Documentació de centre

     Projecte de direcció(PD)

     Projecte educatiu de centre(PEC)

     Concreció curricular(CC). Forma part del PEC

     Carta de compromís educatiu. Forma part del PEC

     Pla d'acció tutorial(PAT). Forma part del PEC

     Pla d'atenció a la diversitat (PAD). Forma part del PEC

     Projecte lingüístic de centre(PLC). Forma part del PEC

     Normes d'Organització, Funcionament i Convivència(NOFiC). Forma part del PEC

     Programació General Anual (PGA 23-24)

     Pla de Convivència (PCONV). Forma part del PEC

     Pla d'Igualtat i Coeducació (PIC). Forma part del PEC

     Pla Digital de Centre(PDC). Forma part del PEC

     Pla de contingència 2021-2022

     Pla de contingència 2020-2021: Canvis en el Pla de contingència. Novembre de 2020.