022

Benvolgudes famílies,

Enguany som centre ecoambiental i hem anat treballant al llarg del trimestre distints aspectes sobre la sostenibilitat, el reciclatge i la cura del medi ambient.

Aquest aspectes i molts més ens han motivat per trobar un nom de projecte de centre que englobi totes les nostres preocupacions, esforços i voluntats per a un objectiu comú.

El nom triat és: No hi ha planeta B: Som l'espurna contra el canvi climàtic.

Ara continuarem la tasca per grups-classe on hauran de triar el seu nom d'aula.

Atentament,

L'equip directiu

circular 1 de desembre de 2022

Apreciades famílies,

Avui hem fet públic el resultat de les eleccions al consell escolar del centre. Estan penjats a les vidrieres que es troben als porxos de les entrades principals. Volem donar les gràcies als membres del consell escolar anterior per la seva participació i col·laboració; el nostre agraïment també a les persones que formen part de la Junta electoral, a les mares que han estat a la mesa electoral, així com als candidats.

Comunicar-vos també que la participació de les famílies ha estat del 16,45 per cent.

Salutacions cordials,

La direcció

circular 24 de novembre de 2022

Benvolgudes famílies, 

Tal i com ja vos vàrem informar el curs passat, el Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021 va aprovar el "Plan Corresponsables", dotat amb 190 milions d’euros per a la conciliació de les famílies a Espanya, dels quals 4,9 milions corresponen a les Illes Balears. Aquests fons estan destinats al finançament de projectes per al desenvolupament d’actuacions i/o prestacions orientades a facilitar la conciliació de les famílies amb filles o fills menors de 14 anys. 

Dins aquest Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears, el curs passat es posà en marxa una actuació per al finançament parcial del cost de l'escola matinera en centres educatius públics per tal d’afavorir la conciliació de les famílies. Donat que ens han confirmat la continuïtat del Pla Corresponsables per a aquest curs 2022-23 per al finançament parcial de l’escola matinera en centres educatius públics per afavorir la conciliació de les famílies, us confirmam que es tornarà a posar en marxa a partir del mes de desembre. 

Els preus de l’escola matinera a partir de desembre de 2022 seran els següents: 

• Usuari fix mensual: 12€ 

• Usuari fix quinzenal: 7€ 

• Usuari eventual: 1€ 

El cobrament mensual es farà mitjançant transferència bancària, al compte següent: 

ES88 2100 0149 1302 0011 3643 (CAIXABANK). 

• Per poder fer ús del servei hauran de fer-nos arribar o presentar el justificant bancari, dins els primers 7 dies del mes en curs (en paper a la monitora responsable o per whatsapp/correu electrònic). 

• Contacte Kcodril telèfon: 668850611 mail: kcodril@kcodril.org 

Per a la correcta justificació d’aquest fons haureu d’emplenar un document que us donaran en arribar les monitores del servei a les famílies usuàries que es veuran beneficiades, perquè signeu l’assabentament del finançament de l’escola matinera. 

Atentament, 

L’equip directiu

circular 18 de novembre de 2022

Benvolgudes famílies,

Us informam de la publicació i comunicació de les candidatures definitives, el termini per sol·licitar ser supervisor/a i de la data

de les eleccions.

La llista definitiva de candidatures que es presenten a les eleccions del Consell Escolar 22-23 és:

• Bordoy Barceló M. Miquela.

• Reus Ferriol Mateu.

• Lladó Vich Jerònia.

• Cardona Juanals Gabriel.

• Hernández Pons Ruben.

• Crespí Vidal Maria.

• Barceló Cañellas Maria de la Concepció.

A partir d’aquesta data es dona inici a la campanya electoral.

Recordam el resultat del sorteig dels membres de la mesa electoral fou el següent:

Titulars: 

• Gómez Vega, Silvia M.

• Martin Ardura, Carmen M.

Suplents: 

• Soler Dols, Juan Ramón.

• Coya Soto, Francisca.

Dia 22 de novembre a les 12 h. es dona fi al termini per sol·licitar l'acreditació com a supervisor/a. També és el darrer dia perquè

pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu. Les eleccions seran dia 30 de novembre en tres franges

horàries:

• de 8:30 a 9:30 hores.

• de 13:30 a 14:30 hores.

• i de 16 a 17 hores.

Les famílies podran exercir el seu dret a votar a l’entrada de 1r cicle de primària.

Atentament,

La Junta Electoral 

circular 15 de novembre de 2022

Benvolgudes famílies,

Us volem informar de la nova funcionalitat del GestIB:

 Ja està disponible a la web de famílies l’opció de menú per veure la 

informació sobre la valoració dels criteris d’avaluació en format web. A

 més a més, també es podrà descarregar el resum i l'informe complet en 

pdf. 

L'opció de menú a la web de famílies és: Qualificacions/Informe de criteris.

Salutacions,

L'equip directiu 


circular 10 de novembre de 2022

Benvolgudes famílies,

Us informam de la publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals (Direcció i 2 mares/pares elegits per sorteig. El/la de menor d'edat actua com a secretari/ària).

La llista provisional de candidatures que es presenten a les eleccions del Consell Escolar 22-23 és:

El termini per a reclamacions a la llista provisional de candidatures: fins a les 12 hores de dilluns 14 de novembre de 2022.

El resultat del sorteig dels membres de la mesa electoral és el següent:


Titulars:

Suplents:

Atentament,

La Junta Electoral


circular 9 de novembre de 2022

Benvolgudes famílies,

A partir del proper dilluns 14 de novembre s’obrirà una nova franja horària de sortida de menjador escolar de 15:25 a 15:30 hores.

Les famílies que vulgueu fer ús d’aquest nou horari de sortida tots els dies o alguns dies fixos ens ho heu de comunicar a secretaria del centre

abans de divendres 11 de novembre.

Per una altra banda, les famílies interessades en tastar el menú del servei de menjador ho poden fer seguint el següent procediment:

manco dues carmanyoles per persona amb el nom escrit dins una bossa abans de les 9:15 hores).

Salutacions,

L’equip directiu 

circular 28 d'octubre de 2022

Benvolgudes famílies, 

A partir del 2 de novembre comença un/a monitor/a més al servei de menjador escolar a causa de l'augment de ràtios. Per aquest motiu, el preu del menjador diari augmentarà, quedant de la següent forma: 

• Preu de menú: 4'66€ 

• Preu monitoratge: 1'82€ 

Preu diari alumnat fix: 6’48€ 

Preu diari alumnat eventual: 6’87€ 

Aquests preus han estat aprovats en la sessió extraordinària del Consell Escolar del centre celebrada en data 27 d'octubre de 2022. 

Per un altre costat, comptar amb un/a monitor/a més ens permetrà respondre a la proposta de millora d’oferir una primera franja horària de sortida de 15’25 a 15’30, a més de l’actual de 15’50 a 16 hores. 

