Documentació de centre

     

      Pla de contingència 2021-2022. 

      Pla de contingència 2020-2021: Canvis en el Pla de contingència. Novembre de 2020.

      Projecte de direcció(PD)

     Projecte educatiu de centre(PEC)

     Concreció curricular(CC). Forma part del PEC

     Pla d'acció tutorial(PAT). Forma part del PEC

     Pla d'atenció a la diversitat (PAD). Forma part del PEC

     Projecte lingüístic de centre(PLC). Forma part del PEC

     Reglament Orgànic de Funcionament (ROF). Forma part del PEC

     Programació General Anual (PGA 22-23)

     Pla d'Igualtat i Coeducació (PIC). Forma part del PEC

     Pla Digital de Centre(PDC). Forma part del PEC