Per preparar l’organització d’aquesta sortida, necessitaríem saber quins infants en farien ús. A partir de la setmana vinent tendrem a la vostra disposició un imprès per tal que ens pugueu comunicar el vostre interès a utilitzar aquesta nova franja horària, la qual entrarà en funcionament una vegada s’hagi organitzat degudament. 

Atentament, L'equip directiu 

circular 27 d'octubre de 2022

Benvolgudes famílies, 

Us recordam que dia 31 d'octubre és festiu de lliure elecció de centre. 

Aprofitam l’ocasió per informar que, segons el calendari aprovat per la Junta Electoral i publicitat en la circular de dia 13 d’octubre, dia 28 d'octubre a les 12 hores finalitza el termini de presentació de candidatures per a les eleccions al Consell Escolar. 

També us volíem recordar que dimarts 1 de novembre és el darrer dia per realitzar l’aportació voluntària a Educació Infantil (53€), i Educació Primària (30€). Si alguna família encara no ha fet arribar el justificant d’ingrés bancari a la tutora/tutor, us agrairíem que ho féssiu arribar per facilitar les tasques de gestió. 

En darrer lloc, volem donar les gràcies a les famílies que s’han oferit per formar part del «banc de famílies col·laboradores» amb algunes de les quals ja hem contactat per dur endavant alguna activitat. 

Atentament, 

L’equip directiu

circular 24 d'octubre de 2022

Benvolgudes famílies, 

Fem difusió del projecte lingüístic de centre que fou revisat al final del curs passat, i ho posam a disposició de la comunitat educativa per a les aportacions oportunes. Les aportacions les podeu adreçar al correu info@ceipmasalva.org i han de respectar la normativa vigent. Teniu temps fins divendres 4 de novembre. 

El projecte lingüístic de centre (PLC) és el document en què s’estableix el tractament de les llengües als centres educatius. El projecte lingüístic reflecteix l’estratègia del centre per, a partir del context sociolingüístic, poder desenvolupar les capacitats de l’alumnat en el domini de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de la llengua castellana. 

El PLC es publicarà a la pàgina web oficial del centre i al GESTIB una vegada aprovat pel Consell Escolar. Aquest projecte inclou l’organització de les llengües d’ensenyament del centre i ha d’incorporar l’ensenyament en llengües estrangeres. 

Salutacions, 

L’equip directiu 

circular 18 d'octubre de 2022

Estimades mares, pares i tutors legals:

Des de l'Ajuntament de Palma, i més en concret, des de la Policia Local, l'àrea d'Educació i

Mobilitat, esperem que vosaltres i els vostres éssers més estimats hagin tingut un feliç inici de curs

escolar. Amb les noves modalitats de transport més sostenible també arriben reptes nous. I si bé

tant la bicicleta com el patinet elèctric són uns vehicles fantàstics per circular per Palma, convé

tenir presents algunes normes bàsiques per la seguretat de tots i totes:

Ni els patinets ni les bicicletes poden anar per les voreres.

No es pot circular amb auriculars connectats.

No es pot fer servir el telèfon mòbil.

Amb patinet, es pot circular per carrils bici i per calcades 30.

Amb patinet s'han de portar elements reflectors que emboliquin el cos.

Amb patinet, no pot viatjar més d'una persona.

Amb patinet, no poden circular menors de 15 anys.

Al següent enllaç trobareu un resum amb la normativa fonamental:

https://www.mobipalma.mobi/ca/mobilitat/a-peu-bicicleta/vehicles-de-mobilitat-personal/#1538994250976-c791239c-ddbd

En aquest enllaç, es troba la normativa relativa a patinets (anomenats vehicles de mobilitat

personal tècnicament) explicada detalladament:

https://www.mobipalma.mobi/wp-content/uploads/2020/11/Boib_Decret_VMPs_ES.pdf

Moltíssimes gràcies pel seu temps,

Feliç i segura conducció! 

circular 17 d'octubre de 2022 (I)

Benvolgudes famílies,

Tots els sindicats presents a les juntes de personal docent de Mallorca, Menorca i Pitiüses han

convocat una vaga, amb el lema «Ja n’hi ha prou», per demà 18 d’octubre de 12 a 14 h.

El centre romandrà obert durant la situació de vaga parcial convocada per al dia 18 d’octubre de 2022.

L’alumnat serà atès pel professorat que no exerceixi el seu dret a vaga i pels serveis mínims

anomenats.

Salutacions,

L’equip directiu


circular 17 d'octubre de 2022 (II)

Benvolgudes famílies,

Continuam recuperant activitats i festes del centre.

Divendres dia 21 d’octubre gaudirem de la festa dels bunyols a l’escola, on padrines i padrins ens ajudaran a cuinar aquesta típica recepta tradicional.

Us convidam a cercar una recepta i gaudir-ne al cap de setmana.

Atentament,

L’equip directiu.


circular 13 d'octubre de 2022

CALENDARI D'ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR CURS 2022-2023 

13/10/2022 Informació a tota la comunitat educativa del calendari i del procés electoral. Exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions. Podeu presentar les vostres candidatures al consell escolar del centre a partir de dia 17 d’octubre. A direcció se us lliurarà el full per emplenar. 

19/10/2022 Termini de les reclamacions als censos provisionals. Fins a les 14 hores, les reclamacions es presenten a la secretaria del centre adreçades a la presidència de la Junta Electoral del centre. 

21/10/2022 Resolució de les reclamacions per part de la Junta Electoral. 

24/10/2022 Publicació dels censos definitius. 

28/10/2022 A les 12 hores final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit. 

09/11/2022 Proclamació provisional de candidatures, sorteig dels membres de les meses electorals (Direcció i 2 pares/mares elegits per sorteig. El/la de menor d'edat actua de secretari/ària) i sol·licitud de representant de l'APIMA. 

10/11/2022 Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals. 14/11/2022 Fi del termini de les reclamacions de les candidatures provisionals. Fins a les 12 hores. 

17/11/2022 Reunió de la Junta Electoral, si hi ha reclamacions a les candidatures, per resoldre les reclamacions. 

18/11/2022 Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral. 

22/11/2022 A les 12 h. fi del termini per sol·licitar l'acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè pares i mares sol·licitin els sobres i les paperetes per votar per correu. 

30/11/2022 ELECCIONS DE MARES I PARES. Sorteig en acabar l'escrutini si hi ha empats. 

01/12/2022 Introducció al GESTIB de la composició dels consells escolars segons la tipologia de centre, candidats, dades de participació i membres del nou Consell Escolar. Validació de la direcció del centre. 

05/12/2022 Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes. 

09/12/2022 Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar. 

12/12/2022 Sessió de constitució del nou Consell Escolar, elecció de la nova Comissió Permanent i d'altres comissions si escau. Designació de la persona encarregada d'impulsar mesures educatives per fomentar la igualtat de gènere. 

Per a qualsevol dubte relacionat amb aquest procés, restam a la vostra disposició. 

Salutacions cordials, 

La Junta Electoral

circular 11 d'octubre de 2022

Benvolgudes famílies,

Us comunicam quin és el calendari escolar per al present curs:


*Vacances:

- Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2022 fins al 8 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

-Les vacances de Pasqua del 6 al 16 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).


*Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2022 (Festa Nacional).

Dia 1 de Novembre de 2022 (Festa Nacional).

Dia 6 de desembre de 2022 (Dia de la Constitució).

Dia 8 de desembre de 2022 (Immaculada Concepció).

Dia 20 de gener de 2023 (Festa local).

Dia 1 de març de 2023 (Dia de les Illes Balears).

Dia 1 de maig de 2022 (Festa Nacional).


*Té la consideració de dia no lectiu:

Dia 28 de febrer de 2023 (Festa Escolar Unificada).


*Dies de lliure elecció de centre:

31 d’octubre, 27 de febrer i 22 de maig.


El curs escolar acabarà dia 23 de juny. Tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2022/2023.

Salutacions cordials,

L’equip directiu


circular 7 d'octubre de 2022

Benvolgudes famílies, 

Us informam que l’alumnat que cursava el l’any passat l’àrea de Religió o Atenció educativa, enguany continuarà matriculat a la mateixa àrea. 

Si voleu canviar l’opció triada informau a secretària i us facilitarem el full per a realitzar-ho. 

El termini per realitzar els canvis és fins 31 d’octubre de 2022. 

Atentament, 

L’equip directiu

circular 4 d'octubre de 2022

Benvolgudes famílies,

Des de l'equip directiu volem animar-vos a formar part del banc de famílies col·laboradores.

Si hi estau interessades/interessats, contestau les preguntes que vos feim en aquest qüestionari.

Les col·laboracions es faran de manera puntual i coordinadament amb l' equip docent o l’AMiPA.

Pensam que les col·laboracions es faran al grup d'infants de les vostres filles i fills, però podeu anotar si tindríeu possibilitat de fer-ne en altres cursos.

Enllaç: https://forms.gle/gazhX3Smiu3SbwBM7

Gràcies per la vostra col·laboració,

L’equip directiu


circular 28 de setembre de 2022

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 

Apreciades famílies, 

El dilluns 3 d’octubre de 2022 s’iniciarà el procés d’eleccions de pares i mares al consell escolar del centre. El consell escolar un òrgan col·legiat del centre i està integrat per professors, famílies i representant de l’ajuntament. Podeu consultar quines són les seves funcions a la pàgina web del centre. 

El procés de renovació del consell escolar té una durada de més de dos mesos i s’iniciarà la setmana vinent. El dimarts 5 d’octubre a les 12.15 hores es realitzarà un sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, constituïda per el director, un/a professor/a i un pare o mare. 

D’aquest sorteig sortiran dos professors, dos pares i/o mares (titulars i suplents). Les funcions de la Junta Electoral són les següents: aprovar els censos, el calendari electoral i els models de paperetes i informar-ne a la comunitat educativa, resoldre les reclamacions que es presentin, proclamar els candidats, sortejar els membres de la mesa electoral, i proclamar els candidats electes. 

Des del centre es contactarà el mateix dia 5 amb els pares o mares que hagin sortit en el sorteig i se’ls informarà de les accions a realitzar. 

Restam a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tengueu en relació al procés. 

Salutacions cordials, 

L’equip directiu 

circular 26 de setembre de 2022

MATERIAL PER ACTIVITATS ESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES


La quantitat de l’aportació voluntària per al material d’activitats escolars i complementàries per al

curs 2022-23 és el següent:

Alumnat d'Educació Infantil..............53€ per infant i curs.

Alumnat d'Educació Primària.............30 € per infant i curs.

El pagament s'ha de realitzar per TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA, al compte corrent del centre,

en un únic pagament, indicant el nom de l'alumne i curs.

Aquesta quantitat s’ha d’abonar al compte corrent del CEIP Maria Antònia Salvà: ES25 2100 6914 5113 0019 2135

En el CONCEPTE cal posar Nom de l’alumne i Curs

BENEFICIARI: CEIP Maria Antònia Salvà

El període per fer l’ingrés és del 26 de setembre fins a l’1 de novembre.

Perquè tingui validesa i estar informats del pagament, cal entregar el rebut de l’ingrés als tutors/es.

A l’alumnat que no faci l’aportació voluntària se li facilitarà un llistat dels materials a aportar pel

desenvolupament de les tasques escolar.


Atentament,

L’equip directiu


*Recordam a les famílies la importància de pagar aquesta aportació per a material i activitats

complementàries ja que és indispensable per dur a terme els projectes que es realitzen al

centre. 

circular 15 de setembre de 2022

Benvolgudes famílies,

Des del mes de maig estam treballant per alleugerir l'inconvenient que suposa assistir a l'escola amb les altes temperatures que patim. 

Estam en contacte amb Riscos Laborals, Planificació i Centres i l'Ajuntament i anam informant de les passes donades als representants

de les famílies i l'AMIPA al Consell Escolar.

Hem rebut el suggeriment d'aportacions de ventiladors per part d'algunes famílies com a mesura momentània, però no podem assegurar que la potència elèctrica de l'escola permeti endollar tants de ventiladors.

Us agrairíem que, si teniu interès en deixar-nos qualcun, informeu a les tutores/tutors o les persones de l'equip directiu.

Gràcies.

L'equip directiu.

circular 14 de setembre de 2022

Bon dia,

Us recordam que fins dia 30 de setembre es poden sol·licitar les ajudes per alumnes amb necessitat específica de suport educatiu convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. És convenient que dugueu a l'escola tota la documentació amb temps suficient perquè la puguem revisar abans de dia 30 de setembre.

Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa i al portal «Becas de Educación»:

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html


Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la secretaria del centre.


Salutacions,


L'equip directiu 

circular 08 de setembre de 2022

Benvolgudes famílies,

Ja s’ha acabat l’estiu i ens retrobam un altre cop. Desitjam que l’alumnat i famílies nouvingudes us

trobeu d‘allò més bé entre nosaltres.

Us volem presentar l’equip que farà feina amb els vostres fills/es, serà el següent:

Equip d’Educació Infantil:

4t EI: Tutora pendent d’adjudicar.

5è EI: Maria Fuster

6è EI: Araceli Henares

Mestra +1: Aina Reus

Equip d’Educació Primària:

1r EP: Maria Calafell

2n EP: Maria Jesús Espínola

3r EP: Àngel López del Amo

4t EP: Neus Pericás

5è EP: Libertad Mollà

6è EP: Carles Estruch 

Especialistes:

Llengua Estrangera: María Belén Ruiz i Manel Barreda.

Educació Física: Carles Estruch i Pere Marimón.

Música: Margalida Roca.

Equip de Suport:

Maria Àngels Damians

Maria Triay

Bel Cabot

Marta Ocaña

Marina Miquel

Pilar Sierra

Pilar Alonso (Orientadora)

ATE:

Joan Alzina (complet) i Maria del Carmen García de la Torre (2 dies) 

Equip Directiu:

Director: Pere Marimón

Cap d’estudis: Pilar Sierra

Secretària: Sole Trapero


Els horaris d’entrades i sortides del centre seran:

Entrades Sortides

Educació Infantil

Accés pel jardinet: 8:50 a 9:10 h. Pel jardinet al pati d’infantil: 13:50 a 14:00

Educació Primària

1r cicle a les 9 h. a la vidriera del mural Maria Antònia Salvà.

2n i 3r cicle a les 9h. a la vidriera del mural Jo sóc i seré el que vulgui ser.

A les 14 h. pel mateix accés d’entrada.

Les entrades i sortides es realitzaran per ordre de cursos ascendents. 


AGENDES: Us informam que a partir de dilluns dia 12 de setembre podreu adquirir les

agendes escolars (alumnat de primària). El preu és de 4’5€, que podreu abonar en metàl·lic,

preferentment el mateix dilluns, als/les tutors/es (pregam que doneu el preu just pel pagament).

Us informam que l’aparcament de l’escola està tancat per obres al camp de futbol. Teniu-ho present

per als propers dies per tal de respectar la puntualitat i evitar embossos.

AUTORITZACIONS : serà necessari presentar una autorització signada i emplenada si voleu que

els vostres fills/es surtin tots/es sols/es de l’escola ( a partir de 3r de primària). Tindreu la

documentació al vostre abast a partir de dilluns. Haureu de lliurar una autorització on faceu

constar nom, llinatges i dni del pare o la mare si ja voleu que surtin el primer dia sols/es i no

disposau del document. A matinet i a l’entrada de l’escola trobareu l’autorització per emplenar.

Desitjam tingueu un bon inici de curs!


Atentament,

L’equip directiu 

circular 2 de setembre de 2022

SERVEIS DE MATINET I MENJADOR. REUNIONS DE PRINCIPI DE CURS.

Apreciades famílies,

Desitjam que hàgiu gaudit d’un bon estiu.

Com sabeu, començarem les classes el dilluns dia 12, amb els serveis de Matinet i Menjador des del

primer dia.

Quant als serveis de menjador, es farà una reunió informativa amb les famílies dels usuaris dimarts

dia 6 de setembre a les 19 hores de manera presencial a l’escola. Cal informar que pel curs escolar

2022-2023 els preus de menjador diari aprovats pel Consell Escolar, en data 25 d’agost de 2022, és

de 6’21€ els usuaris/es fixos i de 6’60€ els usuaris/es eventuals. Cal recordar, segons normativa, que

es consideren fixos els usuaris que es queden a partir de 3 dies a la setmana.

A partir de dia 7 de setembre, les famílies interessades en el servei de menjador escolar, podran

passar per secretaria del centre 6a signar la documentació per fer ús del servei (domiciliació

bancària alumnat fix) i a comprar tiquets de menjador (usuaris/es eventuals). L'horari d’atenció de

dimecres 7 a divendres 9 serà de 8:30 a 10 hores i de 13 a 14 hores.

Quant a les reunions informatives de principi de curs, es comunicaran les dates properament. El

contingut de les reunions serà el següent: presentació del professorat, explicació dels canvis en la

nova llei d’educació LOMLOE respecte al curs passat i informació dels aspectes organitzatius i

curriculars del curs.

Pel que fa als alumnes de primària, hi ha un 87% de l’alumnat que ja s’ha adherit al programa de

finançament i reutilització abonant els 22€. La resta de l’alumnat està a temps d’adherir-s’hi fins dia

7 de setembre. En el cas de no adhesió, hauran de comprar els llibres de text.

Salutacions cordials,

L’equip directiu

circular 22 de juliol de 2022

CIRCULAR SOBRE EL PROGRAMA DE FINANÇAMENT DE LLIBRES


Benvolgudes famílies,

Ens trobam a les portes d’un nou curs escolar, ple de reptes, projectes i canvis legislatius. No només ens trobam amb un canvi de llei amb la LOMLOE, sinó, també, amb un canvi metodològic enfocat en la innovació educativa, l’atenció en la diversitat, la digitalització, la coeducació  i la igualtat de gènere proporcionant el punt necessari de suport per afavorir situacions d’aprenentatge significatives i rellevants.

Per aquests aspectes i d’altres, des del centre consideram aquests fets com a oportunitats per aconseguir un alumnat més competent, format i preparat per a la vida en societat. És una condició imprescindible la renovació del Banc de llibres del centre, no tan sols pel desplegament de la LOMLOE, sinó com una millora significativa en l’enfocament d’un aprenentatge individualitzat, divers, atenent a les característiques de tot l’alumnat i que doni resposta a les seves necessitats.

Per tot això, per al curs escolar 2022 – 2023, i seguint la normativa establerta per la Conselleria d’Educació mitjançant la Resolució del Programa pel Finançament de Llibres de Text i Material Didàctic, serà necessària l’aportació de les famílies d’una quantitat de 22€ per alumne/a per formar part i gaudir del material i llibres del programa de reutilització.

Si algú vol adquirir el material i no formar part del programa de reutilització teniu a la web del centre www.ceipmasalva.org el llistat de llibres.

A més, també disposau dels preus de venda al públic (PVP) dels llibres de text de nova adquisició de les editorials Anaya/Barcanova i Santillana/Richmond (INNOVAMAT s’hauria d’adquirir a través del centre) i del pressupost amb les despeses generals de llibres i materials didàctics, així com de les aportacions des de distints àmbits per minvar la despesa de les famílies i de la quantitat total a aportar.

Aquesta quantitat s’ha d’abonar al compte corrent del CEIP Maria Antònia Salvà: ES25 2100 6914 5113 0019 2135

En el CONCEPTE cal posar PF Nom de l’alumne i Curs.

BENEFICIARI: CEIP Maria Antònia Salvà.

El període per fer l’ingrés és del 25 de juliol fins al 7 de setembre de 2022.

Per poder validar el pagament, us pregam que, una vegada s'hagi fet, ens envieu el justificant bancari de la transferència o ingrés al correu info@ceipmasalva.org, indicant PF Nom de l’alumne i Curs a l’assumpte.Atentament,

L’equip directiu


circular 5 de juliol de 2022

Benvolgudes famílies,

Com us vàrem informar, el curs vinent s’aplicarà la nova llei d’educació a l’etapa d’Educació

Infantil i als cursos senars d’Educació Primària. Aquest fet implicarà alguns canvis de llibres i

materials, a més del projecte d’innovació de les matemàtiques a tota primària amb INNOVAMAT

(excepte 6è de primària).

Tot l’alumnat de primària es beneficia cada curs dels materials que formen part del Banc de Llibres

(llibres de text, diccionaris, llibres de lectura, instruments musicals...). Si hi ha famílies que per al

proper curs 22 - 23 volen comprar els seus propis materials (en aquest cas serien de la seva propietat

i no s'han de retornar a final de curs) vos pregam contacteu amb la secretaria de l'escola

ceipmariaantoniasalva@educaib.eu o envieu un correu a bancdellibresescola@gmail.com abans del

proper dia 10 de juliol (a excepció del material d’INNOVAMAT que té llicència digital vinculada).

Moltes gràcies per la vostra col·laboració,

L’equip directiu


circular 1 de juliol de 2022

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que trobareu a la pàgina web del centre el llistat de llibres de text pel curs 22-23.

Els llibres d'educació infantil els posaran a la venda l'AMIPA a principis de setembre (data per confirmar).

Els llibres d'educació primària formen part del programa de reutilització, al qual tot l'alumnat de primària és beneficiari.

Aviat donarem més informació sobre el programa de reutilització del curs 22-23.

Atentament,

L'equip directiu 

circular 23 de juny de 2022

Benvolgudes famílies,

Després de 26 anys d’assistència a la nostra escola he decidit fer un canvi de ruta i continuar per un camí més tranquil.

Tenc preparada una maleta enorme, carregada d’intenses vivències i de records inoblidables.

Ha estat un plaer poder acompanyar els infants, especialment en els moments d’escola a l’etapa a educació infantil.

Seguiré en contacte per no perdre’m com es fan grans.

Una besada. 

Pilar Morey.

circular 17 de juny de 2022

Benvolgudes famílies,

En data 16 de juny de 2022 està prevista la publicació al BOIB de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juny de 2022 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023.

Us adjuntam un manual orientatiu per les famílies.

Una vegada publicada la resolució tindreu tota la informació a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa.

Atentament,

Servei de Comunitat Educativa

Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa 

circular 13 de juny de 2022

Benvolgudes famílies, 

Us informam que en data 18 de maig de 2022 s’ha publicat al BOE l’extracte de la Resolució de la convocatòria de les ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023, convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. 

No hi ha canvis a la convocatòria respecte als anys anteriors, simplement s’ha ampliat el termini per sol·licitar-les, aquest comença el 19 de maig i finalitza el 30 de setembre de 2022. 

La única novetat a tenir present és que cas que els tutors autoritzin al centre educatiu a cobrar a través del seu compte bancari, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud el certificat de la titularitat d'aquest compte. 

Com cada any, les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional: 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa i en el portal «Becas de Educación»: 

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/ 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html 

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques al correu electrònic beques@dgpice.caib.es Secció de Beques 

Servei de Comunitat Educativa 

Salutacions, 

L’equip directiu

circular 24 de maig de 2022

Benvolgudes famílies, 

Us informem que en els dies vinents realitzarem un simulacre d'incendis al centre, com a part del nostre pla d'autoprotecció. Esperem no causar alarma ni neguit davant aquestes mesures de prevenció que durem a terme. 

Atentament, 

L’equip directiu 

circular 23 de maig de 2022 (II)

Benvolgudes famílies, 

Amb l’aplicació de la LOMLOE (Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació) , a partir dels diferents reials decrets, ordres i instruccions, s’aniran modificant l’organització del centre i del currículum. El Reial decret 95/2022, d'1 de febrer, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Infantil i el Reial Decret 157/2020, de l’1 de març, pel que s’estableixen la ordenació i els ensenyaments mínims de l’educació Primària ja concreta algunes d’aquestes modificacions: 

• El curs 2022-2023 s’implantaran els nous currículums a tots els cursos d’educació infantil i els cursos senars de primària, ESO, batxillerat i formació professional. El 2023-2024 serà el torn de la resta de cursos. 

• L'etapa d'Educació Primària torna a estructurar-se en tres cicles de dos cursos cadascun, i únicament es podrà repetir curs en haver finalitzat un cicle (i només una vegada durant tota l'etapa, això es manté igual). 

• Les àrees d’educació primària són: Coneixement del medi, matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana, educació física, educació artística i llengua estrangera. 

• En el tercer cicle de primària s’afegeix l’àrea d’Educació en Valors Cívics i Ètics. 

• L’alternativa a l’ensenyament de la Religió, al llarg de tota l’educació primària serà l’Atenció educativa. 

• Les qualificacions de l’ensenyament de Religió no computaran als expedients acadèmics de l’alumnat. 

• Com a instrument de millora per a estudiants, s'establiran avaluacions de diagnòstic per als alumnes de 4t d'Educació Primària. 

Continuarem informant dels canvis i modificacions relacionats amb el currículum i l’organització de centre. 

https://drive.google.com/file/d/1GfRQf-sB4k6ySRaG9CcV_Er1IkVr9ORk/view?usp=sharing 

Atentament, 

L’equip directiu

circular 23 de maig de 2022 (I)

Benvolgudes famílies, 

Per sort, la situació de la pandèmia està millorant, i feim esforços per reprendre totes les activitats escolars i musicals que preparàvem fa dos anys. Malgrat això hem de seguir amb la prudència i l’equilibri de les activitats multitudinàries que duim a terme. Contents per la millora volem convidar-vos al CONCERT DE PRIMAVERA que des de fa setmanes ja estam preparant i que ens fa molta il·lusió. Serà dia 3 de JUNY. Per causa del sol i la calor no ens queda més remei que programar-lo a les 9:30h del matí. El públic estarà limitat a dues entrades per família. 

Ens sap greu els inconvenients que això pugui provocar però no volem deixar de desaprofitar l’oportunitat de mostrar-vos la feina feta dels vostres infants. Cantarem a l’exterior, amb la recomanació per seguretat de l’ús de la mascareta pel públic a causa de l’aglomeració de gent, i amb els grups sense moure’s del lloc. També aconsellam portar als assistents qualque tipus de protecció pel sol (capell, crema,etc...). 

Enguany el concert seguirà l’essència del projecte treballat al Centre: SON SARDINA I LA SEVA GENT. Per això cantarem cançons dels grups sardiners Astronautes estrellats i Antònia Font. 

Atentament, L’equip directiu 

circular 18 de maig de 2022

Benvolgudes famílies,

El doblers recaptats amb la vostra col·laboració en la compra de llibres durant la setmana del llibre

a l’escola han estat 365€. Aquests doblers aniran a l’ajut de les famílies ucraïneses de Son Sardina.

El CEIP Maria Antònia Salvà farà un ingrés al compte corrent de Caixabank destinat a l’ajuda pels

refugiats del poble. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Atentament,

L’equip directiu

Palma, 18 de maig de 2022 

Circular 11 de maig de 2022

Benvolgudes famílies,

Us informam de l’organització de l’escola d’estiu al centre CEIP Maria Antònia Salvà per part de l’empresa Kcodril.

La durada de l’escoleta d’estiu seria dels mesos de juliol i agost, però també està l’opció, si fos necessària, de tenir una durada personalitzada depenent de les necessitats. L’horari base seria: 9:00h a 14:00h

Com a servei extra, hi hauria escola matinera. El matinet es duria a terme de 7:30h/08:00h a 9:00h, horari extra fins que comencin les activitats ordinàries amb la resta del nins.

Per finalitzar la inscripció, s’haurà de presentar la documentació necessària de cada nin/a, màxim, el primer dia de participació.

A TENIR EN COMPTE:Per poder posar en marxa el projecte s'ha de tenir un mínim de 20 participants inscrits mes sencer i que hagin pagat la reserva de 20€.

Atentament,


L’equip directiu

Palma, 11 de maig de 2022


Circular 28 d'abril de 2022

Benvolgudes famílies,

Us comunicam i donam publicitat a l'acta final de la comissió de selecció de director i  la corresponent valoració del projecte de direcció.

Atentament,

L'equip directiu.
Circular 07 d'abril de 2022

Benvolgudes famílies, les setmanes següents a les vacacions de Pasqua realitzarem un seguit

d’activitats relacionades amb la celebració de Sant Jordi:

-Venda de llibres de segona mà, paradetes a les entrades.

-Taller a la Biblioteca de barri, tema: Què és la guerra?

-Contacontes “St Jordi” als infants de l’escola per part del grup de 5è.

-Contacontes als infants de l’escola per part del grup de 4t.

-Roleplaying als infants de l’escola per part del grup de 6è.

Per realitzar la venda de llibres demanam a les famílies la donació de contes, llibres de segona mà

que podeu anar duent a l’escola; el grup de sisè s’encarregarà de recollir-los i preparar-los per a la

venda a les famílies a 1€. Els beneficis obtinguts seran per col·laborar amb el conflicte d’Ucraïna.

En tornar de vacacions es muntaran paradetes a l’exterior, prop dels dos porxos d’entrada, per part

del grup de 6è. L’horari de venda serà el següent:

-dimarts 26 i dijous 28 abril: de 8.45h a 9.15h. i de 13.40h a 14.10h.

Agraïrem la vostra participació.

Altres informacions:

Degut a la modificació de les mesures COVID hem pogut reprendre moltes activitats de interacció

amb altres grups i membres de la comunitat escolar com:

-Portes obertes per a futures famílies de tres anys.

-Dinamitzador lingüístic (6 sessions a cada grup de l’escola).

-Concerts per a l’alumnat ( de primavera i per comiar a 6è) a concretar dates.

-Aules agermanades (3r amb 5 anys, 4t amb 4 anys, 1r amb 3 anys)

-Apadrinament lector (1r-6è i 2n-5è)

-Tallers d’interacció diferents edats.

-Sant Jordi, contacontes entre grups.

-Excursions en cicle: a concretar data i activitat.

-Activitats fi de curs: -Acomiadament 5 anys infantil.

-Acomiadament de 6è (concert i pont)

-Activitats esportives. 

circular 01 d'abril de 2022

Benvolgudes famílies,

El Casal de barri, en col·laboració amb Càritas organitza una recollida de juguetes a Son Sardina, a la qual, el CEIP Maria Antònia Salvà participa com a punt de recollida.

Us convidem a aportar les joguines que ja no feu ús per a portar-les pel taller de recuperació de juguetes de dia 4 al 8 d'abril.

Agraïm la vostra col·laboració.

Atentament,

L'equip directiu. 


circular 28 de març de 2022

Benvolgudes famílies,

Aquesta setmana comença el termini per realitzar la sol·licitud d’adscripció dels vostres fills i

filles a un dels instituts als quals està adscrit el nostre centre:

- IES Joan Maria Thomàs

- IES Josep Maria Llompart

- IES Madina Mayurqa

- IES Son Pacs

Mitjançant la present circular, us volem informar sobre quines són les passes que heu de

seguir:

Aquest procés s’ha de realitzar preferiblement online (tràmit telemàtic).

El tràmit romandrà obert del dijous 31-03-2022 al dimecres 06-04-2022.

En els següents enllaços trobareu tota la informació sobre el procés:

o Pàgina web del Servei d''escolarització

o Preguntes freqüents

o Accés directe al tràmit del procés d'adscripció

A continuació resumim els aspectes més importants del procés:

L’accés a tràmit es pot realitzar de dues formes:

- Anònima (usuari no autenticat electrònicament).

- Amb Cl@ve o amb usuari i contrasenya del Gestib (usuari autenticat electrònicament).

És recomanable l’accés de forma autenticada electrònicament. A la mateixa web hi ha l’explicació detallada de les passes a seguir en ambdós casos.

En el cas dels tràmits autenticats, només s’han de lliurar al centre (CEIP Maria Antònia Salvà) aquells documents que no poden ser consultats telemàticament per part de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Si es fa el tràmit no autenticat, haureu de lliurar al centre (CEIP Maria Antònia Salvà) tant una còpia impresa del tràmit com tots els documents (identificatius i informatius).

A la sol·licitud s’ha d’indicar quin és l’IES sol·licitat en primer lloc i la resta es poden ordenar per ordre de preferència. Aquesta segona passa no és obligatòria, però sí aconsellable, perquè en el cas de no obtenir el centre desitjat en primer lloc, l’administració adjudicaria d’ofici el primer que resulti amb places vacants.

Només serà vàlid el darrer tràmit realitzat (en el cas de duplicitat de tràmits).

Si s’opta per sol·licitar puntuació per domicili, l’alumne/a ha d’estar necessàriament empadronat al mateix domicili d’un dels dos progenitors.

Donen punts tant els germans i germanes del centre sol·licitat com els dels centres adscrits. El mateix passa en el cas de pare, mare o tutors legals.

Si, havent obtingut plaça en el procés d’adscripció, es participa en el procés d’admissió (mes de maig) i s’hi obté una plaça, la Conselleria d’Educació i Formació Professional anul·larà automàticament la plaça d’adscripció.

Per al procés 2022-2023 no es publicaran els llistats d’admesos al centres, sinó que els participants podran consultar el resultat en la secció consulta online.


El calendari detallat del procés d’adscripció és el següent:

- Sol·licituds: del 31 de març al 6 d’abril.

- Sorteig llinatges adscripció (desempat): 8 d’abril

- Llistes provisionals d’admesos: 29 d’abril.

- Reclamacions a les llistes provisionals: del 2 al 4 de maig.

- Llistes definitives d’admesos: 9 de maig.

- Matriculació a l’IES on s’ha obtingut plaça: del 24 de juny a l’1 de juliol. IMPORTANT: si no es realitza la matriculació en les dades indicades, es perd el dret a la plaça obtinguda.


Restam a la vostra disposició per ajudar-vos a resoldre qualsevol dubte sobre aquest procés.

Per poder-vos donar la millor atenció, us pregam que ens sol·liciteu cita prèvia enviant un email

a ceipmariantoniasalva@educaib.eu.


Recordau que el dimecres 6 d’abril és el darrer dia per realitzar el tràmit.


Moltes gràcies per la vostra col·laboració.


L’equip directiu.


circular 25 de març de 2022

Benvolgudes famílies dels grups de 4t i 5è d’educació primària:

Ja fa tres cursos que participam en el programa educatiu «Accions de sensibilització entorn al

25N i 8M, dia de la dona «. Aquests dies s’ha iniciat el taller de dinamització i generació

d’idees per fomentar la igualtat i conèixer la figura de M. Antònia Salvà. La següent fase

contempla dur a terme l’execució dels murals en els dos porxos d’entrada de l’escola a càrrec

de l’artista Victòria García Masdeu.

Per aquesta raó els dies 23, 24 i 26 de maig, dilluns, dimarts i dijous respectivament, els infants de

4t i 5è hauran d’anar vestits amb roba que es pugui embrutar de pintura o dur una camiseta vella per

dur a sobre. Es recomana dur bosses petites de plàstic per protegir les sabates ja què és un tipus de

pintura que, quan penetra els teixits costa molt de treure.

També aprofitam per demanar-vos amb antelació material per reutilitzar a l’hora de repartir la

pintura, com pot ser:

-safates de menjar (xampinyons, mongetes, etc).

-bols de natilles o tassons de iogurts.


                                                                                                                                                            Palma, 25 de març de 2022

circular 18 de març de 2022

Benvolgudes famílies,

Us comuniquem que en data del 17 de març de 2022, el consell escolar ha aprovat el Projecte

educatiu de centre, on es determinen la identitat, objectius i trets pedagògics diferenciadors de la

nostra escola. Aquest document es publica per a totes les persones interessades en la seva consulta

al GESTIB (apartat de documentació) i a la pàgina web del centre: www.ceipmasalva.org.

Atentament,

L'equip directiu

                                                                                                                                                  Palma, 18 de març de 2022 

circular 10 de març de 2022

Benvolgudes famílies,

Us informam que avui s'ha publicat la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació

Professional i de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual s’aproven les

mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa

sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures

excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la

crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat

autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de

setembre i d’1 d’octubre de 2021, i es determina que als centres educatius no universitaris de la

comunitat autònoma de les Illes Balears s'han d'aplicar les mesures de prevenció bàsiques per a la

població general recollides en el Pla de Mesures Front a la COVID-19, aprovat per l'Acord del

Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual s'estableix el Pla de Mesures Front a la

COVID-19, que, en essència, són:

- La higiene freqüent de mans.

- La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara

interna de l'avantbraç en aquests

casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).

- La distància física interpersonal de seguretat, sempre que sigui possible.

- L'ús de mascareta en els espais interiors.

- La preferència dels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.

- La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

El pla de contingència dels centres educatius no universitaris es mantindrà vigent pel que resta del

curs 2021-2022 en tot allò que no es contradigui amb aquesta Resolució i les mesures contingudes

en el Pla de Mesures Front a la COVID-19 esmentat en el punt anterior.

Atentament,

L’equip directiu

                                                                                                                        Palma, 10 de març de 2022 

circular 04 de març de 2022 (II)

Benvolgudes famílies,

Us informam que dimarts, 1r de març, la Comissió de Salut Pública del Consell

Interterritorial de Salut va publicar l’acord sobre l’eliminació de la quarantena en els

contactes estrets de COVID.

Per això, els contactes estrets no hauran de fer quarantena i les actuacions es dirigiran

cap a la recomanació de mesures preventives que serveixin per protegir la població més

vulnerable.

Aquest acord afecta els centres educatius. Per això, a partir de dilluns, 7 de març, no

caldrà identificar els contactes estrets i aquests no hauran de fer quarantena. Dir-vos que

a hores d ’ara treballam conjuntament amb la Conselleria de Salut i Consum per revisar el

conjunt de les mesures aplicades als centres educatius i reduir-les a un mínim

d'exigències indispensable per garantir la protecció de tots els membres de la comunitat

educativa. Aquestes mesures han de ser semblants a les que s’apliquen al conjunt de la

població en altres àmbits. Per això, en breu es publicarà una resolució conjunta del

conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum que

deixarà sense efectes la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació

Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual

s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i

funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres

educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs

2021-2022 i les seves posteriors modificacions, que establirà les mesures que s ’hauran

d’aplicar als centres educatius a partir de la situació actual, en què la pandèmia de la

COVID-19 es troba en fase de remissió a les Illes Balears.

Salutacions cordials,


El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla 

circular 04 de març de 2022  (I)

Benvolgudes famílies,

Aquesta setmana s’han produït nous canvis a l’equip docent de la nostra escola:

- Jubilació de Conxa Cloquell, mestra de suport i secretària del centre.

- Incorporació de Sole Trapero (mestra d’anglès de 2n i 3r cicle) a la secretaria del

centre.

Per cobrir aquestes places la Conselleria d’Educació i Formació Professional ens ha

adjudicat les següents persones substitutes:

- Rafel Bestard, mestre d’anglès (mitja jornada).

- Araceli Segura, mestra de suport.

Aprofitam per comunicar-vos que els darrers mesos hi ha hagut les següents

incorporacions:

- Marta Martorell, mestra d’anglès d’infantil i primer cicle (mitja jornada), qui fins a 25

de gener gaudia el permís de maternitat.

- Gabriel Tomás, mestre d’educació física a 1r cicle i suport.

Moltes gràcies per la vostra comprensió en aquests moments de tants de canvis.

Atentament,

L’equip directiu.

                                                                                                                     Palma, 4 de març de 2022 

circular 03 de març de 2022

Benvolgudes famíles,

L'associació «Un Somriure per Txernòbil» organitza una recollida d'aliments i productes de primera necessitat per Ucraïna:

• Fruits secs. 

• Fruita de pot (conserves). 

• Galetes dolces i salades. 

• Conserves en llauna. 

• Sucs. 

• Llet en pols, cacau en pols. 

• Xocolata en barra. 

• Llegums (cigrons, llenties). 

• Barres energètiques. 

• Pots de farinetes infantils. 

• Altres: roba d'abrigar, flassades, bolquers, tovalloletes, compreses... 

Si voleu col·laborar, als porxos d'accés al centre trobareu un espai amb un carret per poder deixar els vostres productes. Tenim fins dia 10 de març per a realitzar aportacions. Tot el recollit ho farem arribar al Casal de barri de Son Sardina que s'encarrega de la gestió. 

Atentament, 

L’equip directiu.

circular 18 de febrer de 2022

Benvolgudes famílies, 

El centre, conjuntament amb l'empresa que gestiona el servei de matinet, ha revisat la quantitat que han d’aportar les famílies després dels primers mesos i s’ha vist la necessitat de modificar i ajustar el percentatge no subvencionat contemplat dins el «Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears», per la qual cosa a partir del mes de març les quotes seran les següents: 

- Usuaris fixes: pagaran 12€ al mes. 

- Usuaris fixes de mig mes: pagaran 7€ al mes. 

- Usuaris eventuals: pagaran 2€ al dia. 

Recordam a les famílies usuàries que encara no han fet arribar el número de compte corrent per a fer la devolució de la part subvencionada dels mesos de desembre i gener enviïn un correu a l’escola: ceipmariaantoniasalva@educaib.eu amb aquesta dada. 

Atentament, 

L’equip directiu 

Palma, 17 de febrer de 2022

circular 17 de febrer de 2022

Benvolgudes famílies: Com cada any, s’acosta la celebració del Carnaval;

a l’entrada de l’escola hem penjat un cartell amb les "ordres del Rei Carnestoltes" per dur

voluntàriament complements de disfressa diferents cada dia (dites ordres han estat pactades pels

grups de 6è, 5è i 4t i notificades als infants de l'escola). El dijous tenim prevista la festa escolar de

la Rua de tot l’alumnat pels espais exteriors de l’escola. Cada grup estable romandrà a un espai

concret de cada pati i es farà un recorregut exterior per a que tots els grups puguin veure a la resta

de l’alumnat desfilant.

Per qüestions de normativa Covid no pot estar oberta a les famílies.

Atentament,

L’equip directiu

                                                                                                                                              Palma, 17 de febrer de 2022 

circular 8 de febrer de 2022

Benvolgudes famílies,

Us informam que en data del 7 de febrer de 2022, s’ha reunit el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i, entre d’altres qüestions, s’ha decidit que a partir del proper dijous, 10 de febrer, deixarà de ser obligatori fer ús de la mascareta als espais exteriors, la qual cosa es farà extensiva als patis i espais exteriors dels centres educatius.

També recordem la importància de portar una bossa on guardar la mascareta a les situacions on no es faci ús a l’exterior, així com continuar duent el kit covid, composat de gel hidroalcòholic i mascareta de recanvi.

Salutacions cordials,

L’equip directiu


Palma, 8 de febrer de 2022


circular 5 de febrer de 2022

Benvolgudes famílies,

Us volem recordar que l'horari de recollida d'alumnes de menjador és de 15:40 a 16 hores i d'activitats extraescolars a les 17 hores.

Només per causes EXCEPCIONALS es pot recollir l'alumnat a una hora concertada, previ avís al tutor/a a través de l'agenda de classe o nota escrita i, amb correu electrònic a ceipmariaantoniasalva@educaib.eu, al centre.

Salutacions cordials,


L'equip directiu.


circular 19 de gener de 2022

Benvolgudes famílies,

Des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres es considera convenient

disposar d’un índex socioeconòmic i cultural – ISEC– per a cada centre sostingut amb fons 

públics que imparteix ensenyaments obligatoris. Amb el càlcul de l’ISEC de centre es pretén obtenir un indicador global més del centre que 

ajudi a prendre decisions que condueixin a l’adopció de mesures i actuacions per fomentar la 

millora de la qualitat i equitat en l’educació.

Heu de tenir en compte que la informació obtinguda durant el procés de recollida de dades 

serà tractada de forma estrictament confidencial i es preservarà l’anonimat de l’alumnat i les 

seves famílies. Un cop finalitzat el procés, la Conselleria d’Educació i Formació Professional 

comunicarà a cada centre el valor del seu ISEC, però en cap cas no en farà valoracions 

públiques.


L'equip directiu


circular 18 de gener de 2022

Benvolgudes famílies: 

Com ja sabeu, el projecte d’escola d’enguany és “Son Sardina i la seva gent”. Per treballar el projecte s’han programat a tots els grups de primària activitats curriculars que inclouen diferents àrees (matemàtiques, plàstica, socials, naturals) per la zona propera a Son Sardina. Per dur-lo a terme comptam amb la col·laboració d’Arquitectives, amb els quals hem treballat altres cursos. A partir de la propera setmana, al llarg del trimestre, estan programades 12 sessions a cada grup de primària, de 1 hora o més amb Arquitectives (la durada dependrà de si són sessions dins l’aula o es realitzarà una sortida prop de l’escola) per realitzar el projecte sobre el futur parc agrari, amb el nom de “S’horta de dalt”, activitats que combinen la ciutat i la natura. 

Un dels objectius principals és facilitar el coneixement sobre els paisatges propers on habitam, fomentar la consciència i respecte dels valors i recursos que ens ofereix el paisatge.

L’import total de les activitats I sortides és de 24€/infant. Els socis de l’AMIPA rebran la subvenció de 12€/infant (només cal pagar 12€ la primera setmana de febrer). Els no socis poden dividir el pagament fraccionat (8€ la primera setmana de febrer, 8€ la primera setmana de març i 8€ la primera setmana d’abril).

Per facilitar el pagament us adjuntam el número de compte. En haver fet l’ingrés heu d’enviar al tutor o tutora el rebut del pagament amb el nom i llinatges de l’infant.


Nº COMPTE: ES25 2100 6914 5113 0019 2135.

L'equip directiu

circular 17 de gener de 2022

Benvolgudes famílies:

Divendres 21 farem al pati i per cicles la celebració de Sant Antoni, sempre respectant la distància entre els diferents grups. Els infants poden venir vestits de negre i vermell, dur ximbombes i castanyetes( el grup de tercer han de dur les que hem fet a escola). Serà un bon dia per berenar, si voleu, de pa amb sobrassada, botifarró o llonganissa (ho han de portar de casa). No hi haurà fogueró ni dimonis per normes de salut COVID.

Que Sant Antoni ens guardi de tot mal, salut i molts d'anys. 

circular 14 de gener de 2022

Benvolgudes famílies,

Us trametem adjunt el document  conjunt de de la Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d’Educació i Formació Professional: ADAPTACIÓ DE LA GUIA D'ACTUACIÓ DAVANT L'APARICIÓ DE CASOS DE COVID-19 EN CENTRES EDUCATIUS EN UN CONTEXT D'ALTA CIRCULACIÓ DE VIRUS SARS-CoV-2 , que detalla el protocol que s’ha d’aplicar a partir d’ara davant de l’aparició de casos als centres educatius i que concreta les informacions que us férem arribar durant les vacances de Nadal.

ACTUACIÓ DAVANT SOSPITA O CONFIRMACIÓ DE CASOS DE COVID 19

L'alumnat, professorat o un altre personal dels centres educatius amb símptomes respiratoris compatibles amb COVID-19, independentment del seu estat de vacunació o d'haver passat la malaltia, ha de consultar amb el seu equip sanitari si precisa una valoració i no ha d'acudir al centre educatiu fins a:

 Tenir el resultat negatiu d’una prova diagnòstica.

 Finalitzar el període d’aïllament mínim de 7 dies després d’un resultat positiu, sempre que hagin transcorregut 3 dies des de la finalització dels símptomes.

 Tenir la resolució de clínica si el diagnòstic és diferent a la COVID-19.

Els casos confirmats no han d'acudir al centre i han de romandre en aïllament un mínim de 7 dies a partir de l’inici de símptomes i sempre que hagin transcorregut 3 dies des de la finalització del quadre clínic. En el cas de ser asimptomàtics, l'aïllament serà de 7 dies des del resultat positiu.

Tal com s'indica en l'Adaptació de l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control publicada el dia 30 de desembre de 2021, no és necessari realitzar d'una prova diagnostica per a aixecar l'aïllament.

El centre educatiu no podrà exigir cap justificant de prova diagnòstica per accedir al centre.

ACTUACIÓ DAVANT CONTACTES ESTRETS ESCOLARS:

Com a norma general no es faran rastreigs dins l’aula i els centres no hauran d’enviar els llistats de contactes estrets a CC EDUCOVID.

- Alumnat d’educació infantil i primària: Davant casos positius a l'aula, independentment del nombre d’alumnes positius a l’aula, els contactes estrets escolars NO faran quarantena ni és